Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakultetsstyremøte 29.2.12

Fakultetsstyret har felles styreseminar med UNN-styret den 28.2.12  Program De siste sakene vil bli lagt ut på nett 22.2.12

Saks nr Arkiv ref. Tittel/beskrivelse:
FS Helsefak 01-12

2012/30

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS Helsefak 02-12 

2012/30
2011/3
2012/273
2012/686
2011/6186
2011/2788
2011/510 

Referat og orienteringssaker
Referat fra fakultetsstyremøte 7.12.11
Midlertidig tilsetting
MH II
Rapport vedrørende eksamen MBI-2001 høst 2011
Økonomirapport per 31.1.2012
Årsresultat 2011 

FS Helsefak 03-12 

2011/210 

Avsetninger og balanse per 31.12.2011 ved
Det helsevitenskapelige fakultet
 

FS Helsefak 04-12 2012/1017 Oppfølging av utdanningsmeldingen 2010/2011 ved
Det helsevitenskapelige fakultet.
FS Helsefak 05-12 2012/1067

Fakultetets måloppnåelse i henhold til
Strategiplan 2010-13

FS Helsefak 06-12 2012/997 Programstyre for legers videre- og etterutdanning
FS Helsefak 07-12 2012/1068 Forslag til innhold og prosess for forskningsmeldingen 2012
FS Helsefak 08-12 2012/96 Oppfølging av fagevalueringa innen medisin,
biologi og helseforskning - foreløpig oppsummering og
innspill til diskusjon i fakultetsstyret

FS Helsefak 09-12

Sakspapirene
sendes kun
til styret

Evaluering av arbeidet i fakultetsstyret ved
Det helsevitenskapelige fakultet
FS Helsefak 10-12 Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to main content