Flag icon Flag icon

Elstad, Hallgeir

Professor II, teologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Arbeider i CRIStin


 • Elstad, Hallgeir. Hans Barlien og religionen. Embla Akademisk 2019 ISBN 978-82-93689-05-8.s 213 - 321.

 • Elstad, Hallgeir. Celebrating Protestantism? The Reformation Anniversaries in Norway in 1917 and 1937. Walter de Gruyter 2019 (140) ISBN 978-3-11-059828-5. ISSN 1861-5996.s 311 - 328.

 • Elstad, Hallgeir; Krumsvik, Per Arne. Frelsesarmeen og den norske kirkekampen. (fulltekst) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 (2-3). ISSN 1504-6605.s 48 - 65.

 • Elstad, Hallgeir; Thorkildsen, Dag. Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet fra 1889 til i dag?. Kirke og kultur 2017 (4). ISSN 0023-186X.s 374 - 394.s doi: 10.18261/issn.1504-3002-2017-04-07.

 • Elstad, Hallgeir. "Her maatte Reformationen med Tvang indføres". Reformasjonen i norske skolebøker. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53086-0.s 213 - 244.

 • Elstad, Hallgeir. “Almost everything is unusual and indescribably eccentric”: Church opposition to The Salvation Army during its first years in Norway. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2016. ISSN 0039-338X.s 1 - 25.s doi: 10.1080/0039338X.2016.1208628.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja, 1814 og Nord-Noreg. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.

 • Elstad, Hallgeir. Folkekyrkjeomgrepet - opphav og utvikling. Tysk og nordisk kontekst.. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121.s 21 - 33.

 • Elstad, Hallgeir. Religion and Patriotism in 1814 Norway. Kirchliche Zeitgeschichte 2015; Volum 28 (1). ISSN 0932-9951.s 98 - 105.s doi: 10.13109/kize.2015.28.1.98.

 • Thorkildsen, Dag; Elstad, Hallgeir. Religion, State and Society in Norway. Religion, Staat, Gesellschaft 2015; Volum Heft 1 und 2. ISSN 1438-955X.s 105 - 119.

 • Elstad, Hallgeir. Religion og patriotisme - rolla til kyrkja i 1814. Teologisk Tidsskrift 2014; Volum 3 (4). ISSN 1893-0263.s 360 - 384.

 • Elstad, Hallgeir. The Norwegian Bishop Eivind Berggrav and the Sami. LIT Verlag 2013; Volum 14 (2) ISBN 978-3-643-99825-5.s 191 - 198.

 • Elstad, Hallgeir. Danmarks kirkehistorie set udefra: Noen norske eksempler fra pietismens tid på 1700-tallet. Kirkehistoriske samlinger 2012. ISSN 0450-3171.s 209 - 220.

 • Elstad, Hallgeir. Teologi og politikk. Alfred Eriksens rolle i "professorsaka". Teologisk Tidsskrift 2012; Volum 1 (1). ISSN 1893-0263.s 28 - 48.

 • Elstad, Hallgeir. TF 200 år. Frå presteutdanning i embetsmannsstaten til religion og samfunn. Norsk Teologisk Tidsskrift 2011; Volum 112 (3-4). ISSN 0029-2176.s 166 - 180.

 • Elstad, Hallgeir. Et grundtvigiansk fakultet. Det teologiske fakultet i Christiania i dets første fase. Dansk teologisk tidsskrift 2011; Volum 79 (4). ISSN 0105-3191.s 294-312 - .

 • Elstad, Hallgeir. Den praktiske teologien i endring. Det praktisk-teologiske seminar i det 20. hundreåret. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-500-8.s 133 - 152.

 • Elstad, Hallgeir. Akademisk teologi i moderniteten. Det teologiske fakultet i det 20. hundreåret. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-500-8.s 9 - 38.

 • Elstad, Hallgeir. Gender and Conflict: Debating Women's Ordination in Norway in the 20th Century. 2011 ISBN 978-0-9566785-0-8.s 355 - 368.

 • Thorkildsen, Dag; Elstad, Hallgeir; Norderval, Øyvind. The Limits of Ecclesiastical Reform in Norway. Leuven University Press 2010 ISBN 9789058678263.s 261 - 276.

 • Elstad, Hallgeir. Henrik Wergeland som lærebokforfatter i religion. En side ved hans opplysningsvirksomhet. Prismet 2010; Volum 61 (2). ISSN 0032-8847.s 95 - 109.

 • Elstad, Hallgeir. "Alle grunde taler for at disse embeder nu ophæves". Alfred Eriksens framlegg om å oppheve bispeembeta i Den norske kyrkja. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (3). ISSN 0018-263X.s 367 - 387.

 • Elstad, Hallgeir. Til erstatning for Pontoppidan. Et blikk på noen opplysningskatekismer i Danmark og Norge. Dansk teologisk tidsskrift 2009; Volum 72 (3). ISSN 0105-3191.s 161 - 180.

 • Elstad, Hallgeir. Den geistlege reformrørsla i 1840-åra - eit svar på moderniseringa av det norske samfunnet. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109 (1). ISSN 0029-2176.s 89 - 109.

 • Elstad, Hallgeir. "Det gjælder en Kamp for vort Folks Velfærd." Til tolkinga av "Til Kristendommens Venner i vort Land". Historisk Tidsskrift (Norge) 2008; Volum 87 (4). ISSN 0018-263X.s 633 - 655.

 • Elstad, Hallgeir. "Næsten Alting er ualmindeligt og ubeskrivelig excentrisk" - Kyrkjeleg motstand mot Frelsesarmeen dei første åra i Noreg. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109 (3). ISSN 0029-2176.s 243 - 261.

 • Elstad, Hallgeir. Den individualiserte religionen. Eit historisk perspektiv på konfirmasjonen. 2007 (14) ISBN 978-82-91925-14-1. ISSN 1500-3450.s 145 - 156.

 • Elstad, Hallgeir. "Min praxis er temmelig vidløftig". Nokre presteprofilar i opplysningstida i Noreg. Norsk Teologisk Tidsskrift 2007; Volum 108 (2). ISSN 0029-2176.s 95 - 115.

 • Elstad, Hallgeir. Norske Kyrkjeakademi i Kirke og Kultur. Kirke og kultur 2006; Volum 111 (3). ISSN 0023-186X.s 403 - 416.

 • Elstad, Hallgeir. Frå bibelgruppe til kyrkjeakademi. Då Norsk Kirkeakademi vart til. Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 82-519-2117-1.s 195 - 209.

 • Elstad, Hallgeir. Renessansen, barokken og nytiden. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0150-3.s 85 - 124.

 • Elstad, Hallgeir. Høgkyrkjelegdom i norsk pastoralteologi i siste halvdel av 1800-talet - embetssynet hjå W. A. Wexels og J. C. Heuch. Norsk Teologisk Tidsskrift 2003 (2). ISSN 0029-2176.s 90 - 97.

 • Elstad, Hallgeir. Pontoppidans katekismeforklaring - viktig lærebok gjennom 150 år. Historie 2003 (3). ISSN 0803-401X.s 58 - 63.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja i Danmark-Noreg kring 1750. Nokre allmenne drag i kyrkjesoga. 2002.s 29 - 34.

 • Elstad, Hallgeir. Dei norske stavkyrkjene - ei innføring. 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Innføringa av reformasjonen i Noreg. "...at der ikke skal voxe nogen forskrekk eller uenighet iblandt den fattige, simple og uforstandige almue der udi landet". 2001 ISBN 82-90350-07-4.s 8 - 29.

 • Elstad, Hallgeir. "...om der kom kristne Kvinder paa Prækestolen..." Kvinnelege prestar i Den norske kyrkja. Eit historisk riss. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 2000 (1). ISSN 0802-0167.s 83 - 94.

 • Elstad, Hallgeir. Geistlege reaksjonar på aukande religiøs pluralisme i 1840- og 50-åra i Noreg. Historisk Tidsskrift (Norge) 2000 (4). ISSN 0018-263X.s 457 - 470-.

 • Elstad, Hallgeir. "...for at følge det Kald til Biskopgjerningen..." Rekrutteringa til bispeembetet i Noreg gjennom dei to siste hundreåra. 2000 ISBN 82-543-0850-0.s 243 - 268.

 • Elstad, Hallgeir. Statistikk. 1999 ISBN 82-486-0037-8.s 28 - 48.

 • Elstad, Hallgeir. Kristendommen. Ungdomstrinnet. 1999 ISBN 82-486-0037-8.s 117 - 137.

 • Elstad, Hallgeir. "...at alle Præsterne retsindigen og eendrægtigen lære Christi hellige Evangelium..." Læretukt i Den norske kyrkja i historisk perspektiv. Ung Teologi 1998 (4/97-1/98). ISSN 0333-340X.s 33 - 46.

 • Elstad, Hallgeir. Kjerkestrid og praktisk teologi. Om Det praktisk-teologiske seminar under "kirkestriden" fram mot kløyvinga av den praktisk-teologiske utdanninga i 1925. Norsk Teologisk Tidsskrift 1998 (4). ISSN 0029-2176.s 209 - 220.

 • Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir; Oftestad, Eivor Andersen. Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter 2019 (140) ISBN 978-3-11-059828-5. ISSN 1861-5996.s 273 - 288.s doi: 10.1515/9783110600544-011.

 • Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate; Haanes, Vidar Leif. Folkekirke nå. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121.s 21 - 33.

 • Rasmussen, Tarald; Elstad, Hallgeir. Teologi og modernitet. Unipub forlag 2011 ISBN 9788274775008.

 • Skartveit, Emil; Elstad, Hallgeir; Grytten, Ola Honningdal; Lydholm, Gudrun; Nesvåg, Sverre; Ravndal, Edle. Fylliker er også folk. Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo - siden 1891. 2011 ISBN 978-82-93084-03-7.s 360 - 365.

 • Elstad, Hallgeir; Hafstad, Kjetil; Wyller, Trygve E. Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi i 200 år. Jubileumsutstilling. 2011.

 • Rasmussen, Tarald; Elstad, Hallgeir. Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. (omtale) Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-500-8.s 153 - 172.

 • Tobiassen, Tormod; Tobiassen, Tormod; Elstad, Hallgeir; Elstad, Hallgeir; Norderval, Kristin Molland. Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur : bilder og arkitektur. Fagbokforlaget 2006 ISBN 9788245001501.

 • Tobiassen, Tormod; Norderval, Kristin Molland; Straum, Olav Kansgar; Elstad, Hallgeir. Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0150-3.

 • Elstad, Hallgeir. I dialog. Norske Kyrkjeakademi 1956-2006. Tapir Akademisk Forlag 2006 (15) ISBN 8251921511. ISSN 0807-7525.

 • Elstad, Hallgeir; Norderval, Kristin M.; Tobiassen, Tormod. Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur. Bilder og arkitektur. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0150-3.s 85 - 124.

 • Elstad, Hallgeir. Nyere norsk kristendomshistorie. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0148-1.

 • Elstad, Hallgeir; Halse, Per. Illustrert norsk kristendomshistorie. 2002 ISBN 82-7674-702-7.s 11 - 14.

 • Elstad, Hallgeir; Halse, Per. Illustrert norsk kristendomshistorie. (omtale) Fagbokforlaget 2002 ISBN 8276747027.

 • Elstad, Hallgeir. "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg. Unipub forlag 2000 ISBN 82-7477-042-0.

 • Elstad, Hallgeir. Vil sikre biskopens uavhengighet. Avisa Vårt land 2019.

 • Elstad, Hallgeir; Filtvedt, Ole Jakob. Kristen tro og stoisk filosofi. Teologisk Tidsskrift 2019; Volum 8 (4). ISSN 1893-0263.s 218 - 218.

 • Elstad, Hallgeir; Filtvedt, Ole Jakob. Reformasjon og skole. Teologisk Tidsskrift 2019; Volum 8 (3). ISSN 1893-0263.s 155 - 155.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjonsdagen, torsdag 31. oktober 2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2019 (4). ISSN 0802-9504.s 45 - 47.

 • Elstad, Hallgeir. Presteslekta Pheiff og Althandt i Nord-Borge. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag 2019.s 50 - 55.

 • Elstad, Hallgeir. Protestantismen som føresetnad for velferdsstaten. Lofotposten 2019.s 8 - .

 • Elstad, Hallgeir. Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening: Femti år som forandret kirken. Oslo: Cappelen Damm 2018. Teologisk Tidsskrift 2019. ISSN 1893-0263.

 • Elstad, Hallgeir. Jan Arild Holbek: Rådet som forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år. Oslo: Verbum 2019. Kirke og kultur 2019. ISSN 0023-186X.s 377 - 380.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3002-2019-04-08.

 • Elstad, Hallgeir. Bryllup - kristendommen. 2019.s doi: https://snl.no/bryllup_-_kristendommen.

 • Elstad, Hallgeir. Dødsritualer - kristendommen. 2019.s doi: https://snl.no/dødsritualer_-_kristendommen.

 • Elstad, Hallgeir. Bibelen i kulturen. Melbu kirke, Hadsel 2019-07-06 - 2019.

 • Elstad, Hallgeir. ”Paa Hassel jeg allerførst fæster min Fod” - Hadsel prestegjeld etter reformasjonen. Kyrkje, prest og prestegard 2019-08-20 - 2019.

 • Elstad, Hallgeir. Kirken og velferdsstaten. Lofoten Vestvågøy Rotaryklubb 2019-05-28 - 2019.

 • Elstad, Hallgeir. Protestantismen som føresetnad for den nordiske velferdsstaten. Søndag på Sten 2019-04-28 - 2019.

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding: Nordlandsliv. Stille stunder 2019; Volum Juni.s 8 - 10.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Augustins Bekjennelser. Teologisk Tidsskrift 2019; Volum 8 (2). ISSN 1893-0263.s 79 - 80.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Buddhistmisjonen og kirkestriden. Teologisk Tidsskrift 2019; Volum 8 (1). ISSN 1893-0263.s 4 - 5.

 • Elstad, Hallgeir. Ole Tobias Olsen - prest og multitalent. Solmøte 2019 2019-01-20 - 2019.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Paulus, Luther, Berggrav og Bonhoeffer. Teologisk Tidsskrift 2018; Volum 7 (1). ISSN 1893-0263.s 4 - 5.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-01-01.

 • Elstad, Hallgeir. Kva var reformasjonen?. Pensjonistuniversitetet 2018-05-08 - 2018.

 • Elstad, Hallgeir. I Luthets fotspor: Erfurt - Wittenberg - Wartburg. Ekskursjon Sør-Østerdal prosti 2018-04-08 - 2018-04-11 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Some critical remarks to the three-volume series "History of Global Christianity". Lanseringsseminar av trebindsverket "History of Global Christianity" 2018-08-30 - 2018-08-31 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Konfirmasjon. 2018.s doi: https://snl.no/konfirmasjon.

 • Elstad, Hallgeir. Kirke og politikk - noen historiske perspektiver. Jervell- og alumniseminar 2018-10-18 - 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Hundre år siden Frogner kirke brant. Romerikes Blad 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Ikkje motsetnader. Avisa Vårt land 2018.

 • Elstad, Hallgeir. 25 år siden vigslingen av den første kvinnelige biskop. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2018 (3). ISSN 0802-9504.s 13 - 15.

 • Elstad, Hallgeir; Bonden, Ole Kristian. Sevat Lappegard - 70 år. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2018 (2). ISSN 0802-9504.s 3 - 4.

 • Elstad, Hallgeir. Hvordan jubilerte vi før? Norske reformasjonsfeiringer i 1917 og 1937. Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet 2018-01-12 - 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Kommentar "Religion og humor". KIFOs jubileumsseminar 2018-11-21 - 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkjeleg dåp og avtradisjonalisering. Lofotposten 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Då Stamsund kyrkje skulle ha orgel. 2018 ISBN 9788299941754.

 • Elstad, Hallgeir. "Aat Nidarosdomen maa berre det beste vera godt nok" - Hagbart Elstad om orgelet i Nidarosdomen. 2018 ISBN 978-82-92353-18-9.s 108 - 112.

 • Elstad, Hallgeir. Birgitta Brodd: Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig. (fulltekst) Teologisk Tidsskrift 2018; Volum 7 (01). ISSN 1893-0263.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Det trykte ordet. Teologisk Tidsskrift 2018; Volum 7 (4). ISSN 1893-0263.s 223 - 224.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Reformasjonen og språket. Teologisk Tidsskrift 2018; Volum 7 (3). ISSN 1893-0263.s 165 - 166.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Reformasjonsjubileer. Teologisk Tidsskrift 2018; Volum 7 (2). ISSN 1893-0263.s 100 - 101.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-02-01.

 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Elstad, Hallgeir. Sjømannskirke. 2018.s doi: https://snl.no/Sj%C3%B8mannskirken.

 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Elstad, Hallgeir. Sjømannskirken. 2018.

 • Elstad, Hallgeir. Einar Billings folkekyrkjevisjon. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2018 (2). ISSN 0802-9504.s 49 - 57.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Luther, Skriften og reformasjonsjubileet. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (1). ISSN 1893-0263.s 5 - 6.

 • Elstad, Hallgeir. Aslak Liestøl. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Brynjulv Gjerdåker. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Johannes Eidnes. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Trygve Ræder. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Gabriel Øidne. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Troms offentlege landsgymnas. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Ulrich Zwingli. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Protestantisme. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Jean, Calvin. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Hallfrid Christiansen. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Eidsvoll offentlege landsgymnas. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Claus Frimann. (fulltekst) Allkunne.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Frå Lussi til Lucia. 2017.

 • Guttormsen, Arne; Elstad, Hallgeir. Teologen ingen ville vite av. 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Kirka og Snåsamannen. 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Hva tror du på, Hallgeir Elstad?. 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Hvorfor er ateister så sinte?. 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Eit historisk blikk på reformasjonsmarkeringane i Lofoten: Feiringene av den lutherske reformasjon. 2017 ISBN 978-82-999417-4-7.s 32 - 43.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Jubileum i skyggen. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (4). ISSN 1893-0263.s 278 - 278.

 • Elstad, Hallgeir. Wilhelm Bøckman. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Treenigheten. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Tor Singsaas. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Torgny Bohlin. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Tord Godal. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Skjærtorsdag. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Reidar Hauge. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Ragnar Skouge Leivestad. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Peter Wilhelm Bøckman. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Per Juvkam. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Per Arne Dahl. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Påskedag. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Palmesøndag. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Ola M. Steinholt. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Notto Reidar Thelle. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Mikkel Bjønness-Jacobsen. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Leif Ottersen. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Langfredag. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Kristne trossamfunn. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Kristi himmelfartsdag. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Kristen troslære. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir; Rasmussen, Tarald. Kristendom. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Kari Veiteberg. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Johan Peter Lunde. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Johannes Smemo. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Johannes Ording. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Johannes Hygen. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir; Molland, Einar; Bloch-Hoell, Nils Egede. Johan Christian Heuch. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir; Rosvold, Knut A.. Johan B. Rian. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Johan Bernitz Hygen. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Jens Frølich Tandberg. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Ivar Braut. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Herborg Finnset. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Halvor Olsen Folkestad. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Gabriel Skagestad. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Fridtjov Søiland Birkeli. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Frederik Wilhelm Klumpp Bugge. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Det praktisk-teologiske seminar. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Den stille uke. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Dagfinn Rian. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Christen Brun. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Carl Peter Parelius Essendrop. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Børre Knudsen. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Bjørn Kornerup. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir; Flottorp, Gordon. Biskop. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Arvid Nergård. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Anton Fridrichsen. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Andreas Seierstad. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Aage Samuelsen. (fulltekst) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Innføringen av reformasjonen i Norge og lokalt på Romerike. Foredragskveld 2017-11-26 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjonsforedrag. Gudstjeneste 2017-11-19 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjonspreken. Gudstjeneste 2017-10-29 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjonsdagen. (fulltekst) Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO) 2017.

 • Elstad, Hallgeir. The Reformation Anniversaries 1817 and 1917 in Norway with emphasis on the University‘s role. Henrik-Steffens-Abend. Luther and the Reformation in Norway. Drei wissenschaftliche Vorträge mit begleitendem musikalischem Rahmenprogramm 2017-07-11 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjon, undervisning og skole. Luther øre! En fagdag om reformasjonen 2017-11-11 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. 500 år med Martin Luther. Romerikes Blad 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjonsjubileet - 500 år siden Luthers 95 teser. Jubileumsmarkering 2017-10-25 - 2017-10-25 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Martin Luther og reformasjonen. Lofot-tidende 2017.

 • Elstad, Hallgeir. 500 år sidan reformasjonen. Lofotposten.no 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Lars Inge Magerøy: Munken som endret Europa: Reformatoren Martin Luther. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (3). ISSN 1893-0263.s 269 - 271.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-09.

 • Elstad, Hallgeir. Per Halse: Peter Hognestad: Språkstrid og heilag fred. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (3). ISSN 1893-0263.s 262 - 265.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-07.

 • Elstad, Hallgeir. Reformation without a Reformer. The History of the Reformation in Norway. Great Minds at Minnekirken 2017-09-24 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Kvifor Ordo Crucis?. Fagdag Ordo Crucis 2017-10-06 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Stamsund kyrkje - 80 år. Lofotposten 2017.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Luthers dåpsteologi i økumenisk kontekst. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (3). ISSN 1893-0263.s 174 - 175.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-01.

 • Elstad, Hallgeir. Trond Laksaa m. flere: Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Kampen for lesbiske og homofile i kirken. Utgitt av Åpen kirkegrupoe 2016.. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2017 (3). ISSN 0802-9504.s 95 - 100.

 • Hvalvik, Reidar; Elstad, Hallgeir. 75 år siden de norske prestenes embetsnedleggelse. Teologisk Tidsskrift 2017; Volum 6 (2). ISSN 1893-0263.s 99 - 100.s doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-02-01.

 • Elstad, Hallgeir. Tesene på døren (og skriften på veggen). Tidligere reformasjonsjubileer med særlig vekt på jubileene i 1817 og 1917.. Kampen kirkeakademi 2017-05-11 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Hva betyr Luther for oss i dag?. Menighetssamling, Eidskog 2017-05-02 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Jødane sin veg gjennom historia. Pensjonistuniversitetet i Bodø 2017-04-25 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Påsken i norsk folketradisjon. Menighetssamling 2017-04-17 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Den norske kyrkja og endringane 1. januar 2017. Dagen : kristelig dagblad 2017. ISSN 0805-4738.

 • Elstad, Hallgeir. Hans Nielsen Hauge - "Norges Martin Luther" - og hans betydning for demokratiutviklingen i vårt land. Helgerud kirke 2017-01-25 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Eit historisk blikk på norske reformasjonsfeiringar - 1617-2017. Kyrkjelydssamling, Frogner kyrkjelyd, Akershus 2017-03-16 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Norske reformasjonsfeiringer - med fokus på jubileene i 1817 og 1917.. Menighetssamling, Strømmen kirke 2017-03-09 - 2017.

 • Elstad, Hallgeir. Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2015. (fulltekst) Teologisk Tidsskrift 2017. ISSN 1893-0263.s 90 - 91.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Strategier i møte med det moderne. Teologisk Tidsskrift 2016; Volum 5 (1). ISSN 1893-0263.s 2 - 3.s doi: 10.18261/ISSN.1893-0271-2016-01-01.

 • Elstad, Hallgeir. Helge Seip. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Ragnvald Hammer. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Arnt Bakke. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Torolf Elster. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Peter Benum. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Hallgrim Berg. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Hans Jacob Ustvedt. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Asbjørn Eidnes. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Paal Berg. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Leiv Mjeldheim. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Johs. A. Dale. (fulltekst) Allkunne.no 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Bispetilsetjinga i Stavanger: Skuffande av Kyrkjerådet. Stavanger Aftenblad 2016. ISSN 0804-8991.

 • Elstad, Hallgeir. Careful Reformation. The History of the Reformation in Norway. Kings, Nobles and Bishops. Reform in Denmark, Norway and Iceland 2016-02-12 - 2016-02-13 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Eit historisk blikk på dåpsopplæring og danning. Alumni-samling 2016-10-18 - 2016-10-18 2016.

 • Elstad, Hallgeir. German Influence and the Theology of Gisle Johnson (1822-1894). Freie Wort im Norden 2016-12-01 - 2016-12-03 2016.

 • Elstad, Hallgeir. Då jødane fekk kome. I dag er det 165 år sidan Stortinget gav jødar høve til å kome til Noreg.. Vårt land 2016. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir; Refvem, Olav. Levende tekst, levende tolkning. (fulltekst) Teologisk Tidsskrift 2016; Volum 5 (4). ISSN 1893-0263.s 282 - 283.

 • Elstad, Hallgeir. Nekrolog: Per Lønning (1928-2016). (fulltekst) Teologisk Tidsskrift 2016; Volum 5 (4). ISSN 1893-0263.s 420 - 421.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Grundtvigianismen som skolebevegelse. Teologisk Tidsskrift 2016; Volum 5 (3). ISSN 1893-0263.s 190 - 191.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Nytt lys over gamle tekster. Teologisk Tidsskrift 2016; Volum 5 (2). ISSN 1893-0263.s 116 - 117.

 • Elstad, Hallgeir. Nekrolog: Berge R. Furre (1937-2016). (fulltekst) Teologisk Tidsskrift 2016; Volum 5 (1). ISSN 1893-0263.s 95 - 96.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjon i fem hundre. Blogginnlegg. Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO) 2016.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Helse og frelse. Teologisk Tidsskrift 2015; Volum 4 (1). ISSN 1893-0263.s 2 - 3.

 • Elstad, Hallgeir. "Smiths Venner" - etikk og livsførsel. Lokalhistorisk magasin 2015; Volum 26 (4). ISSN 0802-8931.s 10 - 12.

 • Elstad, Hallgeir. Utan gud - ateismens historie i lommeformat. (fulltekst) Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt 2015 (3). ISSN 0801-6283.s 1 - 9.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Kanon. Teologisk Tidsskrift 2015; Volum 4 (4). ISSN 1893-0263.s 336 - 337.

 • Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate; Haanes, Vidar Leif. Redaktørenes forord. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121.s 9 - 11.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Religion, stat, samfunn. Teologisk Tidsskrift 2015; Volum 4 (3). ISSN 1893-0263.s 216 - 217.

 • Elstad, Hallgeir. 200 år sidan. Avisa Nordland 2015.s 3 - 3.

 • Elstad, Hallgeir; Hvalvik, Reidar. Kildetekster og tolkninger. Teologisk Tidsskrift 2015; Volum 4 (2). ISSN 1893-0263.s 118 - 119.

 • Elstad, Hallgeir. Nordnorsk hylling av prinsen. Avisa Nordland 2014.s 3 - .

 • Elstad, Hallgeir. Valfullmaktene til Christian Frederik i 1814 - med vekt på dei frå Trøndelag. Reformasjonsseminaret Ørland 2014-04-24 - 2014.

 • Elstad, Hallgeir. Juleskikkar i Lofoten. Lofot-tidende 2014.

 • Elstad, Hallgeir. Dei nordnorske fullmaktene. Innsyn i stemninga frå merkeåret 1814. Ottar 2014; Volum 299 (1). ISSN 0030-6703.s 32 - 39.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja og 1814. Haaløygminne : Håløygminne 2014; Volum 95 (4). ISSN 0333-0931.s 217 - 229.

 • Elstad, Hallgeir. Biskop Berggrav på visitas i Lofoten. 2014 ISBN 978-82-999417-1-6.s 86 - 97.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja og 1814. Collegium Maximiliani 2014-08-15 - 2014.

 • Elstad, Hallgeir. Rolla til kyrkja og prestane i 1814. Folkeuniversitetet Nord 2014-09-21 - 2014.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja si rolle i 1814. Semesteropning 2014-01-20 - 2014.

 • Elstad, Hallgeir. Religion og patriotisme. Kyrkja si rolle i 1814. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2014; Volum 42 (3). ISSN 0802-9504.s 5 - 11.

 • Elstad, Hallgeir. Religion i Noreg - forvitring og mangfald. Lokalhistorisk magasin 2014; Volum 25 (2). ISSN 0802-8931.s 4 - 9.

 • Elstad, Hallgeir. Rolla til kyrkja i 1814. Dag og Tid 2014. ISSN 0803-334X.s 42 - .

 • Elstad, Hallgeir. Bededagsgudstenester og val i Lofoten 1814. Lofot-tidende 2014.s 13 - .

 • Elstad, Hallgeir. Bededagsgudstenester og val i Lofoten 1814. Lofotposten 2014.s 8 - 9.

 • Elstad, Hallgeir. Church and the labor movement. Stresses, disappointments, hopes. The time until 1940. Historisk Tidsskrift (Norge) 2013; Volum 92 (1). ISSN 0018-263X.s 151 - 156.

 • Elstad, Hallgeir. Benedikt 16.. (fulltekst) Allkunne.no 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Paveval. (fulltekst) Allkunne.no 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Bjartmar Gjerde. (fulltekst) Allkunne.no 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Peder Sefland. (fulltekst) Allkunne.no 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Hans Nielsen Hauge. (fulltekst) Allkunne.no 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Superintendent eller biskop - hva er en luthersk biskop?. Tilsyn i Den norske kirke 2013-10-24 - 2013-10-24 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Folkekyrjeomgrepet sitt opphav. Europeisk og skandinavisk perspektiv. Seminar om folkekyrkja 2013-03-21 - 2013-03-21 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Den lutherske reformation og gejstlighedens selvforståelse. Reformationen i historisk og aktuel belysning 2013-10-30 - 2013.

 • Elstad, Hallgeir. Ordo Crucis 80 år - 1933-2013. Eit blikk på historia, med vekt på dei første åra. (fulltekst) Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2013; Volum 41 (8). ISSN 0802-9504.s 7 - 19.

 • Elstad, Hallgeir. Folkekyrkja - opphav og utvikling. (fulltekst) Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2013; Volum 41 (6). ISSN 0802-9504.s 7 - 14.

 • Elstad, Hallgeir. Per Ingesman og Carsten Bach-Nielsen (red.): Kirkens historie. Teologisk Tidsskrift 2013; Volum 2 (4). ISSN 1893-0263.s 433 - 437.

 • Elstad, Hallgeir. Steinar Supphellen: Konventikkelplakatens historie 1741-1842. Teologisk Tidsskrift 2013; Volum 2 (3). ISSN 1893-0263.s 308 - 310.

 • Elstad, Hallgeir. Superintendent eller biskop - kva er ein luthersk biskop?. Luthersk Kirketidende 2013; Volum 148 (22). ISSN 0332-5431.s 646 - 650.

 • Elstad, Hallgeir. Luthersk kirketidende som kyrkjeleg debattorgan - eit blikk på nokre av debattane. Luthersk Kirketidende 2013; Volum 148 (16/17). ISSN 0332-5431.s 497 - 504.

 • Elstad, Hallgeir. Den norske kyrkja som folkekyrkje. Luthersk Kirketidende 2013; Volum 148 (7). ISSN 0332-5431.s 168 - 170.

 • Elstad, Hallgeir. Håløygminne. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Jul i Hålogaland. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Jakob Straume. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Martin Strømnes. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Lars Moen. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Paul Emil Rynning. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Aasulv Lande. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Sigmund Lystrup. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Dagfinn Mannsåker. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Per Juvkam. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Evy Risa Kvamsdal. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Sigurd Fjær. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Reidar Bolling. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Olav Fjose. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Elias Berge. (fulltekst) Allkunne.no 2012.

 • Elstad, Hallgeir. Nils Ivar Agøy: Kirken og arbeiderbevegelsen - spenninger, skuffelser, håp - tiden fram til 1940. Teologisk Tidsskrift 2012; Volum 1 (1). ISSN 1893-0263.s 100 - 104.

 • Elstad, Hallgeir. Drosjehestplanen: William Booth som sosial reformator. 2012 ISBN 978-82-93084-05-1.s 52 - 64.

 • Elstad, Hallgeir. Bispestillingar bør utlysast. Nationen 2011. ISSN 0805-3782.s 26 - .

 • Elstad, Hallgeir. Oluf Kolsrud. (fulltekst) Allkunne.no 2011.

 • Elstad, Hallgeir. Kåre Elstad. (fulltekst) Allkunne.no 2011.

 • Elstad, Hallgeir. Dagmar Blix. (fulltekst) Allkunne.no 2011.

 • Elstad, Hallgeir. Dansk-norsk kirkehistorie. Norske pietistiske initiativer tidlig på 1700-tallet. Dansk kirkehistorie set udefra 2011-01-28 - 2011-01-28 2011.

 • Elstad, Hallgeir. TF i 200! Frå presteutdanning i embetsmannsstaten til religion og samfunn. Semesteropningsførelesing 2011-08-22 - 2011.

 • Elstad, Hallgeir. Ho var den første. Femti år sidan Ingrid Bjerkås vart ordinert. (fulltekst) Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2011; Volum 39 (3). ISSN 0802-9504.s 5 - 13.

 • Elstad, Hallgeir. Diakonal fornying i siste del av 1800-talet - ideologi og praksis. 2011 ISBN 978-82-93084-03-7.s 352 - 360.

 • Elstad, Hallgeir. Lys ut bispestillingane. Vårt land 2011. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Universitetsteologi i 200 år. Vårt land 2011. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Alfred Eriksen's Proposal for the Abolition of Episcopal Offices of the Church of Norway. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (3). ISSN 0018-263X.s 507 - 507.

 • Elstad, Hallgeir. Hundre års debatt om stat og kyrkje i Noreg. Frå Christopher Bruun til Rigmor Aasrud. Syn og Segn 2010; Volum 116 (3). ISSN 0039-7717.s 80 - 89.

 • Elstad, Hallgeir. "Mitt livs rikaste minnen". Biskop Auléns "norske kyrkofrender". 2010 ISBN 978-91-976253-5-7.s 89 - 104.

 • Elstad, Hallgeir. Folk og kyrkje i mellomalderen. Føredrag på møte i Nes Historielag, Akershus. 2009-02-11 - 2009.

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding: Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendomen av Bjørg Seland og Olaf Aagedal. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (3). ISSN 0018-263X.s 531 - 534.

 • Elstad, Hallgeir. Skjåk prestegard gjennom tidene (1866-2006). Kvelds-seto : Gåmåt frå Skjåk : årsskrift frå Skjåk historielag 2009; Volum 20. ISSN 0803-5539.s 36 - 57.

 • Elstad, Hallgeir. Luther og Noreg. Føredrag i Skårer kyrkje, Lørenskog 2009-09-10 - 2009.

 • Elstad, Hallgeir. Teologiske perspektiver på Henrik Wergelands diktverk "Skabelsen, Mennesket og Messias". Seminar om Henrik Wergelands storverk "Skabelsen, Mennesket og Messias". 2008-11-13 - 2008.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkjeforliket - kva så?. Adresseavisen 2008. ISSN 0805-3804.

 • Elstad, Hallgeir. Kva inneber kyrkjeforliket?. Gudbrandsdølen Dagningen 2008.

 • Elstad, Hallgeir. Henrik Wergeland: En naturlig teolog. Vårt land 2008. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Anders Aschim: Elias Blix. Ein betre vår ein gong. Oslo: Det norske Samlaget 2008 [bokmelding]. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109. ISSN 0029-2176.s 265 - 267.

 • Elstad, Hallgeir. Folkebok om Hans Egede. Karl Erik Harr: Is og ild. I Hans Egedes kjølvann. Verbum 2008. Innbundet, 202 sider. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2008 (8). ISSN 0802-9504.s 62 - 64.

 • Elstad, Hallgeir. Gender and Conflict:Debating Women’s Ordination in Norway in the 20th Century. TRES Conference 2008-05-31 - 2008-06-02 2008.

 • Elstad, Hallgeir. Between State, Church and Faculty: The Founding of the Practical Theological Seminary in Norway. The Dynamics of Religious Reform in Church, State and Society in Northern Europe, c.1780 – c.1920 2008-05-15 - 2008-05-16 2008.

 • Elstad, Hallgeir. Kristent syn på engler. Søndagsserien Tro det eller ei 2008-09-14 - 2008.

 • Elstad, Hallgeir. Kva no for statskyrkjeordninga?. Dagsavisen 2007. ISSN 1503-2892.

 • Elstad, Hallgeir. Kva no for statskyrkjeordninga?. Dag og Tid 2007. ISSN 0803-334X.s 20 - .

 • Elstad, Hallgeir. Meiningsfullt å vere prest. Vårt land 2007. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Å leve med to syn i kyrkja. Avisa Nordland 2007.

 • Elstad, Hallgeir. Lat Giske gjere jobben!. Vårt land 2007. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Kva no for statskyrkjeordninga?. Gudbrandsdølen Dagningen 2007 (2).s 2 - .

 • Elstad, Hallgeir. Petter Dass: Nytolking eller nye mytar?. Vårt land 2007. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Olav Haraldsson - religion og makt. Adresseavisen 2007. ISSN 0805-3804.

 • Elstad, Hallgeir. Moderne jenter. Tre generasjoner på vei av Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2007; Volum 15 (1-2). ISSN 0808-2901.s 31 - 33.

 • Elstad, Hallgeir. "Menighedens Tilstand i religiøs og sædelig Henseende" - Kyrkjelege tilhøve i Skjåk i 1870-åra. Kvelds-seto : Gåmåt frå Skjåk : årsskrift frå Skjåk historielag 2007; Volum 18. ISSN 0803-5539.s 63 - 69.

 • Elstad, Hallgeir. Jul i et sekularisert og flerkulturelt Norge. Medlemsmøte 2007-12-11 - 2007.

 • Elstad, Hallgeir. Konfrontasjonen med det moderne. Kristendommen og det moderne gjennombrotet. Smakebitsførelesing for studentar på Religionsprogrammet 2007-08-16 - 2007.

 • Elstad, Hallgeir. Kunst og kristendom. Åpen dag for elevar i vidaregåande skule 2007-03-06 - 2007.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkjeakademiet. I dialog med samtida. Vårt land 2006; Volum 62 (245). ISSN 0805-5424.s 24 - .

 • Elstad, Hallgeir. Norske Kyrkjeakademi: I dialog gjennom 50 år. Adresseavisen 2006. ISSN 0805-3804.s 47 - .

 • Elstad, Hallgeir. Pave Johannes Paul II – konservativ og moderne. Fjuken 2005.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja og 1905. Gudbrandsdølen Dagningen 2005.

 • Elstad, Hallgeir. «Et hellig Land for Gud». Hålogaland bispedømme 200 år. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2005 (2). ISSN 0802-9504.s 51 - 55.

 • Elstad, Hallgeir. Per Bjørn Grande. Kristendommen. En innføring. Oslo: Gyldendal 2005. Norsk Teologisk Tidsskrift 2005; Volum 4 (106). ISSN 0029-2176.s 272 - 273.

 • Elstad, Hallgeir. Torleiv Austad: Kirkelig motstand. Dokumenter fra deen norske kirkekamp under okkupasjonen 1940-45 med innledninger og kommentarer. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2005. Norsk Teologisk Tidsskrift 2005; Volum 106 (4). ISSN 0029-2176.s 273 - 275.

 • Elstad, Hallgeir. Terje Torkelsen: På livet løs. En prakstisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke. Trondheim: Tapir 2003. Norsk Teologisk Tidsskrift 2005; Volum 106 (4). ISSN 0029-2176.s 275 - .

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja og 1905. Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg 2005; Volum 65 (3).s 4 - 5.

 • Elstad, Hallgeir. Eigenevaluering-Kirkelig utdanningssenter i nord. Rapport. November 2005. 2005.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkjekunnskap. Den norske kyrkja og dei kristne organisasjonane i dag. (fulltekst) (prosjekt) Universitetet i Oslo 2005.

 • Elstad, Hallgeir. Pastoral ledelse i lys av de nye tjenesteordningene. Etterutdanningskurs for prester 2005-10-17 - 2005-10-21 2005.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkja og 1905 – religiøs tru og nasjonalisme. Historieseminar om 1905 2005-10-23 - 2005.

 • Elstad, Hallgeir. SØRENSSEN, Christian. Kunnskapsforlaget 2005 (Bind 9) ISBN 82-573-1011-5.s 91 - 92.

 • Elstad, Hallgeir. TANDBERG, Jens Frølich. Kunnskapsforlaget 2005 (Bind 9) ISBN 82-573-1011-5.s 103 - .

 • Elstad, Hallgeir. ZETLITZ, Jens. Kunnskapsforlaget 2005; Volum 10 (10) ISBN 82-573-1012-3.s 84 - .

 • Elstad, Hallgeir. ZWILGMEYER, Dagfinn. Kunnskapsforlaget 2005; Volum 10 (10) ISBN 82-573-1012-3.s 85 - 86.

 • Elstad, Hallgeir. Er den norske statskirkeordningen mulig å forene med religions- og livssynsfrihet?. 2004.s 36 - 40.

 • Elstad, Hallgeir. Hans Nielsen Hauge. Folkeseminar i Skjåk kyrkje laurdag 11. oktober 2003. 2004.s 17 - 21.

 • Elstad, Hallgeir. Prestane på Hans Nielsen Hauges tid. 2004.s 17 - 21.

 • Elstad, Hallgeir. Prestane på Hans Nielsen Hauges tid. Seminar om Hans Nielsen Hauge 2003-10-11 - 2003-10-11 2003.

 • Elstad, Hallgeir. Omtale av Lars Johan Berges: "Løs baandene lad kræfterne udvikles...". Kirke og kultur 2002 (4). ISSN 0023-186X.s 395 - 397.

 • Elstad, Hallgeir. Bokanmeldelse av: Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag. Nr 20 (1999). Norsk Teologisk Tidsskrift 2002 (1). ISSN 0029-2176.s 59 - .

 • Elstad, Hallgeir. Bokanmeldelse av: Ämbetsbrott av präst. En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid av Sven Lindegård. Norsk Teologisk Tidsskrift 2002 (1). ISSN 0029-2176.s 58 - 59.

 • Elstad, Hallgeir. Elias Blix. Ei livssoge. Kirke og kultur 2002 (5/6). ISSN 0023-186X.s 523 - 534.

 • Elstad, Hallgeir. Tekstkommentar: 8. søndag etter pinse, 14. juli 2002, Joel 2,21-27 (T). Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2002 (4). ISSN 0802-9504.

 • Elstad, Hallgeir. Vegen mot religionsfridom i Noreg. Historie 2002 (4). ISSN 0803-401X.

 • Elstad, Hallgeir. Skjåk kyrkje i historia. Føredrag frå seminaret i samband med kyrkja sitt 250-års jubileum. 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Skjåk kyrkje i historia. Føredrag frå seminaret i samband med kyrkja sitt 250-års jubileum. 2002.s 29 - 34.

 • Elstad, Hallgeir. Religion, prest og kyrkje i bygdebøkene. Ein kritisk gjennomgang. Norsk Lokalhistorisk Institutt: Religion, kyrkje og prest i lokalsamfunnet 2002-11-04 - 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Elias Blix. Liv og dikting. Bærum Mållag 2002-10-10 - 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Statskirke og folkekirke. Folkemøte om stat/kirke-utredningen 2002-06-10 - 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Det kristne Norge. Skedsmokorset Rotary Klubb 2002-04-29 - 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Kyrkjebygg og kyrkjerom i mellomalderen. Årsmøte i Skjåk Historielag 2002-03-17 - 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Da Gud ble kvinne. Videregående skoles dag 2002-03-08 - 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Religion og kropp hos Lars Levi Læstadius. Faglig pedagogisk dag 2002-01-03 - 2002.

 • Elstad, Hallgeir. Olsen, Ole Tobias (1830-1924). Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 151 - 152.

 • Elstad, Hallgeir. Nissen, Rasmus Tønder (1822-82). Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 527 - 528.

 • Elstad, Hallgeir. Maroni, James (1873-1957). Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 237 - 238.

 • Elstad, Hallgeir. Rosemarie Köhn. Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 417 - 418.

 • Elstad, Hallgeir. Jacob Kærup. Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 416 - 417.

 • Elstad, Hallgeir. Jon Guttormssøn. Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 150 - .

 • Elstad, Hallgeir. Otto Jensen. Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 98 - 99.

 • Elstad, Hallgeir. Ragnvald Indrebø. Kunnskapsforlaget 2002 (Bind 5) ISBN 82-57-31007-7.s 21 - 22.

 • Elstad, Hallgeir. Ord til ettertanke: Kjerka på vårres sted. Lofotposten 2001.

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding: Jørgen Stenbæk: Presternes forening gennem 100 år. Arne Bugge Amundsen: Kollegialitet og interessekamp. Den norske kirkes presteforening 1900-2000. Norsk Teologisk Tidsskrift 2001 (3). ISSN 0029-2176.

 • Elstad, Hallgeir. Kva symboliserer juletreet?. Kyrkjeblad for Skjåk og Nordberg 2001 (4).s 4 - 5.

 • Elstad, Hallgeir. Tekstgjennomgåelse: 1. juledag, 25. desember, Johannes 1,1-5[6-8]9-14. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2001 (7). ISSN 0802-9504.s 25 - 26.

 • Elstad, Hallgeir; Andersson, Claes-Gøran. St.Olav. Seminarrapport Olavseminar i Skedsmo 21.oktober 2000. 2001.

 • Elstad, Hallgeir. Noko om endringane i kyrkjeleg sed og skikk etter innføringa av reformasjonen i Noreg. 2001.

 • Elstad, Hallgeir. Noko om juleskikkar på bygda i gamle dagar. 2001.

 • Elstad, Hallgeir. Hvoslef, Fredrik Waldemar (1825-1906). Kunnskapsforlaget 2001 (Bind 3) ISBN 82-573-1005-0.s 428 - .

 • Elstad, Hallgeir. Hovden, Anders (1860-1943). Kunnskapsforlaget 2001 (Bind 3) ISBN 82-573-1005-0.s 403 - 404.

 • Elstad, Hallgeir. Hille Arnoldus Marius (1829-1919). Kunnskapsforlaget 2001 (Bind 3) ISBN 82-573-1005-0.s 278 - 279.

 • Elstad, Hallgeir. Hersleb, Svend Borchmann (1784-1836). Kunnskapsforlaget 2001 (Bind 3) ISBN 82-573-1005-0.s 250 - .

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding. Bjørn Sandvik: Det store nattverdfallet. En undersøkelse av avsperring og tilhørighet i norsk kirkeliv. Norsk Teologisk Tidsskrift 2000 (1-2). ISSN 0029-2176.s 163 - 164.

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding: Ingmar Brohed (ed.), Church and People in Britain and Scandinavia, Lund 1996, Lund University Press. Norsk Teologisk Tidsskrift 2000 (1-2). ISSN 0029-2176.s 156 - .

 • Elstad, Hallgeir. Norsk kyrkjestrid i det 20. hundreåret. Historie 2000 (1). ISSN 0803-401X.s 66 - 75.

 • Elstad, Hallgeir. Ein grundtvigianar på Romerike. Sokneprest Fredrik Ingier i Skedsmo. Kirke og kultur 2000 (4). ISSN 0023-186X.s 355 - 368.

 • Elstad, Hallgeir. Professor Tarald Rasmussen 50 år. Intervju med jubilanten. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet 2000 (1).s 16 - 17.

 • Elstad, Hallgeir. "Skedsmo Missionsforening" 140 år, 1860-2000. Misjonstidende 2000 (1). ISSN 0800-5346.

 • Elstad, Hallgeir. Preken i Skedsmo kirke, Olsok 2000. Avduking av St.Olavstatue. 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Omvisning i Nes kirkeruiner på Romerike. 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Brot eller kontinuitet? Innføringa av reformasjonen i Noreg. 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Grunnskolefaget KRL (Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering). 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Pilegrimsvandring - i middelalder og nåtid. 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Bruk av folkelivsskildringene fra 1800-tallet som billedmateriale i undervisningen i KRL-faget. Etterutdanningskurs for lærarar 2000-12-02 - 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Lars Levi Læstadius - opphavsmann til Nordens største kyrkjelege folkerørsle. Etterutdanningskurs for lærarar 2000-01-22 - 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Innføringa av reformasjonen i Noreg. Skedsmo Historielag 2000-05-03 - 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Tro og livssyn i Oslo gjennom 1000 år. En tros- og livssynskavalkade. Oslo 1000 år 2000-11-18 - 2000.

 • Elstad, Hallgeir. Reformasjonen fra Hamar. Bergens Tidende 1999. ISSN 0804-8983.

 • Elstad, Hallgeir. Står statskyrkja for fall?. Vårt land 1999. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Statskyrkje og folkekyrkje. Romerikes Blad 1999.

 • Elstad, Hallgeir. Kvinnelege prestar i Noreg. Eit historisk riss. VUKRL 2. 1999.

 • Elstad, Hallgeir. Lesehjelp for Internettstudium i Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (VUKRL 2). 1999.

 • Elstad, Hallgeir. Innleiing om kyrkjehistorie/kristendommens historie. Lydforedrag til studieeininga VUKRL 1 1998-99. 1999.

 • Elstad, Hallgeir. Helvetesstriden i 1953 - glimt fra en avisdebatt. 1999.

 • Elstad, Hallgeir. Aukrust, Tor Børresen. Kunnskapsforlaget 1999 (Bind 1) ISBN 82-573-0734-3.

 • Elstad, Hallgeir. Ein grundtvigianar på Romerike. Fredrik Ingier - Sokneprest i Skedsmo 1849-1882. Olsokforedrag, Nedre Romerike prosti. 1999-07-29 - 1999.

 • Elstad, Hallgeir. "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Synspunkt på "dei johnsonske prestane" i norsk kyrkjehistorie. Foredrag i Kirkehistorisk samfunn, Oslo 1998-11-16 - 1998.

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding: Hanne Sanders: Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850. Norsk Teologisk Tidsskrift 1998 (2). ISSN 0029-2176.s 132 - 133.

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding: Karl Gervin: Oslo domkirke. Mennesker og miljøer i 900 år. Norsk Teologisk Tidsskrift 1998 (2). ISSN 0029-2176.s 130 - .

 • Elstad, Hallgeir. Bokmelding: Magnus Rindal (red.): Selja - heilag stad i 1000 år. Norsk Teologisk Tidsskrift 1998 (3). ISSN 0029-2176.s 200 - .

 • Elstad, Hallgeir. Kvinnelege prestar - for 40 år sidan og i dag. Vårt land 1998. ISSN 0805-5424.

 • Elstad, Hallgeir. Kristningsprosessen og den norske kyrkja i mellomalderen. Årbok for Romerike historielag 1998; Volum XIX. ISSN 0800-5206.s 108 - 121.

 • Elstad, Hallgeir. "...midt i Den norske kirke..." Det praktisk-teologiske seminar gjennom 150 år, 1848-1998. 1998; Volum 3. ISSN 1500-3450.

 • Elstad, Hallgeir. Schleiermachers forsøk på å integrere religion og kultur sett i lys av protestantisk ideutvikling i første del av 1800-tallet. Prøveforelesning over oppgitt emne ved disputas for den teologiske doktorgraden. 1998.

 • Elstad, Hallgeir. Folkekyrkjetenking på praktikum. Perspektiv på praktikums historie 1848-1998. Etterutdaningskurs for prester, kateketer og diakoner 1998-08-19 - 1998.

 • Elstad, Hallgeir. Lesehjelp for Internettstudium i Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (VUKRL 1). 1998.

 • Elstad, Hallgeir. "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av presteskapet i Norge i siste halvpart av 1800-talet, dei såkalla "johnsonske prestane". 1997.