Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retningslinjer for reisestøtte til studenter

Vedtatt av SU 21. oktober 2009. Sist endret av SU 17. mars 2010.

Studenter i de nedenfor opplistede tilfeller kan etter søknad innvilges støtte fra fakultetet til studierelaterte reiser. Hvorvidt søknader vedrørende slik støtte innvilges vil avhenge av fakultetets til enhver tid økonomiske situasjon. Det gis kun reisestøtte tilsvarende rimeligste reisemåte. For alle søknader om reisestøtte må det vedlegges kvittering for kjøp av billetter, samt dokumentasjon på at reisen er gjennomført, for eksempel i form av setekvittering.

1. Veiledning i forbindelse med skriving av masteravhandling

Studenter som skriver masteravhandling kan innvilges støtte ved reise til og fra møte med veileder. Slik reisestøtte gis primært til studenter som skriver stor masteravhandling. Det kreves bekreftelse fra veileder om at reisen er nødvendig. I særlige tilfeller kan også studenter som skriver liten masteravhandling få innvilget søknad om slik reisestøtte.

2. Nordisk prosedyrekonkurranse

Studenter som deltar i "Nordisk prosedyrekonkurranse" kan innvilges støtte til reiseutgifter som påløper i forbindelse med konkurransen.

3. Utveksling til UCLA

Våre studenter som er nominert til utveksling i kraft av vår avtale med UCLA, og som har reiseutgifter i forbindelse med påkrevd TOEFL - test og / eller i forbindelse med visumsøknad, kan innvilges støtte til disse reiseutgiftene. Studenter som innvilges reisestøtte vil tidligst kunne motta støtten når det dokumenteres at semesteret ved UCLA er påbegynt.

Det gis ikke støtte til reiseutgifter som påløper ved reiser tur/retur norsk studiested - UCLA, herunder daglige reiser mellom bopel på utvekslingsstedet - UCLA. Det gis heller ikke støtte til reiseutgifter som påløper ved reiser forbundet med utvekslingsopphold i andre tilfeller enn dette.

4. Særlige tilfeller

Etter søknad i særlige tilfeller kan reisestøtte tilkjennes lokale studentforeninger.

5. Reiser i forbindelse med obligatorisk praksisutplassering

Studenter som skal ut i praksis kan innvilges støtte til reiseutgifter som påløper i forbindelse med reise tur/retur studiested - praksissted.

Det gis ikke støtte til reiseutgifter som påløper i forbindelse med gjennomføring av selve praksisoppholdet. Med dette menes reiser som for eksempel daglige reiser mellom bopel og praksissted, reise sammen med praksisveileder til rettsmøter, befaringer, skjønn o.l.

6. Faglige arrangementer

  1. Studenter som skriver masteroppgave og har godkjent tema av fakultetet, kan søke om reisestøtte til faglige arrangementer som har relevans for masteroppgavens tema. Det kreves bekreftelse fra veileder at reisen er nødvendig.
  2. Studenter som ikke har godkjent tema til masteroppgave, kan tildeles støtte under forutsetning av at det aktuelle temaet godkjennes og at oppgaven skrives innenfor dette temaet. Dersom dette ikke skjer kan fakultetet kreve støtten tilbakebetalt. Det kreves bekreftelse fra avdelingsleder på 5. avdeling at reisen er nødvendig.
  3. For pkt. 1 og pkt. 2 er støtten oppad begrenset til kr. 3000 pr. student.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 19.01.2015 08:49