Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rutinebeskrivelser for muntlige presentasjoner

Vedtatt av Studieutvalget 1.6.2011. Sist endret 29.11.2017 i sak SU 49/17. 

 

Formålet med de muntlige presentasjonene er å bidra til økt muntlig aktivitet og bedre muntlig fremstillingsevne blant studentene. Presentasjonene skal bidra til god sammenheng mellom øvinger underveis i studieåret og vurderingene avslutningsvis. De muntlige presentasjonene skal bidra til at studentene oppnår de ferdighetene som fremgår av studieplanen. 

Eksamensreglementet for masterstudiet § 3 fastslår følgende om muntlige presentasjoner: 

Ҥ 3 Munnleg presentasjon
Presentasjonen skal haldast i samband med fagseminar eller gjennom deltaking i prosedyrekonkurranse. I særlege tilfelle kan studentar søkja om å halda munnlege presentasjonar i eigne seminar.
Avdelingsleiar eller den han gir fullmakt bestemmer tema og oppgåve.
Presentasjonen skal vurderast av ein lærar. Vurderingsuttrykket er godkjend/ikkje godkjend. Den munnlege presentasjonen skal vara omtrent 10 minutt. Resultatet skal ikkje vera med på vitnemålet.”

Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø punkt fastslår at studentene senest innen en uke før skoleeksamen på 1, 2, 3 og 4 avdeling, må ha gjennomført og fått godkjent en muntlig presentasjon. Godkjent muntlig presentasjon er dermed et vilkår for å få fremstille seg til skoleeksamen. 

 

Når og hvor muntligpresentasjonene skal holdes:

Muntligpresentasjonene skal som hovedregel holdes på den ordinære seminarundervisningen på den enkelte avdelingen.

Administrasjonen har ansvar for å lage oversikt over hvor mange muntlige presentasjoner som må gjennomføres på hvert seminar i løpet av studieåret, samt å formidle oversikten til de som skal være seminarledere.

Det er seminarleders ansvar å sørge for å få gjennomført tilstrekkelig mange muntlige presentasjoner på hver seminarrekke. Seminarleder skal be om at frivillige melder seg, eventuelt fordele presentasjonene ved å peke ut studenter blant de som ikke allerede har godkjent presentasjon dette studieåret. Seminarleder skal minne studentene om at godkjent muntligpresentasjon er et vilkår for å få ta eksamen, samt at det å holde presentasjon på det egne presentasjonsseminaret, jf nedenfor, krever særlig grunn.

I vårsemesteret gjennomføres et eget presentasjonsseminar for de som ikke har fått godkjent sin presentasjon tidligere. Studentene må søke om å få delta på dette. Vilkåret for å få holde presentasjon på presentasjonsseminaret er at det foreligger en særlig grunn til at studenten ikke har fått godkjent presentasjonen tidligere. 

 

Gjennomføringen:

Tema og oppgave for muntlig presentasjoner skal integreres i seminarmateriellet, og fastsettes av den enkelte seminarleder, eventuelt av eller i samråd med avdelingsleder. 

Den enkelte seminarleder har frihet til å organisere presentasjonen innenfor rammene som fremgår av denne rutinebeskrivelsen og eksamensreglementets § 3.

Den muntlige presentasjonen skal ha en varighet på cirka 10 minutter.

Som hovedregel skal den eller de som holder presentasjonen, gjøre dette fra seminarlederens sted, foran de øvrige studentene.

Studentene kan med fordel benytte hjelpemidler som tavle, elektronisk utstyr, utdeling av disposisjon/annet materiale, eller liknende, men dette er ikke et krav.

Ved muntlige presentasjoner gjennomført som prosedyreøvelser bør rettssalen i størst mulig grad benyttes. Reservasjoner her gjøres ved henvendelse til administrasjonen.

 

Vurderingen:

Muntlige presentasjoner skal vurderes som godkjent/ikke godkjent. Det skal ikke være automatikk i at alle presentasjoner godkjennes, men det skal skje en reell vurdering på bakgrunn av studentens forberedelse, muntlige fremføring og det materielle innholdet. Det skal skje en helhetsvurdering av disse momentene for å avgjøre om presentasjonen er tilstrekkelig til å bli vurdert som godkjent.

Etter holdt presentasjon (i pausen, etter undervisningen eller liknende) skal studenten(e) få en kort, individuell muntlig tilbakemelding på sin prestasjon. Tilbakemeldingene skal gis med bakgrunn i de tre momentene over, og den skal både forklare hvorfor resultatet ble godkjent/ikke godkjent, og i tillegg gi konstruktive innspill som studenten kan bruke til videre arbeid.

 

Dokumentasjon:

Studentene gjennomfører muntlig presentasjon i seminarundervisning eller på presentasjonsseminar. Faglærer noterer hvilke studenter som har gjennomført og fått godkjent presentasjon på deres seminargrupper. Faglærer leverer skjema inn til administrasjonen som registrerer arbeidskravet som godkjent.

 

Deltakelse i konkurranser:

Deltagelse i prosedyrekonkurranser og forhandlingskonkurranser arrangert av ELSA Tromsø (The European Law Student's Association) kan godkjennes som muntlig presentasjon.
Ansvarlig for siden: Line Gaare
Sist oppdatert: 21.02.2019 12:46