Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Organisering av forskningsgruppene ved Helsefak

Forskningsgruppene er den operative forskningsenheten ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tydelig faglig strategisk ledelse med samling av fagmiljøene i større, tematiske orienterte og fokuserte forskningsmiljø skal bidra til at Helsefak tar ut sitt fulle forskningspotensiale.

Forskningsgruppene består av

 • Forskningsgruppeleder
 • Vitenskapelig ansatte i I-, II-, eller kombinerte stillinger
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte
 • Teknisk- og administrativt ressurser
 • Master- og eventuelt lavere grads studenter

Forskningsgruppen bør bestå av minst 3 vitenskapelige medlemmer med universitetstilknytning. Antall medlemmer i gruppen totalt bør ikke overstige ca. 25 personer.

Organisatorisk forankring

En forskningsgruppe etableres og endres av instituttleder etter initiativ av forskere/instituttledere ved Helsefak. Forskningsgruppen skal som hovedregel være organisatorisk forankret ved det institutt der forskningsgruppeleder har hoved- eller bistilling.

Forskningsgruppeleder utpekes av instituttleder.Forskningsgruppelederen skal:

 • være førstestillingskompetent,
 • ha dokumentert erfaring med prosjekt-/forskningsledelse, nettverksarbeid og veiledning av ph.d.-kandidater
 • ha erfaring med ekstern forskningsfinansiering
 • ha solid faglig legitimitet
 • som en hovedregel være ansatt i fast hoved- eller bistilling ved Helsefak

  De vitenskapelige medlemmene kan være ansatt ved ulike institutt/samarbeidende institusjoner. Tilhørighet fastsettes av instituttleder. Fast vitenskapelige ansatte har innflytelse på hvilken forskningsgruppe de ønsker å tilhøre.

  Administrativt og teknisk personale tilsatt ved instituttene disponeres av instituttleder og kan stilles til rådighet for forskningsgruppen ved behov og etter strategiske vurderinger. 

  Forskningsnettverk

  En vitenskapelig ansatt ved Helsefak kan bare være medlem av en forskningsgruppe. Det er likevel mulig for enkeltmedlemmer eller hele forskningsgruppen å inngå i metodiske og prosjektrelaterte samarbeid med andre forskere eller forskningsgrupper. Dette defineres som forskningsnettverk.

   Forskningsgruppelederens har til oppgave å:

   1. Utarbeide en utviklingsplan (strategi) sammen med de vitenskapelige medlemmene i forskningsgruppen. Utviklingsplanen skal utarbeides etter egen mal for fakultetet. Planen skal som hovedregel gjelde for samme periode som fakultetets strategiplan. Utviklingsplanen oppdateres årlig og sendes instituttleder (IL) ved forskningsgruppens vertsinstitutt, og er en del av grunnlaget for årlige medarbeidersamtaler og dialogmøter.
   2. Utarbeide en årlig kortfattet evaluering av virksomheten som inneholder opplysninger om i hvilken grad man har nådd målene definert i utviklingsplanen. Evalueringen sendes IL ved forskningsgruppens vertsinstitutt innen 1. februar påfølgende år.
   3. Fordele forskningsgruppens arbeidsoppgaver og følge opp fremdriften i gruppens prosjekter i samråd med veileder(e) og prosjektmedarbeider(e).
   4. Samordne, prioritere og fremme søknader om eksterne prosjektmidler overfor IL som endelig godkjenner budsjett og sending av søknad. Prosjektleder disponerer eksterne prosjektmidler ihht avtale med finansiør og UiTs BOA-reglement. Oppfølging av budsjett, regnskap og rapportering gjøres sammen med administrasjonen på instituttet.
   5. Avklare med IL behovet for tekniske ressurser. Teknisk personale som stilles til disposisjon for forskningsgruppen er faglig underlagt FGL og FGL fordeler ressursen blant gruppens medlemmer.
   6. Avklare med IL behovet for administrative tjenester. Administrative ressurser er faglig underlagt IL, men kan disponeres av FGL etter avtale.
   7. Fordele midlene som stilles til disposisjon for forskningsgruppen fra UiT/Helsefak over statsøkonomien i samråd med gruppen.
   8. Være kontaktperson mellom instituttledelsen og forskningsgruppen
   9. Ivareta HMS-oppgaver som er skriftlig delegert fra IL. FGL kan skriftlig delegere arbeidsoppgaver til andre personer i forskningsgruppen.
   10. Gjennomføre årlig medarbeidersamtale med forskningsgruppens medlemmer dersom dette er skriftlig delegert. På bakgrunn av gjennomførte samtaler gir FGL rapport ifm dialogmøtet til IL om spesielle funn/forhold av betydning som krever oppfølging.
   11. Utarbeide system og tiltak for karriereutvikling i forskningsgruppen. FGL skal sammen med FG lage en plan med konkrete tiltak for ivaretakelse av både gruppen og individer. Tiltaksplanen skal føres i FGs utviklingsplan og være gjenstand for samtale i dialogmøte med IL. Det enkelte medlems individuelle karriereplan skal være del av medarbeidersamtalen.
   12. Legge til rette for god veiledning av ph.d.-studenter gjennom strukturerte opplegg som inkluderer planlagte veiledningssamtaler, regelmessige presentasjoner av forskningsresultater i forskningsgruppen og en individuell plan for forskningsopplæring.
   Ansvarlig for siden: Elisabeth Dahlberg
   Sist oppdatert: 15.06.2016 12:30

   Nyttige dokumenter:

   Rammer for forskningsgrupper og forskningsgruppeledere

   Beskriver organiseringen av forskningsgruppene ved Helsefak og oppgavefordelingen mellom instituttleder og forskningsgruppeleder. 

   Mal for utviklingsplan i Forskningsgruppene ved Helsefak

   Alle forskningsgrupper ved Helsefak skal ha en plan for utvikling som følger Helsefaks strategi og handlingsplan. Utviklingsplanen skal være forankret blant de faste vitenskapelige i gruppen og skal være godt kommunisert til alle medlemmer av gruppen. Planen skal skrives etter denne malen. 

   Oversikt over forskningsgrupper

   Siden gir en oversikt over alle forskningsgrupper ved Helsefak. Det er også mulig å sorterer etter andre kriterier på denne siden.

   Rapport fra intern kartlegging av forskningsgruppene i 2015

   Det ble i 2015 gjort en kartlegging av forskningsgruppene ved Helsefak med fokus på status og utviklingsmuligheter. Det er fattet en rekke tiltak basert på den, som det jobbes med på fakultets,- institutt og forskningsgruppenivå.