Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Cristin - forskningsdokumentasjon ved Helsefak

Hva
UiT bruker det nasjonale systemet Cristin til å dokumentere forskningsresultater. Data fra Cristin er utgangspunkt for en rekke tildelinger basert på publikasjonspoeng.

Hvorfor
Profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler.

Hvordan
Hvert institutt har egen superbruker som bistår i registrering av publikasjoner. Fakultetet veileder, kvalitetssikrer og kurser instituttsuperbrukere. 

Fakta

Cristin
Nasjonalt system for  forskningsdokumentasjon. I tillegg brukes Cristin til andre registreringer som allmennrettet formidling, registrering av forskermobilitet, prosjektinformasjon o.a.

Frister
Viktige frister i forhold til NVI-rapportering er

 • Rapportering (rundt 1.april hvert år)
 • Tvisteutvalget (begynnelsen av mars)
 • Innmelding av nye kanaler til nivå 1 (30.11) og nivå 2

Vitenskapelige publiseringer
Vitenskapelige publiseringer er hovedformålet med Cristin. Kriterier for vitenskapelige publiseringer defineres av Norsk vitenskapsindeks (NVI) og oppdatert versjon finnes i rapporteringsinstruksen. For at en publikasjon skal være definert som vitenskapelig må den være publisert i en tellende kanal, på nivå 1 eller 2. Om en kanal er tellende og hvilket nivå den er på kan sjekkes hos Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). På DBH sin nettside kan man også melde inn forslag til nye tellende kanaler for vitenskapelig publisering.

Allmennrettet formidling
Helsefak belønner instituttene for allmennrettet og brukerrettet formidling. En fast pott fordeles årlig og sats avgjøres av antall allmennrettede poeng totalt. Hvert allmennrettede bidrag utgjør 1 poeng. For å få uttelling som allmennrettet formidling må formidlingen være allment tilgjengelig og forståelig.

Interne prosesser hvor Cristindata brukes

 • Tildeling av FoU-termin (min. 0,5 publikasjonspoeng pr. år).
 • Interne utlysninger
 • Instituttvise ordninger, sjekk med eget institutt om disse ordningene.
 • Medarbeidersamtale
 • Oppfølging av publikasjonsaktivitet
 • Forskningsmeldingen
 • Tildeling av midler basert på allmennrettet formidling

Arbeidsfordeling mellom nivåene på UiT

Nivå 1 - AFU Rapportering nasjonalt
 • Kvalitetssikre registrerte poster ved UiT
 • Melde tvister til Tvisteutvalget
 • Rapportere til DBH
 • Analysere data
Nivå 2 - Helsefak Kvalitetssikring og opplæring
 • Registrere bokkapitler
 • Kvalitetssikrer registrerte poster ved Helsefak
 • Melder tvister til AFU
 • Rapportere til AFU
Nivå 3 - Instiutt og/eller forsker Registrering
 • Registrere forsknings- og formidlingsaktivitet i Cristin
 • Superbruker kontrollerer importerte og forskerregistrerte poster