Velkommen til Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Marit Aure ISV
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Marit Aure

Professor
Institutt for samfunnsvitenskap

Stillingsbeskrivelse:

Professor

Prosjektleder ’Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration’ 2017-2021 Norwegian Research Council BYFORSK.(Cit-egration)
Forskningsinteresser

Kompetanse og forskningsområde
Internasjonal migrasjon og integrering, mobilitet, flerkulturelle samfunn, arbeidsmigrasjon, arbeidskraftbehov, arbeidsliv, kjønn, kvinner, menn, likestilling,kvinner i ledelse, kvinner i STEM-fag, ungdom og flytteprosesser, kystsamfunn, frivillig arbeid og ildsjeler, feministisk teori og metode, bolyst, stedsforskning og stedsutvikling.

Forskningsprosjekter

’Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration’ 2017-2021 Norwegian Research Council BYFORSK. Oppstartsmøte oktober 2017

Pågående prosjekt Maskuliniteter i nord. Dette omhandler menn og maskuliniteter, arbeid, familie og fritid, identitetsprosesser og stedstilknytning. Fokus på menn i petroleumsindustri, mobile livsformer. Pendling, reising, flytting og rotasjoner.

Mirror, mirror on the wall, who´s most powerful of them all? (Norges Forskningsråd)Rekruttering av kvinner i ledelse i petroleumsindustrien. 

Balanse,Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN), Universitetet i Stavanger

Pågående prosjekt Mobile lifestyles - studier i Hammerfest.

Innovations  in Integration Inkludering og integrering, pilotprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond Nord. Avsluttet: følgeforskning av bolystprosjekt i Herøy i Norland, om arbeidsmigrasjon og integrasjon i et kystsamfunn. Den norske bo og flyttemotivundersøkelse, eldre og flytting, stedstilknytning og stedsforståelser, regionale utviklingsprosesser og tettsteders betydning for flytteprosesser, ungdom og digitale medier - filmhuset TVIBIT-NUFF.

 

Andre

Doktrogradsavhandling om russisk arbeidsmigrasjon til fiskeindustrien i Finnmark og samhandling i det russisk-norske grenseområdet. Samspillet mellom lokale og globale endringsprosesser er tema for arbeidet og min tilnærming til disse prosessene bygger på hverdagslivs- og lokalsamfunnsperspektiver. Jeg har gjort feltarbeid/datainnsamling i Russland og Norge. Arbeidet kan plasseres i en fortolkende tradisjon, der samspill mellom ulike aktørers forståelser og konstruksjoner og vedlikehold av strukturelle forhold analyseres. Så vel økonomiske som sosiale og kulturelle sider ved samhandling studeres og jeg retter fokus mot differensierende prosesser knyttet til kjønn, alder, etnisitet og klasse.

Biografiske data

Utdanning:
2008 Styrekompetanse, 6 ect

2000-2007.: Doktorgradsstudiet, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, UiTø.
1995: Hovedfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, UiTø.
1992: Praktisk-pedagogisk utdanning, UiTø.
1987: 1. år revisorstudium, Handelshøgskolen BI.
Arbeidserfaring:

2010 – 2014 Senior Researcher Norut Northern Research Institute, Tromsø, Norway

2008 – 2010 Associate professor University of Tromsø, Planning and Community Studies

2007  – 2008 Consultant, KUN Centre of gender equality, Steigen, Norway

2000-2007: Dr.gradsstipendiat, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, UiTø.
2002-2003: Utenlandsopphold, University of Arizona, USA.
1997-1999: Administrativ leder UNESCO MOST CCPP, UiTø.
1995-1998: Høgskolelektor, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Tromsø.
1993-1994: Prosjektmedarbeider, Norges forskningsråds-prosjektet 'Borgerrolle og institusjonell respons', Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, UiTø.
1992-1995: Seminarleder, hjelpelærer, etc., SV-fakultetet, UiTø.

Verv

Styremedlem Norut AS, valgt av og blant de ansatte 2012-  2014

Styreleder i Foreningen for kjønnsforskning i Norge 2010-2012

Medlem i styringsgruppen for “Global Future” Troms, NHO, 2008- dd

Ansvarlig søker ogleder, Stedsnettverket, etablering av nettverk med støtte fra NFR demosreg

2003-2004: Medlem Dr.Polit-utvalet, SV-fakultetet, Universitetet i Tromsø.
1999-dd.: Styremedlem Stiftelsen Kirkensbymisjon, Tromsø
1999-dd.: Styremedlem Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord, Steigen
2001-2002: Medlem instituttstyret, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforsking, Universitetet i Tromsø
1997-2002: Leder og nestleder i samarbeidsutvalg, Gyllenborg skole,styremedlem i Tromsø kommunale foreldre -utvalg med mer.
1990: Nestleder i styret i Studentsamskipnaden i Tromsø, diverse verv i studentpolitikken ved UITØ, råd og utvalg ved SV-fakultetet, Universitetsrådet.

Andre publikasjoner

Hauge, H., Hagen, S.E., Ericsson, B., Alnes,P.K., Aure, M.,Kvidal, T.,Nygård, V. og Power, D. 2013 Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. ØF-rapport 06/2013

Grimsrud, G M., Aure, M. (2013). Tilflytting for en hver pris? En studie av lokalt tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner. Ideas2evidence rapport 4/2013, ideas2evodence, Norut og Møreforskning på oppdrag fra Distriktssenteret.  

Angell, E., Aure, M., Lie, I.,Nygaard,V., og Ringholm, T. (2013) Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge, Norut Alta rapport 2013:7 Regjeringens kunnskapsinnhenting i Nord.

Aure, M. (2013) Highly Skilled Dependent Migrants Entering the Labour Market: Gender and Place in Skill Transfer, Geoforum 45, March 2013, 275-284

Aure, M. (2013) Å trekke grenser. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap i (red) Førde, A., Kramvig, B., Berg, N.G., Dale, B. (ed) Å finne sted. Metodologiske perspektiver på stedsanalyser, Akademisk forlag p 159-171

Aure, M. (2013) The emotional costs of employment-related mobility, Norsk Geografisk Tidsskrift -Norwegian Journal of Geography, 67:5, 284-294

Valestrand, H., Walsh,D., Gerrard, S. & Aure, M (2013) Gendered mobilities in the North, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 67:5, 259-259,

Aure, M (2014) Grensemangfold i arbeid og endring. i Viken, A. og Fors, B. (red) 2013. Grenseliv, Ashgate

Aure, M., Brox, E., Arntzen, I. and Borch, N.(submitted, 2.review) Shaping community and technology? Testing new technology at an international youth film workshop, book chapter.

Aure, M. and Myhr, S. (submitted) The new elders? Elderly people and geographical mobility in Norway, book chapter

Sørlie, K., Aure, M. og Langset, B. (2012) Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver i de første årene på 2000-tallet. NIBR-rapport 2012:22 

Aure, M, Abelsen, B og Nilsen, T.(2012) Ungdom og Goliat. Unge i Hammerfest, Honningsvåg og Alta om petroleumssektoren som fremtidig arbeidsmarked, Norut Alta rapport 4 /2012,

Aure, M. (2012) Ny arbeidskraft, nye innbyggere – nye nordlendinger i Jentoft, S., Nergaard, J-I. og Rørvik, K.A. Hvor går Nord-Norge- et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Stamsund: Orkana Akademisk

Aure, M (2011) “Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone.” Ethnopolitics  Vol. 10, No. 2, 171–185

Aure, M og Abelsen, B (2011) Et stykke på vei: om pedagogisk bruk av digitale verktøy i høyere utdanning, Ch 6 in Ørnes, H., Wilhelmsen, J, Breivik, J. og ,Solstad, K.S.  Digital tilstand, report no1/2011 Norgesuniversitet, Tromsø

Aure, M., Flemmen, A.B., Golebiowska, K. (2011). Transnational Links at the Edge, In D. Carson, R. Rasmussen, P. C. Ensign, A. Taylor and L. Huskey (Eds). Demography at the Edge: Remote human populations in developed nations. Farnham, England: Ashgate Publishing

Aure, M (2011) ”The Migrant Making Organisation. Gender, Labour and Agency in a New Migration Process” Journal for International and Global Studies, Volume 2, Number 2: April

Fossland, T and M. Aure (2011) “Når høyere utdanning ikke er nok. Integrasjon av høyt utdannede innvandrere i arbeidsmarkedet”  Sosiologisk Tidsskrift,  (19), 131-152

Angell, E, Aure, M og Emaus, P-A (2011) ”Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlands arbeidskraft.” rapport 2011: I Norut, Alta

Aure, M., Nilsen, H and Ringholm, T. (2011) Håp, engasjement – men kommer det flere folk? PLAN 6/2011, 32-35

Aure, M, Sørlie, K and Langseth, B (2011) Flyttemotiver og bostedsvalg. Nye muligheter til å forstå norske bo-og flytteprosesser og mønster. PLAN 5/2011

Aure, M (2008) ”Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999- 2002” (Labour Migration from Teriberka Russia to Båtsfjord Norway 1999-2002) Dr.Polit Thesis, University of Tromsø 252 p.

Aure, M (2007) ”Migrasjonsprosesser og rekrutteringskanaler: Å bli arbeidsmigrant” in Sosiologi i Dag  3-4/2007 p.9-29.

Bærenholdt, J. O. and Aure, M. (2007) ”Tværfaglighet og sammenligning på tværs mod nord” in Nyseth et al red. I disiplinenes grenseland,  Bergen, Fagbokforlaget, p.73-87

 2003: 'Forskning i et grenseland' i PLAN nr.6 Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling
2002: Dette tjener alle på? Rekruttering av russisk arbeidskraft fra Barentsregionen til fiskeindustrien i Finnmark og Troms. Betydningen av endringer i utlendingsforskriftens §5 første ledd bokstav c for noen samfunnsområder. Rapport til AETAT
2001: 'Innovative Traditions. Coping Processes among Households, Villages and the Municipality' in Aarsæther and Bærenholdt (eds) 'The Reflexive North', Nord, The Nordic Council of Ministers
2001: Aure M, Riabova L, Ervik AK og Davidsen B, 'Local Coping Processes and Regional Development', Report to Interreg Barents IIA 1996: 'Moderne eller tilpasset? Bygdekvinners hverdagsliv i tid og rom' i Sæther (red) HUN - en antologi om kunnskap fra kvinners liv. HUN, Spillerom
1995: 'Moderne eller tilpasset? Bygdekvinners hverdagsliv i tid og rom'. Institutt for samfunnsvitenskap, seksjon for samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø
1994: 'Utviklingslag - en ny arena for kvinner. En studie av kvinnedeltakelse i lokalt organisasjonsliv og utviklingslag i Tromsø kommune'. Borgarrolle og institusjonell respons- et NFR prosjekt

Undervisning

SVF 1050 Samfunnsvitenskapelige metoder - kvalitative metoder 10 stp.

SVF 3003 Kvalitative metoder

Arbeider i CRIStin


 • Aure, Marit. The Genesis of Leaders: Women in the Petroleum Industry. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-23370-6.s 104 - 122.

 • Aure, Marit. Mobile fathering: absence and presence of fathers in the petroleum sector in Norway. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018. ISSN 0966-369X.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1462769.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Journal of Rural Studies 2018; Volum 60. ISSN 0743-0167.s 52 - 59.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2018.03.005.

 • Aure, Marit; Munkejord, Mai Camilla. Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context. Sociologia Ruralis 2016; Volum 56 (4). ISSN 0038-0199.s 531 - 551.s doi: 10.1111/soru.12111.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Lokalsamfunnet som integreringsarena. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 410 - 429.

 • Aure, Marit; Myhr, Sindre. New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway. (data) Routledge 2016 ISBN 9781138891906.s 69 - 90.

 • Aure, Marit; Nygaard, Vigdis; Wiborg, Agnete. Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 195 - 211.

 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. Sted- nye teorier i en norsk kontekst. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 13 - 30.

 • Aure, Marit; Brox, Ellen; Arntzen, Ingar M; Borch, Njål Trygve. Shaping Community and Technology: Testing New Technology at a Norwegian International Youth Film Workshop. Lapland university press 2014 ISBN 978-952-310-993-3.s 151 - 175.

 • Aure, Marit. Grensemangfold i arbeid og endring. (data) Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360.s 113 - 128.

 • Aure, Marit. Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer. Geoforum 2013; Volum 45. ISSN 0016-7185.s 275 - 284.s doi: 10.1016/j.geoforum.2012.11.015.

 • Valestrand, Haldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 259 - 259.s doi: 10.1080/00291951.2013.847856.

 • Aure, Marit. The emotional costs of employment-related mobility. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 284 - 294.s doi: 10.1080/00291951.2013.847855.

 • Walsh, Deatra; Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 260 - 265.s doi: 10.1080/00291951.2013.847857.

 • Aure, Marit. Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.

 • Aure, Marit. Ny arbeidskraft, nye innbyggere - nye nordlendinger. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril. Håp, engasjement - men kommer det flere folk?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011; Volum 6. ISSN 0805-083X.s 32 - 36.

 • Aure, Marit. Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone. Ethnopolitics 2011; Volum 10 (2). ISSN 1744-9057.s 171 - 186.s doi: 10.1080/17449057.2011.570981.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok : integrasjon av høyt utdannede innvandrere på arbeidsmarkedet. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 131 - 152.

 • Aure, Marit; Flemmen, Anne Britt; Golebiowska, Kate. Transnational Links at the Edge. Ashgate 2011 (.) ISBN 978-0754679622.s 125 - 145.

 • Bærenholdt, Jørgen Ole; Aure, Marit. Tværfaglighet og sammenligning på tværs mod nord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 73 - 87.

 • Aure, Marit. Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: å bli arbeidsmigrant. Sosiologi i dag 2007; Volum 37 (3-4). ISSN 0332-6330.s 9 - 29.

 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. Med sans for sted. Nyere teorier. (omtale) Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 47 - 64.

 • Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang. Cross-Cultural Guide to Tromsø. (data) 2018.

 • Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone. The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.

 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory. Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Kreativitet og fellesskap som rød tråd?. Kreativitet of fellesskap som rød tråd? Broderiverksted 2018-06-26 - 2018-06-27 2018.

 • Førde, Anniken; Aure, Marit. Kunst som krysskulturell dialog?. Kunst som krysskulturell dialog? 2018-06-26 - 2018.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Dugnad for den bærekraftige mangfoldige byen. Konklaven. Nord-Norge redder verden. Litt 2018-06-29 - 2018.

 • Aure, Marit. BYFORSK - Cit-egration: Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration. BYFORSK Prosjektseminar 2018-01-18 - 2018.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration. Samarbeid - Hålogaland teater 2018-01-16 - 2018.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering - relevans for Distriktssenteret. Seminar 2018-01-24 - 2018.

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv?. Forskerforum 2018. ISSN 0800-1715.s 38 - 38.

 • Aure, Marit. Perspectives from Norway. Annual Team meeting NL Component 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.

 • Aure, Marit. Presentasjon av Bærekraftige mangfoldige byer:Innovasjon i integrering, et BYFORSKprosjekt. SAMKUL programseminar 2017-11-28 - 2017-11-28 2017.

 • Aure, Marit. Innledning til Ruben Östlunds film PLAY. filmfremvisning 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv?. (data) Forskerforum.no 2017.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering: Hvordan skape gode byer?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s xx - yy.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering. Hvordan skape gode byer?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/innovasjon-i-integrering-hvordan.

 • Aure, Marit. Kunst, kultur, frivillighet, forskning. Lunsjseminar 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.

 • Landsverk, Johanne; Aure, Marit. Dette vil gjere det lettare for kvinner å bli professor. (fulltekst) 2017.

 • Aure, Marit. Integrering i arbeidslivet – lærdom fra studier av høyt utdannede innvandrere. introduksjonssamling / fagsamling i Kirkenes på Scandic hotell den 2. november. 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Fem utfordringer for likestilling i akademia. Forskerforum 2017. ISSN 0800-1715.s 36 - 36.

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Fem utfordringer for likestilling i akademia. (data) Forskerforum.no 2017.

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. HVorfor blir kvinnene ikke professorer?. (data) Stavanger Aftenblad 2017. ISSN 0804-8991.

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?. (data) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2017.

 • Aure, Marit. Mobilt farsskap blant fedre som jobber offshore. Lunsjseminar 2017-10-04 - 2017-10-04 2017.

 • Aure, Marit. Om fedre som jobber offshore. (data) 2017.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Webinar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.

 • Aure, Marit. Innovation in Integration. Exploring 'meetings' and interaction. Seminar Laugarvatn 2017-03-30 - 2017-03-31 2017.

 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Den mangfaldige byen; eit nytt utvida vi. Dagsvaisen Nordlys 2017.

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit; Dockweiler, Maria. Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse på TN-fakultetet ved Uiniversitetet i Stavanger. En forskningsrapport. Universitetet i Stavanger 2017.

 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Mangfaldige byar. Avisa Nordland 2017.

 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Korleis skal vi leve saman i byar som blir meir mangfaldige?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2017.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. innovasjon i integrering. Faglig innlegg og ledelse av seminar. Innovasjon i integreringsarbeid. Arbeidsseminar 2016-08-22 - 2016-08-23 2016.

 • Aure, Marit. Understanding fathering in work related mobility in the petroleum industry. Gender and (Im)mobilities in the Context of Work - an international interdisciplinary conference 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.

 • Aure, Marit. Boom and Bust: Work Related Mobility in The Petroleum Industry in Norway.. Petrocultures 2016-08-29 - 2016-09-03 2016.

 • Aure, Marit. Kritisk punkt: går det an å være mann i 2016?. Kritisk punkt Festspillene i Nord-Norge 2016-06-21 - 2016-06-21 2016.

 • Aure, Marit. Nyere stedsteorier: med sans for sted. faglig forum 2016-05-11 - 2016-05-11 2016.

 • Aure, Marit. Ny studie viser dobling av antall kvinnelige ledere i olja. (data) 2016.

 • Bye, Geir; Aure, Marit; Myhr, Sindre. "Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015. 2016.

 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Migrant workers as the rural rescue? Challenges of creating stability through mobility. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2016-03-02 - 2016-03-04 2016.

 • Aure, Marit. Aldri har underskuddet på kvinner i nord vært større. (data) 2016.

 • Aure, Marit. Rekordhøyt kvinneunderskudd i nord. 2016.

 • Aure, Marit. Truer økende innvandring likestillingen i Norge? Online. Dagavisen Nordlys 2016.

 • Aure, Marit. Truer økende innvandring likestillingen i Norge?. Dagavisen Nordlys 2016.s 3 - 3.

 • Aure, Marit. Den internasjonale kvinnedagen 8.mars. 2016.

 • Aure, Marit. Arbeidsplassen; jobb og integreringsarena.. Flerkulturelt fellesskap på arbeidsplassen - utfordringer, muligheter, løsninger 2016-03-09 - 2016-03-09 2016.

 • Aure, Marit. Et blikk på migrasjon i våre dager. Kunnskaps behov eventuelt mangler i nord. Fagseminar Kirkenes Hva vet vi om migrasjon og måten den håndteres på? Hva trenger vi mer kunnskap om? 2016-02-09 - 2016-02-09 2016.

 • Aure, Marit. Migrasjon og inkludering I et arbeidsmarkeds perspektiv. Internasjonalt seminar 2016-01-21 - 2016.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Herøy som integreringsarena. 2015 ISBN 978-82-7492-302-7.

 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. Hvorfor er få innvandrere aktive ildsjeler?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2015.s doi: http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/12/hvorfor-er-fa-innvandrere-aktive-ildsjeler.

 • Aure, Marit. Netthets og kjønn. 2015.

 • Aure, Marit. Mer enn bare Machomenn i Finnmark. 2015.

 • Aure, Marit. Er arbeidsinnvandringa redninga for kystsamfunn. 2015.

 • Aure, Marit. Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler. Frivillige organisasjoner - arena for inkludering? 2015-06-23 - 2015.

 • Aure, Marit. Timely Practices of Mobility and Masculinity. What kind of masculinities may different modes of mobility produce and allow?. Paper at Canadian Fed50th Annual Conference of the Canadian Sociological Association 2015-06-01 - 2015-06-05 2015.

 • Aure, Marit. Fatherhood and E-RGM in The Petroleum Industry in Norway. paper at On The Move: Full Team Meeting 2015-05-31 - 2015-06-02 2015.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. The rural rescue- Work migrants in place. Nordic Geographical Meeting 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.

 • Aure, Marit; Lydersen, Kari; Lium, Håvard. Integrering ved hjelp av frivillige organisasjoner. Dagavisen Nordlys 2015.s 3 - .

 • Aure, Marit. Absence, presence and ideals of fatherhood Men in the petroleum industry in Norway. The Work of Gender in the Lives of Children and Young People 2015-10-28 - 2015-10-30 2015.

 • Aure, Marit. Er netthets et likestillingsproblem?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Aure, Marit. Er netthets et likestillingsproblem. Bladet Nordlys 2015.s 3 - .

 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. HVorfor så få?. Avisa Nordland 2015.s 3 - 3.

 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities. XXVI ESRS Congress 2015-08-18 - 2015-08-21 2015.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Kystinnvandringa. Avisa Nordland 2015.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Redningen for Herøy?. Helgelendingen 2015.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. Vesteraalens Avis 2015.

 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Er arbeidsinnvandring redninga?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2015.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Mobile practices, fluidity and consolidation. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2014-03-19 - 2014-03-21 2014.

 • Aure, Marit. Arbeidsmarkedet langs kysten. Årsmøte NFKK 2014 Tromsø, Kysten er drivkraften 2014-03-27 - 2014-03-28 2014.

 • Lie, Ivar; Aure, Marit. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen.. 2014 ISBN 978-82-7571-245-3.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril. Vekst og utvikling i nord. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.

 • Aure, Marit; Nygård, Vigdis; Wiborg, Agnete. Dette er ikke mitt hjemsted - det er min hjemby. Miljøpsykologiske perspektiv på forståelse av stedstilknytning relasjoner mellom mennesker og steder. Sted, en bokworkshop 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.

 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar. Vekst og utvikling i Nord. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.

 • Aure, Marit. Integreres ved hjelp av frivillige organisasjoner. 2014.

 • Aure, Marit. Selskapet lyste ut jobb til to "arbeidskarer". Nå beklager de. 2014.

 • Aure, Marit. Workrelated Mobilities in the Petroleum Industry: Changing Masculinities in the Welfare state. NORA, Voices in Nordic Gender Research 2014-11-07 - 2014-11-07 2014.

 • Aure, Marit; Myhr, Sindre. New Moving Patterns? Middle-aged and elderly people: Geographical Mobility i Norway. Elderly & Arctic Change 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.

 • Aure, Marit. Extreme Mobilities and New Masculinities in the North: Gender and Time-space/rhythms in the Petroleum Industry. Rural change - mobilities and flexibilities 2014-03-20 - 2014-03-21 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities. Gender, Mobile Lifestyles and Places: An International Work-shop 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit. Tiltakssonen og barnetrygd. Finnmarken 2013. ISSN 0805-4681.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Ringholm, Toril. De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms. Dagavisen Nordlys 2013.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar. Nye nordlendinger eller langpendlere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 41 - 41.

 • Myhr, Sindre; Aure, Marit. Nye familietyper og livsløpstendenser. Flyttemotiver og bostedsvalg 2013-12-04 - 2013.

 • Aure, Marit. Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?. Bulystkonferansen 2013-04-09 - 2013-04-10 2013.

 • Aure, Marit. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner. Framtid i Nord 2013-06-27 - 2013-06-27 2013.

 • Aure, Marit. Frivillighet, inkludering og bolyst. Ildsjelsamling 2013-11-01 - 2013-11-03 2013.

 • Aure, Marit. Bolyst i det nye Herøy. Herøy-innledning til kakefest og kafedialog for gamle og nye Herøyfjerdinger 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.

 • Aure, Marit. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner. Norges forskningsråd Nordområdekonferanse 2013-11-20 - 2013-11-21 2013.

 • Aure, Marit. Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people. Labur mobility in the European North 2013-04-11 - 2013-04-12 2013.

 • Aure, Marit. Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city. Canadian Association of Geography 2013-08-11 - 2013-08-16 2013.

 • Aure, Marit. Approaching mobility and masculinity. Special session workers"on the move" 2013-08-11 - 2013-08-16 2013.

 • Aure, Marit; Myhr, Sindre. The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway. Arctic change 2nd workshop 2013-09-10 - 2013-09-11 2013.

 • Aure, Marit. Teoretiske lærdommer av bo-og flyttemotivundersøkelsen. Seminaret Flyttemotiver og bostedsvalg 2013-12-04 - 2013-12-04 2013.

 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine. Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013 ISBN 978-82-7356-722-2.

 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic. Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013.

 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.

 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.

 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit. Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner. (fulltekst) (omtale) 2013 ISBN 978-82-93181-13-2.

 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.

 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Bolyst for alle i "det nye Herøy". Kafedialog for gamle og nye Herøyfjerdinger 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.

 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Integration of labour migrants as a condition for place development. Rural at the edge 2012-05-21 - 2012-05-23 2012.

 • Sørlie, Kjetil; Aure, Marit; Langset, Bjørg. Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet. (fulltekst) (sammendrag) 2012; Volum 2012 (22) ISBN 978-82-7071-958-7. ISSN 1502-9794.

 • Aure, Marit. Highly Skilled Dependent Migrants Entering the Labour Market: the role of Gender and Place.. Desire for Northern Living 2012-03-05 - 2012-03-09 2012.

 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit; Josefsen, Eva; Vaage, Turid. Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene.. 2012.

 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit. Målgrupper, aktiviteter og budskap i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse.. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-93181-06-4.

 • Aure, Marit; Abelsen, Birgit; Nilsen, Trond. Ungdom og Goliat. Ungdommers holdninger til framtidig arbeid i Vest-Finnmark. 2012.

 • Aure, Marit. Å måle resultater og effekter av lokalt tilflyttingsarbeid-med eksempler fra Tilflytting for enhver pris?. Forskningsdagene 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.

 • Flemmen, Anne Britt; Aure, Marit. The making of borders in the new Russian-Norwegian borderzone. Remaking Borders. First EastBordNet Conference 2011-01-20 - 2011-01-22 2011.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering 2011-08-31 - 2011-09-01 2011.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 2011.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit. Utenlands arbeidskraft et must. Fiskaren 2011. ISSN 0015-3095.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Emaus, Per-Arne. Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft. 2011 ISBN 978-82-7571-206-4.

 • Aure, Marit. Sustainable Labour Markets: High Skilled Migrants and Gender in the Arctic. Actic Frontiers 2010-01-18 - 2010-01-21 2010.

 • Aure, Marit. Innvandrere i arbeidsmarkedet. Dialogmøter, Inkldueringsutvalget 2010-10-03 - 2010.

 • Aure, Marit. Innvandrere i arbeidsmarkedet. Heldagsseminar, Global Future Mentor 2010-10-28 - 2010.

 • Aure, Marit. Hva slags marked er arbeidsmarkedet?. Avslutningsseminar Global Future Troms 2010-03-24 - 2010.

 • Aure, Marit. Hva hemmer og fremmed innvandrere med høyere utdanning sin deltakelse i arbeidsmarkedet i Tromsø. Åpent Seminar 2010-10-09 - 2010.

 • Aure, Marit; Ruud, Morten. Nye grenser i Nord. 2010.

 • Aure, Marit; Grønvik, Yngve. Grensene flyttes til nærmiljøet. 2010.

 • Aure, Marit. Arbeidsmarkedet i Tromsø. Dagavisen Nordlys 2010.s 3 - .

 • Aure, Marit. ”Nye grenser i den norsk-russiske kontaktsonen”. 5..årlige Stoltenbergseminar i 2010-09-27 - 2010.

 • Aure, Marit. The Gendered Borders in the Labour Market - Exclusion of Highly Skilled Migrants in the Skilled Labour Market in Tromsø. workshop, Cost EastbordNet 2010-05-14 - 2010-05-15 2010.

 • Aure, Marit. It was love” - Exclusion of highly skilled migrants in the skilled labour market in Tromsø. American Association of Geographers, annual conferenc 2010-04-14 - 2010-04-18 2010.

 • Aure, Marit. b/order. Russiske menn, grenser og forståelser. Kvinneforskningsmaraton 2009-09-19 - 2009.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Anmeldelse av boka Glitterfitter: Glitterfitter og kjønnspolitiske spørsmål. Avisa Tromsø 2009.s 35 - .

 • Aure, Marit. “When they become more like us”. forskningsseminar 2009-03-27 - 2009.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok - rekkruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet. Forskerseminar 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.

 • Aure, Marit. ”When they become “more like us”: On changing/moving and ambiguous borders”. COST IS0803, Work Group 1 Borders ”Productive Borders: Perspectives on the Critique of Duality” 2009-04-14 - 2009-04-16 2009.

 • Aure, Marit. b/order - om grenser og forståelser. Kjønnsforskning NÅ! 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.

 • Aure, Marit. Metodologiske perspektiv på lokalsamfunnsforskning. NOVA fagseminar 2009-05-13 - 2009-05-13 2009.

 • Aure, Marit. Vi søkte etter arbeidstakere - vi fikk familier. Seminar for næringsdrivende i Tromsøregionen 2009-09-23 - 2009.

 • Aure, Marit. Approcahing Teriberka - social, cultural and economic issues. faglig innlegg 2008-09-01 - 2008-09-01 2008.

 • Aure, Marit. Hva slags nord - hvem sitt nord?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Aure, Marit. Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002. 2008 ISBN 978-82-91636-75-7.

 • Aure, Marit. Russisk arbeidsmigrasjon til fiskeindustrie i Finnmark,. 2008.

 • Aure, Marit. Russisk arbeidsmigrasjon til Norge. 2008.

 • Aure, Marit. Ønsket ikke å bli. 2008.

 • Aure, Marit. Drømte ikke om Finnmark. 2008.

 • Aure, Marit. Russiske mødrer ønskes. 2008.

 • Aure, Marit. Russere kom ikke for å bli. 2008.

 • Aure, Marit. Russere kom ikke for å bli. 2008.

 • Aure, Marit. Drømte ikke om Finnmark. 2008.

 • Aure, Marit. Det meste er nord - hva slags nord og hvem sitt nord. Om tilnærmimger og perspektiv på nordområdene. Dialogkonferanse - Nordområdeprosjektet 2008-11-04 - 2008-11-04 2008.

 • Aure, Marit. Life as a Migrant: Experiences of gender and Place. Women's World 2008 2008-07-03 - 2008-07-09 2008.

 • Aure, Marit. How to become a labour migrant? A Migration Process from Russia to The Fish Processing Industry in Norway. Immigration and Integration in Rural Areas 2007-03-26 - 2007-03-28 2007.

 • Aure, Marit Anne; Foss, Nina. Byutvikling med hvem?. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Aure, Marit Anne. The Transnational North: Constructions of Labour Migrants. NOLD7: Embeddedness and Migration - Local Dynamics in a Mobile World 2004-03-24 - 2004-03-28 2004.

 • Aure, Marit Anne. Hva er et lokalsamfunn- en teoretisk tilnærming. Lokalsamfunnsarbeid i flerkulturelle kommuner 2004-10-05 - 2004.

 • Skip to main content