Forskningsinteresser

 - Samisk kulturhistorie

 - Religion og turisme

-  nyreligiøsitet og samtidsreligion

-  museologi

Forskningsprosjekter

 - Leiar av forskargruppa Societal Dimensions of Sámi Research (SoDiSámi)

 - Medlem av forskargruppa: Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks

 - Postdoktorgradsprosjekt: Spirituelt entreprenørskap på Nordkalotten

    Prosjektet tek for seg entreprenørverksemder på religionsfeltet som har ei bestemt tilknyting til og          profilerer ein særskild stad og region – eit nordleg landskap på Nordkalotten sine breidder. Verksemdene eg tek utgangspunkt i representerer ei nisje i reiselivsmarknaden og peikar seg ut ved å tilby reiseopplevingar, pilegrimsruter, festivalar og konferansearrangement som skal gje dei deltakande kjennskap til ein særprega stad og til unik kultur og religion. Mitt utgangspunkt er verksemder som profilerer seg med utspring i samisk kultur og religiøsitet. Overgripande undersøkjer eg denne type verksemder i forhold til to relaterte hovudproblemstillingar og delproblemstillingar: 1) entreprenørskap som religionsvitskapleg konsept og forholdet mellom religion og økonomi 2) samisk revitalisering og stadkonstruksjon og merkevarebyggjing. 

Biografiske data

 

Født 22.02.77, fire born

- 2015 professor i samisk kulturvitskap, Tromsø Museum, UiT, Noregs arktiske universitet

- 2014/2015 fyrsteamanuensis i religionsvitskap, Institutt for pedagogikk og lærarutdanning 

-2010-2014 postdoktor i religionsvitskap, Institutt for historie og religionsvitskap

- Philosophiae doctor (PhD) i kulturvitskap, ved AHKR, Universitetet i Bergen 2010

Andre publikasjoner


 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeider i CRIStin


 • Fonneland, Trude A.. Shamanism in Contemporary Norway: Concepts in Conflict. Religions 2018. ISSN 2077-1444.s 1 - 9.

 • Fonneland, Trude A.. Sami-shamanism in Norway: A Patchwork of Traditions and Organizations. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781794166.

 • Fonneland, Trude A.. Sami Tourism in Nortern Norway: Indigenous Spirituality and Processes of Cultural Branding. Channel View Publications 2017 ISBN 9781845416096.

 • Fonneland, Trude A.. Ein sieidi si rolle i religionsutøving i samtida: Skiftande tolkingar og tilnærmingar. (fulltekst) Tidsskrift for kulturforskning 2017; Volum 16 (1). ISSN 1502-7473.s 71 - 84.

 • Fonneland, Trude A.. The Shamanic Festival Isogaisa (Norway): Religious Meaning-Making in the Present. Brill Academic Publishers 2017 (15) ISBN 9789004346697. ISSN 1874-6691.s 234 - 246.

 • Fonneland, Trude A.. Late Modern Shamanism in a Norwegian Context: Global Networks - Local Grounds. Oxford University Press 2016 ISBN 9780190466176.s 431 - 440.

 • Fonneland, Trude A.. Approval of the Shamanistic Association: A Local Norwegian Construct With Trans-Local Dynamics. Brill Academic Publishers 2015 (11) ISBN 9789004292444. ISSN 1874-6691.s 291 - 309.

 • Fonneland, Trude A.; Olsen, Torjer Andreas. "Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015. ISSN 0802-8214.s 6 - 14.

 • Fonneland, Trude A.. The Festival Isogaisa: Neoshamanism in New Arenas. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 215 - 234.

 • Fonneland, Trude A.. The Rise of Neoshamanism in Norway: Local Structures - Global Currents. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 33 - 54.

 • Fonneland, Trude A.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. Introduction: Nordic Neoshamanisms. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 1 - 9.

 • Fonneland, Trude A.. Ei ny religiøs rørsle tek form :. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2014 (1). ISSN 1501-9934.s 93 - 112.

 • Fonneland, Trude A.. Spiritual Entrepreneurship in the High North: The Case of Polmakmoen Guesthouse and the Pilgrimage "the Seven Coffee Stops". International Journal for the Study of New Religions 2014; Volum 5 (2). ISSN 2041-9511.s 151 - 166.

 • Fonneland, Trude A.. Isogaisa: samisk sjamanisme i festivaldrakt. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet 2013; Volum 5. ISSN 2000-4419.s 102 - 131.

 • Fonneland, Trude A.. Sáivu - dataspel og myteland : religion som kulturell markør i representasjonar av samisk kultur. (omtale) Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2013 (60). ISSN 0108-4453.s 167 - 187.

 • Fonneland, Trude A.; Kraft, Siv Ellen. New Age, Sami shamanism and indigenous spirituality. Acumen Publishing 2013 ISBN 978-1-84465-713-1.s 132 - 145.

 • Fonneland, Trude A.. Sami Tourism and the Signposting of Spirituality. The Case of Sami Tour: a Spiritual Entrepreneur in the Contemporary Experience Economy. Acta Borealia 2013; Volum 30 (2). ISSN 0800-3831.s 190 - 208.s doi: 10.1080/08003831.2013.844422.

 • Fonneland, Trude A.. Spiritual Entrepreneurship in a Northern Landscape: Spirituality, Tourism and Politics. Temenos 2012; Volum 48 (2). ISSN 0497-1817.s 155 - 178.

 • Fonneland, Trude A.. "De syv kaffekok" - spirituelt entreprenørskap i eit samisk landskap. Tidsskrift for kulturforskning 2012; Volum 11 (2). ISSN 1502-7473.s 27 - 44.

 • Fonneland, Trude A.. Sami tour : urfolksspiritualitet i ei samisk turistnæring. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2011 (55). ISSN 0108-4453.s 153 - 172.

 • Fonneland, Trude A.. Kjønn i samisk nysjamanisme : fortida som premissleverandør for nye kjønnskonstruksjonar. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2011 (3-4). ISSN 1501-9934.s 27 - 47.

 • Fonneland, Trude A.. Samisk nysjamanisme : urfolksspiritualitet mellom lokale og globale straumar. Tidsskrift for kulturforskning 2010; Volum 9 (3). ISSN 1502-7473.s 5 - 18.

 • Fonneland, Trude. Med fokus på det nære og lokale. Tromsø ein samisk urfolksby?. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007. ISSN 1501-9934.

 • Fonneland, Trude A. Eksotisk naturEit kulturanalytisk blikk på nysjamanar og deira forhold til naturen. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007; Volum 2006 (2/3). ISSN 1501-9934.s 53 - 63.

 • Fonneland, Trude A. Kvalitative metodar: Intervju og observasjon. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.s 222 - 242.

 • Fonneland, Trude A; Andreassen, Bengt-Ove. Mellom healing og blå energi. Nyreligiøsitet i Tromsø. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2002; Volum 4. ISSN 1501-9934.

 • Fonneland, Trude A.. Contemporary Shamanisms in Norway: Religion, Entrepreneurship, and Politics. Oxford University Press 2017 ISBN 9780190678821.

 • Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R. Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 141 - 171.s doi: DOI: 10.1057/9781137461407.

 • Fonneland, Trude A.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. Nordic Neoshamanisms. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-46139-1.

 • Fonneland, Trude A.. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment Working Papers III. 2011 ISBN 978-82-8244-045-5.s 1 - 6.

 • Fonneland, Trude A.. Tromma frå Hilleshamn. Samisk søndag Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018-02-04 - 2018-02-04 2018.

 • Fonneland, Trude A.. Goavddis from Hillsá: Cultrual Heritage Artefact in Past and Present. Religions around the Arctic: Source Criticism and Comparisons 2018-09-10 - 2018-09-12 2018.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.. Besøk i magasin. Desembernatt 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.

 • Fonneland, Trude A.; Hauan, Marit Anne. Olbmot - Utstilling av John Andreas Savio sine bileter. Utstilling ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2017-06-01 - 2017-09-01 2017.

 • Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.. Bokbad. desembernatt, tromsø museum 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.; Myrvoll, Marit. Presentasjon Goavddis (skåltromme] frå Hilleshamn. "Sin trumma skatta lapparna högt" Samuel Rheen [1671] 1983:35). Det gamle er eldst. Forskningsdagene Tromsø Museum. (data) 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Fonneland, Trude A.. Foredrag om utstillinga Olbmot/Folk med bileter av den samiske kunstnaren John Andreas Savio. Foredrag ved Tromsø Museum 2017-08-27 - 2017-08-27 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas; Fonneland, Trude A.. Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold. Religiøst liv i nord 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.

 • Fonneland, Trude A.; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Åsheim, June; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Kamp for samiske rettigheter i 100 år. Vitenskapet 2017-01-27 - 2017-03-30 2017.

 • Fonneland, Trude A.; Bjørklund, Ivar. Duoddji fra Kola. Utstilling i vitenskapet 2016-01-30 - 2016-02-15 2016.

 • Fonneland, Trude A.. Sieidiar som sentrum for multireligiøse aktørar i samtida. Solstrandseminar 2016-11-07 - 2016-11-08 2016.

 • Fonneland, Trude A.. Kommunikasjon med åndelege krefter i ein sjamanistisk kontekst. FINYAR - konferanse 2016-04-27 - 2016-04-30 2016.

 • Fonneland, Trude A.. Sjamanisme: religiøst entreprenørskap i samtida. Forskarseminar i sosialantropologi, UiT 2016-03-18 - 2016-03-18 2016.

 • Fonneland, Trude A.; Äikäs, Tiina. Isogaisa: Cultivating Identity through Ritual Performances in a Festival Context. Aktasne Together II, New Cincepts, theories and Methodologies on Saami Studies 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.

 • Fonneland, Trude A.. Kjønn i samisk sjamanisme i samtida: fortida som premissleverandør for nye kjønnskonstruksjonar. Kjønnsseminar Tromsø Museum 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Fonneland, Trude A.. Duoddji frå Kola - om utstillinga i vitenskapet. Ledersamling for Uit, Norges Arktiske Universitet 2016-02-08 - 2016-02-08 2016.

 • Fonneland, Trude A.. Vin&Viten: Om sjamanar og sjamanisme i samtida. Vin&Viten 2016-02-03 - 3016-02-03 2016.

 • Fonneland, Trude A.. Sjamanisme i samtida. Minoriteter og inkluderingsarbeid - seminar Perspektivet Museum 2015-11-12 - 2015-11-13 2015.

 • Fonneland, Trude A.. The Indigenous Festival of Isogaisa and Religious Meaning Making in the Present. IAHR World Congress 2015-08-23 - 2015-08-29 2015.

 • Fonneland, Trude A.. Samisk turisme og religion. Vin&Viten Tromsø museum 2013-03-06 - 2013-03-06 2013.

 • Fonneland, Trude A.. Paganisme og nysjamanisme - sekulære dynamikkar og hybride møter. Gjesteførelesing Kuvi 204 AHKR Universitetet i Bergen 2013-10-23 - 2013-10-24 2013.

 • Fonneland, Trude A.. Sjamanfestivalen Isogaisa - spirituelt entreprenørskap i eit nordleg landskap. Solstrandseminar 2013-11-18 - 2013-11-19 2013.

 • Fonneland, Trude A.. The Making of a Spiritual Northern Region. The 32nd Nordic Ethnology and Folklore Conference 2012 2012-06-18 - 2012-06-21 2012.

 • Fonneland, Trude A.. Bjørg Seland 2011. «Synepiger» og «sværmersker»: Religiøs mystikk mellom tradisjon og modernitet. Kristiansand: Portal forlag. Anmeldt av Trude Fonneland, Universitetet i Tromsø. Tidsskrift for kulturforskning 2012 (3-4). ISSN 1502-7473.s 64 - 66.

 • Fonneland, Trude A.. Spiritual Entrepreneurship - a Presentation. The Thorvald Stoltenberg Conferance 2012-10-02 - 2012-10-03 2012.

 • Fonneland, Trude A.. Førelesingar KUVI 204 Folketru og nyreligiøsitet, Universitetet i Bergen. "Paganisme, samisk sjamanisme og spirituelt entreprenørskap". Gjesteførelesingar 2012-10-24 - 2012-10-25 2012.

 • Lindebotten, John; Fonneland, Trude A.. Naturen i sentrum. 2012.

 • Stokke, Kari; Fonneland, Trude A.. Samisk sjamanisme i dag. 2012.

 • Fonneland, Trude A.. Spiritual Entrepreneurship: Making a Magic Region. Cepin konferanse 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.

 • Fonneland, Trude A.. Religionsproduksjon: Opprettinga av Sjamanistisk Forbund. Solstrandseminar 2012-11-12 - 2012-11-13 2012.

 • Fonneland, Trude A.; Olsen, Maren Næss. Samfunn: Sjamanisme Vi er alle urfolk. 2011.

 • Fonneland, Trude A.. Spirituelt entreprenørskap i eit nordleg landskap. på EVU studium SOA 6005, Praktisk talt – muntlige fortellinger om virksomhet, sted og produkt 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Fonneland, Trude A.. Introduction. 2011 ISBN 978-82-8244-045-5.s 1 - 6.

 • Fonneland, Trude A. Samisk nysjamanisme: i dialog med (for)tid og stad. Ein kulturanalytisk studie av nysjamanar sine erfaringsforteljingar – identitetsforhandlingar og verdiskaping. (fulltekst) (omtale) Universitetet i Bergen 2010.

 • Fonneland, Trude. Vitskapsteoretisk innlegg: “Eksotisk Natur. Eit kulturanalytisk blikk på nysjamanar og deira forhold til naturen”. Vitskapsteoretisk innlegg 2005-05-24 - 2005-05-24 2005.

 • Fonneland, Trude A.. Det opne - nære - og naturlege : eit kulturanalytisk perspektiv på helse og livskvalitet i ein alternativ kontekst. 127, [9] bl. Universitetet i Bergen 2002.

 • Medlem i forskergruppe
  -   English content
  Skip to main content