Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prisstatutter ved UiT Norges arktiske universitet

Vedtatt av Universitetsstyret 19.11.2009, sist revidert 30.9.2015

 

1. Generelt om prisene 

 • Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årlig ut følgende priser:
  • Formidlingsprisen
  • Forsknings- og utviklingsprisen
  • Utdanningsprisen
  • Likestillingsprisen
  • Innovasjonsprisen
  • Pris til yngre forsker 

 

 • Prisene er en belønning som skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for prisvinnerne og deres fagmiljø og understøtte gjeldende strategi og strategiske satsningsområder.
 • Hver pris er på kr 50 000 samt et diplom med prisens navn, årstall og prisvinners navn.
 • Prisene skal i sin helhet brukes til tiltak i tråd med de enkelte prisers formål. Prisene skal ikke resultere i noen form for reduksjon i tildeling av driftsmidler, utstyrsbevilgninger eller andre goder som ordinært tilkommer prisvinnerne.
 • I statuttenes punkt 7 beskrives spesielle kriterier for de enkelte prisene nærmere. Ytterligere informasjon om UiTs sentrale priser, gjeldende strategier mv. finnes på www.uit.no/priser

 

2. Om nominasjonen 

2.1 Krav til nominasjonen 

Følgende må minimum framgå av nominasjonen:

 • Hvem som nomineres
 • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen, herunder tilknytting til UiTs strategier/strategiske satsingsområder
 • Hvem som er forslagsstiller

 

Nominasjoner skal sendes inn på eget forslagsskjema innen en annonsert frist, se www.uit.no/priser  

 

2.2 Dokumentasjon 

 • Nominasjonene skal være godt begrunnet og dokumentert, og skal være på mellom én og ti sider.
 • Dokumentasjonen skal være skrevet ut eller vedlagt som fil i epost/ePhorte og ikke legges ved kun som lenke til internettside.
 • Dersom dokumentasjonen i form av lyd/bilde-opptak legges ved, bør det foreligge en kort beskrivelse av innholdet.
 • Dokumentasjon som kommer inn etter fristen tas ikke med i vurderingen.
   

 

3. Hvem kan nominere 

Følgende kan nominere kandidater til UiTs priser:

 

 • alle ansatte
 • registrerte studenter
 • enheter
 • råd og utvalg
 • forskningsgrupper og fagmiljøer
 • tilknyttede organisasjoner (studentforeninger, lokallag av fagforeninger og lignende).

 

For utdanningsprisen må det være studenter blant forslagsstillerne.

 

En kandidat kan nomineres til flere priser samtidig.

 

4. Hvem kan motta UiTs priser 

Følgende kan motta UiTs priser:

 

 • alle ansatte
 • registrerte studenter
 • enheter
 • råd og utvalg
 • forskningsgrupper og fagmiljøer
 • tilknyttede organisasjoner (studentforeninger, lokallag av fagforeninger og lignende).
 • i tillegg kan prisene tildeles personer eller miljøer som har særlig tilknytning til universitetet og som har gjort en fremragende innsats på ett av områdene som prisene dekker tildeles UiTs priser.  
 • For Pris til yngre forsker gjelder en del begrensinger, se punkt 7.6.

 

Prisene kan deles mellom flere kandidater.

 

En tidligere prisvinner kan ikke tildeles en pris på nytt før det er gått minimum fem år etter at vedkommende mottok siste pris i samme kategori.

 

5. Innstillingskomité

 

5.1 Komiteens sammensetning

 • Rektor oppnevner en egen komité til å vurdere nominasjonene og avgi innstilling til universitetsstyret om prisvinnere for de seks prisene.
 • Komiteen består av følgende medlemmer:
  • ett medlem av rektoratet (leder)
  • to andre ansatte ved UiT (som regel dekan/prodekan)
  • ett eksternt medlem
  • to studenter

 

Det skal også oppnevnes tilstrekkelig med vararepresentanter.

 

Komiteen oppnevnes for en treårsperiode.[1]

 

Studentene oppnevnes etter forslag fra Studentparlamentet med funksjonstid på ett år.

5.2. Innstillingskomiteens arbeid

 

 • Det skal avholdes minst ett møte i komiteen
 • Det skal føres referat fra komiteens møter. Universitetsdirektøren fungerer som sekretariat for komiteen.
 • I utgangspunktet har alle medlemmene av komiteen lik stemmerett. De eneste unntakene er ved behandling av Utdanningsprisen, der studentene har dobbeltstemme. Leder har dessuten dobbeltstemme i alle saker dersom det blir stemmelikhet.
 • Komiteen skal avgi begrunnet innstilling til universitetsstyret. Nominasjonsskjema med kortfattet dokumentasjon av alle nominasjonene skal legges ved. Utfyllende informasjon er tilgjengelig ved henvendelse til komiteens sekretariat.

 

6. Saksgang

 

 • Prisene lyses ut i november året før tildeling.
 • Nominasjon av kandidater til prisene sendes til universitetsdirektøren innen en annonsert frist. 
 • Forslag som er kommet inn innen fristen og som oppfyller krav til nominasjoner (se punkt 2) legges fram for en egen komite (se punkt 5) for behandling.
 • Nominasjonene gjøres allment kjent etter komiteens behandling.
 • Komiteens innstilling legges deretter fram for universitetsstyret. Universitetsstyret fatter formelt vedtak i saken.
 • Navn på vinnerne bekjentgjøres først ved utdeling.
 • Prisene deles normalt ut ved universitetets årsfest eller annet passende arrangement.

  

7. Kriterier for de ulike prisene

 

Generelt for alle prisene gjelder det at man må kunne påvise en kobling til UiTs strategier/strategiske satsingsområder. I tillegg gjelder følgende kriterier for de enkelte prisene:

 

7.1 Forsknings- og utviklingsprisen

 

FoU-prisen skal hedre personer/enheter/miljøer som har utmerket seg ved fremragende forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid av særlig høy kvalitet.

 

Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

 

Dersom to eller flere kandidater stiller likt etter en rent faglig vurdering, skal det legges avgjørende vekt på deres innsats for å bygge opp eller styrke sine respektive fagmiljøer.

 

Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av kandidatens publikasjons- eller kunstneriske formidlingsvirksomhet, andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og utenlandske fagmiljøer og kandidatens betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats.

  

7.2 Formidlingsprisen

 

Formidlingsprisen skal tildeles personer/enheter/miljøer som har utmerket seg ved fremragende allmennrettet formidling av særlig høy kvalitet. Prisvinnen skal gjennom sin innsats ha bidratt til å styrke universitetets posisjon og omdømme.

 

Alle former for populærvitenskapelig formidling kan tas i betraktning. Ved utvelgelsen av prisvinner skal det legges vekt på blant annet faglig formidlingskvalitet, allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer, kreativitet, engasjement og villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver, fagfeltets formidlingspotensiale overfor ulike målgrupper og respons fra publikum.

 

7.3 Likestillingsprisen

 

Likestillingsprisen skal tildeles personer/enheter/miljøer som har utmerket seg ved fremragende arbeid for å fremme likestilling ved universitetet.

 

Likestillingsprisen skal ta utgangspunkt i likestillingsmålsettinger i UiTs strategi- og handlingsplaner. Nominasjonen bør inneholde eksempler på tiltak, virkemidler eller langsiktig innsats som har bidratt til å heve kvaliteten på likestillingsarbeidet og til å fremme en positiv utvikling for likestilling ved UiT.

 

Kreativitet, resultatorientering og originalitet i utformingen av tiltak, samt oppnådde resultater, vil bli tillagt vekt.

 

7.4 Utdanningsprisen

 

Utdanningsprisen skal tildeles ansatte/enheter/miljøer som har utmerket seg ved fremragende arbeid for å bedre undervisnings- og utdanningskvaliteten, og samtidig understøtter universitetets strategiske satsingsområder for utdanningsvirksomheten.

 

Nominasjonen bør inneholde eksempler på tiltak, virkemidler og/eller læringsfremmende teknologi som bidrar til å heve kvaliteten og øke tilgjengeligheten hva gjelder undervisning og veiledning, faglig innhold og læringsmiljø, herunder også fleksible og nettstøttede undervisningsformer og digitale eksamensformer. Andre faktorer som vil kunne vektlegges er om arbeidet er nyskapende, gir positive resultater, fremmer studentrekruttering, er særlig tett koplet til forskningsvirksomheten, eller er utviklet i et samarbeid mellom flere aktører - herunder studenter, arbeids- og næringsliv, samt samarbeid med andre institusjoner om kvalitetssikrede utveklingstilbud.

 

Bred støtte hos fagmiljø og studenter vektlegges. Arbeidet og eventuelle resultater av dette skal dokumenteres i den grad det er mulig.

 

7.5 Innovasjonsprisen

 

Innovasjonsprisen skal tildeles personer/enheter/miljøer som har utmerket seg ved fremragende forskningsbasert innovasjonsarbeid.

 

Prisen har som formål å gi anerkjennelse til personer og miljøer som bidrar til videreutviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv. Prisen skal stimulere til forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap. Prisen tildeles på bakgrunn av innovative ideer som har framkommet på basis av innovasjonsarbeid ved UiT, og som har kommet eller har stort potensiale til å komme til anvendelse i samfunnet i form av samfunnsnyttighet og/eller verdiskapning. 

 

Vedlagt nominasjonen bør det foreligge informasjon om hvordan kandidatene har brukt forskning som en viktig del av sitt innovasjonsarbeid, hvilke resultater som er oppnådd, innovasjonsarbeidets verdiskapingspotensial og hvordan kandidaten ivaretar samfunnsansvar knytte til innovasjonsarbeidet.

 

7.6       Pris til yngre forsker

 

Pris til yngre forsker skal tildeles en yngre forsker eller kunstner som har utmerket seg ved fremragende forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

For å komme i betraktning må det ikke ha gått lengre tid enn syv år fra avlagt ph.d.-grad eller tilsvarende til nominasjonsfristen utløper.[2]  Kandidaten må ha et ansettelsesforhold ved UiT ved nominasjonsfristen.

Kandidaten må kunne vise til en lovende karriere med viktige prestasjoner passende for fagfeltet og karrierestadiet. Kandidaten må for eksempel ha minst en viktig publikasjon uten ph.d.-veiledereren eller en kunstnerisk presentasjon, utgivelse eller lignende der kandidaten er hovedskaper. I tillegg kan det legges vekt på prestasjoner i arbeid knyttet til formidling, likestilling, utdanning og innovasjon.

Prisen alternerer årlig mellom to klasser:

 • Klasse 1 deles ut i partallsår og inkluderer humanistiske, samfunnsvitenskapelige, rettsvitenskapelige og kunstneriske[3] fag.
 • Klasse 2 deles ut i oddetallsår og inkluderer matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og medisinske fag.

 

Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av kandidatens publikasjonsvirksomhet og andre synlige uttrykk for kandidatens resultater.

 

 [1] Ny komite skal oppnevnes for 2016-2018.

[2] Lovmessige permisjoner kan trekkes fra.

[3] Kunstneriske fag inkluderer visuell kunst, forfatterskap, musikk, teater og lignende
Ansvarlig for siden: Marit Martinsen Dahle
Sist oppdatert: 10.02.2016 14:41