Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opprettelse av 8000-emner

Søknad om opprettelse av nye 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet sendes til Seksjon for utdanningstjenester. Før søknad sendes skal den være behandlet av instituttet. Ferdig utfylt skjema for å registrere data om emner ved Det helsevitenskapelige fakultet skal legges ved søknaden. Skjemaet sendes i word-format. Søknad leveres via ePhorte. Søknadene saksforberedes av Seksjon for utdanningstjenester og vedtak fattes i Programstyret for forskerutdanning. Emner som skal gå på høstsemesteret må være opprettet før 1. mars, og emner som skal gå på vårsemesteret må senest være opprettet før 1. september. Frist for når søknaden må foreligge Seksjon for utdanningstjenester vil variere noe ut fra når siste programstyremøte blir holdt før 1. mars og 1. september. For å vite eksakt frist, ta kontakt med seksjonen.

Krav til søknaden

 • Det må begrunnes hvorfor emnet søkes opprettet.
 • Dersom emnet er tilknyttet en forskerskole må dette komme frem i søknaden.
 • Dersom emnet skal ha plassbegrensning må dette begrunnes.
 • Dersom emnet skal ha strengere opptakskrav enn kravet i ph.d.-forskriften må dette begrunnes.
 • Hvor regelmessig emnet skal gå, om det skal gå hvert semester, en gang i året eller sjeldnere.

 

Krav til søknadens vedlegg (skjema for å registrere data om emner ved Det helsevitenskapelige fakultet)

 • Emnenavnet kan ikke ha over 120 tegn. Det oppfordres likevel ikke til å ha lange emnenavn ettersom det ikke ser så fint ut på vitnemålet.
 • Emnebeskrivelsen skal være i tråd med kravene i Kvalifikasjonsrammeverket.
 • Emnebeskrivelsen skrives på det språket emnet skal undervises i.
 • Emneledelsen skal bestå av minimum to faglige ansatte for å forhindre sårbarhet ved forskningspermisjon o.l. Ansvar kan avklares internt, der en kan ha hovedansvaret.
 • Omfang og timebruk skal redegjøres for i søknaden. 25-30 timers arbeid tilsvarer 1 sp. jmf. § i Ph.d.-forskriften, utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet. Det må komme frem hvor mange timer det regnes med at studenten vil bruke på emnets forskjellige undervisningsopplegg (undervisning, seminarer, lesing av pensum, arbeidskrav, eksamen, lab-arbeid osv.)
 • Det skal være gjort en vurdering av overlapp med fakultetets, UiTs og andre nasjonale institusjoners emner.
 • Søknaden skal inkludere en bekreftelse fra instituttledelsen om at ressursbruken ved instituttet er avklart og at de støtter opprettelsen av emnet.

 

Emnebeskrivelse i hht. Kvalifikasjonsrammeverket

Kravene til emnebeskrivelsen er blant annet gitt av NOKUTs forskrifter og UiTs eksamensforskrift. I tillegg finnes det også ECTS-krav til studie og emneinformasjon. Vi viser til Kvalitetssikringssystemet kap 3 for mer informasjon om kravene til emneinformasjon.

 

Utforming av læringsutbyttebeskrivelser

Lag 5-10 læringsmål per emne og studieprogram:

 • Bruk verb som gjenspeiler gradsnivået og/eller taksonomisk læringstrinn
 • Bruk 1 – 2 verb per læringsmål
 • Skriv enkelt slik at studenter og andre kan forstå
 • Sikre sammenheng mellom studieprogram og emne
 • Er læringsmålene realistiske?
 • Er læringsmålene målbare og/eller iakttakbare?
 • Tar målene hensyn til lokale, og evt nasjonale og internasjonale planer for utdanningen?
 • Er det sammenheng mellom læringsmål, studentaktivitet (læringsaktiviteter) og vurdering (eksamen, arbeidskrav)?

Ph.d.-utdanningen er i følge kvalifikasjonsrammeverket kalt for syklus 3. Læringsutbyttebeskrivelsene skal reflektere hva som forventes av studentenes læringsutbytte i 3. syklus. For eksempler på hvilke verb som kan benyttes på de forskjellige nivåene (3. syklus er på høyteste nivå) se Pettersen, 2005 og SOLO-taksonomien.

For mer informasjon og tips om hvordan skrive emnebeskrivelse i henhold til kvalifikasjonsrammeverket, gå til Implementering av kvalifikasjonsrammeverket ved Det helsevitenskapelige fakultet.

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 05.01.2017 16:46