Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søknad om opptak til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet

 

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak til ph.d.-programmet må du ha mastergrad med gode resultater. 

Et ph.d.-studium er normert til et 3 års fulltidsstudium. For å få opptak på ph.d.-programmet må du ha finansiering for hele perioden (3 år fulltid), som hovedregel lønn på nivå med lønns- og driftsmidler, infrastruktur og overhead for ei stipendiatstilling.

For mer informasjon om opptakskrav se ph.d-forskriften med utfyllende bestemmelser for Helsefak.

 

Søknaden

Tidsplan og finansiering

Det er viktig at punkt 5. tidsplan og finansiering fylles ut korrekt. Informasjonen som fylles ut her bestemmer studieperioden din. Dersom du har arbeid på siden av studiet er det vitig å få med hvor stor stillingsandel du skal bruke på ph.d.-utdanning.

Forslag til utdanningsplan

Punkt 6. forslag til utdanningsplan skal inneholde samtlige emner du har tenkt ta i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal bestå av til sammen 30 studiepoeng, og inneholde samtlige av programmets obligatoriske emner.

Det er overflødig å sette opp en plan for opplæringsdel som overstiger antall studiepoeng som vil bli godkjent. Dersom sammensetningen av emner er satt opp slik at planen overstiger 30 studiepoeng vil det gjøres poengreduksjon ved endelig godkjenning av opplæringsdel. 

De obligatoriske emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet er:

HEL-8010 Reseach Ethics and Theory of Science (Anbefales at du tar tidligst mulig)

HEL-8024 Quantitaive Research Methods (Anbefales at du tar HEL-8010 først)

HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research (Anbefales at du tar HEL-8010 først)

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (Anbefales at du venter med å ta dette emnet til tredje semester i studiet)

 

For mer informasjon om hvilke elementer som godkjennes i plan for opplæringsdel, se opplæringsdel for ph.d.-studenter ved Helsefak.

Husk å også føre inn plan for prosjektet ditt under dette punktet.

 

Vedlegg til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse
 • Kopi av vitnemål
 • Skriftlig bekreftelse fra samtlige veiledere på at de kjenner til prosjektet ditt og er villig til å stille som veileder
 • Dokumentasjon på at du har finansiering (Tildelingsbrev ev. bekreftelse fra arbeidsinstitusjon ved D-stilling)

 

Eventuelle andre vedlegg:

 • Godkjenning fra REK, NSD eller annen instans. Eventuelt plan for søknadsprosess dersom godkjenning foreløpig ikke foreligger.
 • Dersom det varierer hvor mye du skal jobbe med prosjektet i finansieringsperioden din må det legges ved en finansieringsplan som viser hvor stor prosentandel av arbeidstida som skal benyttes av arbeid med doktorgradsprosjektet per år/semester.
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper må vedlegges dersom du ikke har norsk studiekompetanse. For mer informasjon se denne nettsiden.
 • Dersom du skal jobbe med klinikk eller lignende i tillegg til studiet, må bekreftelse fra din leder på at du får avsatt minst 50 % av tiden din til forskningsprosjektet vedlegges.
 • Dersom du planlegger å bruke annet språk enn engelsk i avhandlingen må søknad om dette vedlegges.
 • Dersom du planlegger å ta emner ved andre universiteter som en del av opplæringsdelen din, må du legge ved utskrift av emnebeskrivelsen (utskrift fra nettside)

 

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på inntil 10 sider. Den skal ha følgende grafisk profil Times New Roman 12 pt, linjeavstand 1,5.

En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis.

Videre skal prosjektbeskrivelsen være i tråd med Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 8. Forskningsprotokoll.

Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen minst skal angi:

 • prosjektleder
 • en vitenskapelig utformet prosjektplan med angivelse av prosjektets formål, begrunnelse, materiale, metoder, sannsynliggjøring av at valgt studiedesign kan gi svar på forskningsspørsmålet og anslåtte tidsrammer for prosjektet
 • hvordan helseopplysninger skal behandles, herunder fra hvilke kilder helseopplysninger skal innhentes og om slike opplysninger skal utleveres til andre eller overføres til land utenfor EØS
 • fra hvilke kilder humant biologisk materiale skal uttas og om slikt materiale skal utleveres til andre eller overføres til utlandet
 • vurdering av forskningsetiske utfordringer ved prosjektet, særlig nytte-risiko aspektet for forskningsdeltakere
 • finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold, herunder forskere og forskningsdeltakeres eventuelle økonomiske forhold knyttet til det aktuelle forskningsprosjektet
 • plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger om mulig utvidet bruk, herunder kommersiell bruk, av forskningsresultater, data eller biologisk materiale

Dersom prosjektbeskrivelse fra større forskningssøknader legges ved søknad om opptak til ph.d.-programmet, må det i prosjektbeskrivelsen fremgå hva studenten skal gjøre i sitt prosjekt.

 

Kopi av vitnemål

Vi trenger kopi av hele vitnemålet, ikke bare forsiden. Dersom vitnemålet ikke er på norsk eller engelsk må diploma supplement eller oversettelse av vitnemålet også vedlegges. Dersom du har tatt graden din ved Universitetet i Tromsø trengs ikke vitnemål vedlegges. Autorisasjon godkjennes ikke som bekreftelse på grad. Dersom du har vitnemål fra utlandet er det fint om du også legger ved et ferdig utfylt fullmaktsskjema fra NOKUT som vi kan bruke i tilfelle vi er nødt til å få NOKUT til å vurdere utdannelsen din. Fullmaktsskjema finner du her.

 

Spørsmål om søknaden rettes til: phd@helsefak.uit.no

 Skip to main content