Anne Myrstad, ILP
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Anne Myrstad

Førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk, barnehagelærerutdanninga
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser

 Barn og sted,  barns medvirkning i barnehagen, improvisasjon, visuell entografi/pedgogikk, de yngste barna

Forskningsprosjekter

BarnSted - fortid, nåtid og framtid

Arbeidspekkeleder: Anne Myrstad

I prosjektet BarnSted utforskes barnehagens praksiser gjennom en stedslinse. BarnSted er en arbeidpakke innenfor det NFR finansierte  prosjektet BARNkunne - senter for barnehageforskning (2018 - 2023).

Hensikten er å utvikle stedrelaterte praksiser som kan bidra til gryende forståelser av bærekraftige prosesser i lokale og eksterne omgivelsene.  Tanken er at barns engasjement og sensitivitet i forhold til sted og stedets historie, kan styrke deres forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid, og danne grunnlag for verdier som fører til bærekraftig valg og beslutninger.

Prosjektet bygger på en relasjonell stedsforståelser, hvor sted blir forstått som åpent og dynamisk - en sammenfiltring mellom fortid og nåtid, mellom geografi, materialitet, mennesker og «more-than-human» (Masey 2005). I en slik forståelse vil barnehagens aktører og sted være i en gjensidig avhengighet, noe som innebærer at mennesker og sted alltid er under konstruksjon og tilblivelse i et gjensidig samspill.   Ved å betrakte sted som åpne og dynamiske vil ikke sted avgrenses til å gjelde lokale omgivelser, men gi mulighet til å relatere barn til en global verden og globale problemstillinger. Dette aktualiserer koblingen mellom stedspedagogikk og bærekraftig utdanning, hvor barns engasjement i lokale omgivelser kan danne grunnlag for hvordan vi etisk og politisk kan leve sammen i en felles global verden (Taylor & Giugni, 2012).  

 

Ways of Walking - ethnography on foot with children below three

Anne Myrstad og Toril Sverdrup

Hva innebærer det for de yngste barna å ha det bra i barnehagen?                                      I forskningsprosjektet Ways of Walking -  ethnography on foot with children below three har vi som mål å identifisere og beskrive ulike indikatorer på kvalitet i barnehagen ut i fra 1-3-åringenes perspektiv.  Ways of Walking - ethnography on foot with children below three er et delprosjekt innenfor  det fireårige PRAKUT-prosjektet Searching for Qualities; relations - play - estethics - learning (2012-2016) Et overordnet fokus for PRAKUT-prosjektet er å undersøke og videreutvikle kvalitet i norske barnehager for barn under 3 år. Forskningprosjektet retter spesielt oppmerksomhet mot hvordan kvalitet er påvirket av endringer i gruppesammensetinger av barn i barnehage. Endringene har skjedd i takt med en storstilt barnehageutbygging i løpet av de siste ti år; fra tradisjonelle smågrupper til mer fleksible grupper med økt antall barn.

Begrepet Ways of Walking reflekterer vår metodologisk tilnærming. Gjennom å gå/bevege seg sammen med barn ønsker vi å ta del i 1-3-åringenes erfaringer og engasjement i deres barnehageliv. Dette er et forsøk på å fornemme barns egne uttrykk slik at de yngste barna i større grad kan bli premissleverandører i debatten om hva kvalitet i barnehagen innebærer.  

Prosjektet har en etnografisk tilnærming.Vi er inspirert av antropologen Tim Ingold (2008) som sammen med kolleger i den senere tid har løftet fram ulike aspekter ved det å gå/vandre. De argumenterer for hvordan det “å gå” eller være i bevegelse er knyttet opp til menneskers tanker og handlinger i deres sosiale og fysiske omgivelser.  I et slikt perspektiv vil det å gå sammen med noen gi mulighet for å ta del i andres erfaringer og opplevelser. Å være deltaker i andres vandringer vil også være en fenomenologisk forskningsmetode, hvor uttrykk gjennom kropp og bevegelse er sentralt. I vårt prosjekt med de yngste barna i barnehagen vil en slik kroppslig tilnærming være relevant, nettopp fordi barn i denne aldersgruppen i stor grad meddeler seg gjennom kroppslige uttrykk.

 Prosjektet har to hovedfokus

 1. Å utforske de yngste barnas erfaringer og engasjement  i fysiske og sosiale omgivelser i ulike barnehager
 2. Å utforske metoden “walking alongside” for å få tilgang til 1-3-åringers erfaringer.

 

 

 

CV

                                                                          

Verv

Forskningsleder for barnehagefaglig forskningsgruppe

Arbeider i CRIStin


 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Barn som vegfarere i et værlandskap. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 45 - 59.

 • Myrstad, Anne. Å bebo verden ved å bevege seg gjennom den. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 29 - 44.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Å skape handlingsrom for de yngste barnehagebarna. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830.s 137 - 148.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Første-fots-erfaringer gjennom vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1695-6.s 97 - 118.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Legg merke til Emils fot - ledet oppmerksomhet i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1107-4.s 147 - 163.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Improvisasjon som innstilling i det pedagogiske arbeidet med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 145 - 160.

 • Myrstad, Anne. Kunnskapsutvikling gjennom linsa. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2417-7.s 285 - 293.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barn 2009; Volum 27 (2). ISSN 0800-1669.s 51 - 68.

 • Brottveit, Ånund; Aagedal, Olaf; Myrstad, Anne; Brottveit, Ånund; Aagedal, Olaf. Blant skogens konger, sønner og enkelte døtre. Abstrakt forlag 1999 ISBN 8279350098.s 16 - .

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit. Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 101 - 118.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 25 - 39.

 • Myrstad, Anne; Brottveit, Ånund; Aagedal, Olaf. Bygda, elgen og jakta. Abstrakt forlag 1999 ISBN 8279350098.s 16 - .

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Children as Wayfarers in the Weather-world. Childhood and Materiality - VII Conference on Childhood Studies 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.

 • Myrstad, Anne. Blikk for vandring - de yngste barnas vandring som fenomen og metodologisk tilnærmimng. Faglig forum 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit. Innledning: Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 9 - 16.

 • Myrstad, Anne. De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. Forskergruppeseminar 2017-12-14 - 2017.

 • Myrstad, Anne. Samisk i barnehagen. Fagdag "Barnehagens innhold og oppgaver" 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. FoU-dag 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Vegfaring - de yngste barnehagebarnas steds- og meningsskaping gjennom vandring. Blikk for barn - et tilbakeblikk 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Harstad 2016-02-18 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk på de minste barna i barnehagen og i praksisopplæringa.. Praksisseminar 2016-05-30 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for barn - blikk for forskningsresultater. Ledermøte Tromsø kommune 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Tromsø 2016-02-19 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Første-fots-erfaringer gjennom vandring i barnehagen. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices 2015-10-06 - 2015-10-07 2015.

 • Groven, Berit; Seland, Monica; Myrstad, Anne; Franck, Karianne. Kompeanse for mangfold. Kompetanse for mangfold 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Undervisning HiOA 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Bra nok? 2015-10-26 - 2015-10-27 2015.

 • Myrstad, Anne. Searching for qualities/ Blikk for barn. Kvalitet i barnehagen for barn under 3 år. ILP Forskningsseminar 2014-06-10 - 2014-06-10 2014.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Paperframlegg: "Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children". Barnehagefaglig forskningsgruppe UiT 2014-09-01 - 2014.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for vandring. Barnehagefolk 2014 (3). ISSN 1500-6905.s 102 - 103.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children. EECERA 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Presentasjon av delprosjektet: Blikk for vandring. Forskningsseminar 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.

 • Myrstad, Anne. Dokumentasjonsarbeid i barnehagen. Fagdag 2012-09-28 - 2012-09-28 2012.

 • Myrstad, Anne; Bjarne, Stenersen. Hva skal vi se etter? Kunnskapsutvikling gjennom visuell dokumentasjon. NORALF- Partnerskap i danning og kunnskapsutvikling 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Forord. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Innledning: Møter i bevegelse. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 13 - 23.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barnehagekonferanse 2010-05-20 - 2010-05-20 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Hverdagen som kunnskapskilde - dokumentasjon som utgangspunkt for kompetanseutvikling". Foredrag på barnehagekonferanse . 2010-11-16 - 2010-11-17 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Å være sammen i "spontane rom" - de yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Barnehagefolk 2010 (1). ISSN 1500-6905.s 28 - 33.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon som perspektiv på de yngste barnas medvirkning. Sluttkonferanse: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv med fokus på de yngste barna 2010-11-04 - 2010-11-05 2010.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Barns medvirkning og kvalitet. Hva menes?. En god start - om grunnlaget for kvalitetsarbeid i barnehagen 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Det "spontane rom" - et rom for etisk praksis?. Medvirkning som etisk praksis 2009-09-07 - 2009-09-07 2009.

 • Myrstad, Anne; Eidsvik, Arne Ketil. Barns medvirkning i digitale prosesser. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.

 • Myrstad, Anne; Eidsvik, Arne Ketil. Pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.

 • Eidsvik, Arne Ketil; Myrstad, Anne. Etiske utfordringer og digital dokumentasjon i barnehager. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.

 • Eidsvik, Arne Ketil; Myrstad, Anne. IKT og digitale verktøy. Dokumentasjonsprosesser i barnehagen ved hjelp av digitale verktøy 2009-11-09 - 2009-11-09 2009.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Pedagogical Improvisation - a Key Concept regarding Children's Participation?. EECERA (Reconcider the Basics in Early Childhood Education) 2008-09-03 - 2008-09-06 2008.

 • Myrstad, Anne. Kunnskapsutvikling gjennom linsa. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2008.

 • Myrstad, Anne. Nemi - en subkulturell trendsetter for mainstream?. Nemi - en subkulturell trendsetter for mainstream? 2005-10-01 - 2005-10-01 2005.

 • Myrstad, Anne. Nemi - gothdronning eller babe?. (omtale) 2005.

 • Myrstad, Anne. Enslig svale blant skogens konger. (omtale) 1999.