Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptaksinformasjon

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. Det spesielle opptakskravet er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være en ren C eller bedre. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak. Studiestart høst, søknadsfrist 15.april.

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom ved Handelshøgskolen i Tromsø må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i bachelorgraden.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

  • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
  • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
  • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
  • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
  • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Opptaksprosessen

En nedsatt opptakskomité bestående av fagpersoner og studenter samles til møte i midten av juli. Denne komiteen gjør en vurdering av de kvalifiserte søkerne basert på søkerlisten.

Fagkrav

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

  • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, regnskap, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering. Minimum 30 studiepoeng.
  • Administrasjonsfag: Organisasjon, markedsføring og strategi, men kan også omfatte andre emner. Minimum 25 studiepoeng.
  • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
  • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.

Hva er administrasjonsfag

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom, er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv som det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 11.01.2017 14:02

Lokalt opptak.jpg