Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsutvalget ved BFE

Forskningsutvalget ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi består av prodekan for forskerutdanning og fem representanter med personlige vararepresentanter og oppnevnes av Fakultetsstyret. Utvalget fatter vedtak i saker som vedrører doktorgradsutdanningen, og behandler forskningssaker som delegeres av styret.

Forskningsutvalget består av følgende medlemmer:

 • Prodekan for forskerutdanning, professor Michaela Aschan (leder)
 • Professor Karsten Fischer, vara professor Jacques Godfroid (AMB)
 • Professor Espen Hansen, vara førsteamanuensis Signe Annie Sønvisen (NFH)
 • Professor Svein Ottar Olsen, vara professor Lene Foss (HHT)
 • Ph.d.-student Renathe Døving Osvik (NFH), vara ph.d.-student Yannik Schneider (NFH)
 • Ph.d.-student Hilde Hannevig (HHT), vara ph.d.-student Ingvild Blomstervik (HHT)

 

MANDAT FOR FORSKNINGSUTVALGET VED BFE
Godkjent av Fakultetsstyret ved BFE i møte 14. desember 2009

1 Myndighetsområde
Forskningsutvalget ved BFEer et saksforberedende organ for Fakultetsstyret, og har beslutningsmyndighet i de saker som er delegert av styret. Forskningsutvalget behandler alle saker vedrørende den organiserte forskerutdanningen ved BFE, slik som studieplaner, individuelle studieplaner, søknader om opptak og uttalelser om ph.d.-utdanning ved andre institusjoner. Forskningsutvalget er også høringsorgan i forskningssaker (forskningspolitikk, strategi, kompetanse etc.), og får fullmakter i enkeltsaker som fakultetsstyret bestemmer. Forskningsutvalget bør også initiere årlige/semestervise møter/seminarer i forhold til fagmiljø/doktorgradsstudenter.

2 Sammensetning
Forskningsutvalget ledes av fakultetets Prodekan for forskning og består i tillegg av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer: tre medlemmer fra gruppen vitenskapelig ansatt i fast organisert stilling, samt to representanter fra doktorgradsstudentene.

3 Oppnevning
Fakultetsstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til Forskningsutvalget etter forslag fra instituttene og allmøte blant doktorgradsstudentene. Oppnevningsperioden for de vitenskapelige medlemmene er 3 år. Representantene for doktorgradsstudentene oppnevnes for ett år ad gangen.

4 Saksbehandling
Seksjon for Forskning og formidling har sekretariatsansvar for Forskningsutvalget. Forskningsutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 vitenskapelige og en representant fra doktorgradsstudentene er til stede.

5 Beslutningsmyndighet
Forskningsutvalget har beslutningsmyndighet i følgende saker:

 • Opptak til ph.d.-utdanning ved BFE
 • Godkjenning av individuelle opplæringsplaner for ph.d.-utdanningen
 • Oppnevning av veileder(e)
 • Oppnevning av bedømmelseskomiteer ved doktorgradsdisputas
 • Anbefale oppretting og nedlegging av ph.d.-emner
 • Kvalitetssikring og rapportering om doktorgradsutdanning, samt oppfølging av denne
 • Forvaltning av ph.d.-forskriften herunder frivillig eller tvungen avslutning, behandling av refuserte avhandlinger, klagesaker mv.
 • Forvaltning av utfyllende bestemmelser for ph.d.-utdanningen ved BFE
 • Fordeling av støttemidler for stipendiater
 • De forskningssaker som fakultetsstyret delegerer

 
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 12.03.2019 16:28