Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prosjektetableringsstøtte (PES) mot EUs Horizon 2020

Dersom du planlegger EU søknad kan du søke om støtte til å etablere ditt forsknings- eller innovasjonsprosjekt. Ordningen forvaltes av Universitetsdirektøren (v/SEFU).

 

Hvilke H2020-programmer skal PES2020 dekke:

Du kan søke om PES2020-midler dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra følgende programmer:

 • HORISONT2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Future and Emerging Technologies (FET) Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development Research Infrastructures (including e-Infrastructures)
 • Competitive Industries Leadership in enabling and industrial technologies : ICT, nanotechnologies, advanced materials, biotechnologies, advanced manufacturing and processing, space.
 • Societal challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens
 • Science with and for Society Formidling, mobilitet, kjønnsperspektivet, etikk
 • Spreading excellence and widening participation Utjevning av regionale ulikheter innen F&U&I, Samhandling med strukturfondene
 • InnovFin - EU-finansiering for innovatører


I tillegg kan du få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som mottar finansiering fra H2020 (dersom Norge deltar):
EUROSTARS Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL) Joint Technology Initiatives (JTI) COST (opprettelse av nytt nettverk) Utlysninger fra ERA-NET eller JPI-er dersom disse delfinansieres fra H2020.  Andre EU-initiativer enn de som er nevnt her støttes ikke med PES-midler. 

 

Søknadsskjema

Lenke til søknadsskjema på norsk og engelsk.

 

Hva kan kostnadsføres?

 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Reiseutgifter
 • Ekstern assistanse og rådgiving
 • Søk i patentdatabaser og liknende
 • Frikjøp av personale (gjelder ikke fast ansatte)

 

Satser
UiT operer med følgende satser:

Koordinator på en tematisk søknad: 300 000,- (gjelder begge trinn ved to-trinns søknad)

WP-leder: 100 000,-

Partner: 50 000,-

ERC: 100 000,-

COST og andre nettverkssøknader: 100 000,-

(MSCA-IF dekkes normal gjennom Arctic MSCA-IF Program

 

Søknadsfrist
Løpende

 

Hvordan?

Ta kontakt med SEFU (v/ Theresa.Mikalsen@uit.no) med en gang du planlegger en EU-søknad slik at vi kan avklare bruk av PES-midler tidlig i søknadsfasen. Søknaden må sendes inn FØR kostnadene påløper. Utgiftene må forskutteres og PES støtten utbetales etterskuddsvis og kun dersom arbeidet resulterer i et konkret og "eligible" prosjektforslag (dvs. uten formelle feil eller mangler) innen aktuell tidsfrist på utlysningen du skal søke.

 

Tilbakebetaling av støtte ved manglende EU søknad

Dersom søknaden ikke blir sendt inn, eller er ugyldig, må instituttet være forberedt på å dekke 100% av beløpet. SEFU vil derfor alltid be om PES søknaden støttes av instituttleder før den innvilges.
Ansvarlig for siden: Theresa Mikalsen
Sist oppdatert: 11.10.2019 11:29