Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Jobb for livet, jobb i kirka

Kan du tenke deg å jobbe i kirka? I kirken og menighetene finnes en rekke spennende utfordringer. Det spenner fra musikk til sjelesorg, fra administrasjon og ledelse til forkynnelse og undervisning.

Å jobbe i kirka krever interesse for mennesker og en bevissthet om kirkas oppgave i verden. Nord-Norge har muligheter som gjør at flere unge mennesker kan velge å jobbe i kirka: Kirkelig utdanningssenter i nord i Tromsø. Fra høsten 1999 har senteret tilbudt ettårig praktisk-kirkelig utdanning som inngår som del av en utdanning for flere yrker i kirken:

  • Diakon
  • Kateket
  • Organist
  • Prest

For å kunne arbeide som prest i Den norske kirke, må du ha praktisk-teologisk eksamen. Tilsvarende krav finnes for diakon og kateket, slik pedagogisk seminar er et krav i skolen. Årsstudiet i Tromsø vil være et felles tilbud for diakon, kateket, kirkemusiker og prest.

Kontekstuell
En utdanning ved utdanningssenteret er ikke en kopi av noe annet. Her er det bygd opp en kirkelig utdanning med vekt på samfunns- og kulturbevissthet. Det legges særlig vekt på nordnorske forhold.

Praksisorientert
Utdanningen ved Kirkelig utdanningssenter i nord legger større vekt på praksis, enn på teori om praksis. Du vil altså få prøve deg i praksis i landsdelen under kyndig veiledning.

Tverrfaglig
Tradisjonelt hat de ulike profesjonene i kirka hatt liten kontakt under utdanningen. Her er dette annerledes. Ved dette studiet er det et poeng å skape gjensidig forståelse, og å finne måter som gjør at de ulike faggruppene kan lære av hverandre.

Sammenheng med andre fagtilbud
Før du kan ta årsstudiet ved Kirkelig utdanningssenter i nord må du ha annen høyere utdanning fra før. For de ulike profesjoner er det ulike krav. Se på opptakskravene for å få nærmere opplysninger og/eller ta kontakt med oss. Vi kan nevne at studiet i religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø gir nå et hovedfagstilbud som kan ekvivaleres med embetseksamen i teologi.

Hva vil det si å jobbe i kirka?
Å jobbe i kirka er spennende! Du møter mennesker i alle slags livssituasjoner: I glede over et nyfødt barn, og i tyngste sorg. Du får muligheten til å bruke deg selv. Og du blir utfordret på hva du står for, din tro.

blad

Oftest er det prestene som kommer i fokus. Presterollen er i endring: Før var det embetsmannen med autoritet i bygda. Nå gjelder det å finne nye måter å være prest på. Å være seg selv, som kvinne eller mann, og samtidig kunne kommunisere et budskap, kunne fortelle om Jesus. Dette krever arbeid med seg selv. Utdanningssenteret ønsker å hjelpe folk å finne sine veier i dette. - Konsentrasjonen om prestens kjerneoppgaver, som ledelse av gudstjenester, vigsel, dåp og gravferd blir kanskje enda viktigere enn tidligere, da presten ofte var pytt i panne.

Arbeidet som diakon er mindre kjent. Diakoni handler om kirkas omsorg for mennesker i nød - eller kirkas kroppsspråk, om du vil. I noen menigheter legges det stor vekt på arbeid med sorggrupper. Andre steder legges hovedvekten på barn og unge.

barn

Kateketen er menighetens undervisningsleder. Derfor er pedagogikken en viktig del av fagbakgrunnen for kateketene - i tillegg til kristendomsfaget. Både barn, unge - særlig konfirmantene - og voksne er inne i synsfeltet for kateketene.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 25.04.2016 13:16