Hege G.jpg

Flag icon Flag icon

Gjertsen, Hege

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
Arbeider i CRIStin


 • Gjertsen, Hege. Mental health among Sami people with intellectual disability. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 10.s doi: 10.1080/22423982.2019.1565860.

 • Gjertsen, Hege. People with intellectual disabilities can speak for themselves! a methodological discussion of using people with mild and moderate intellectual disabilities as participants in living conditions studies. Scandinavian Journal of Disability Research 2019; Volum 21 (1). ISSN 1501-7419.s 141 - 149.s doi: 10.16993/sjdr.615.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Å forske sammen i kvantitativ forskning. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293.s 136 - 147.

 • Gjertsen, Hege. Vanskelig overgang fra videregående opplæring til arbeidsliv for elever med funksjonsnedsettelser - hvordan kan skolene bidra i denne prosessen? :. (data) Søkelys på arbeidslivet 2014; Volum 31 (1/2). ISSN 1504-8004.s 60 - 82.

 • Gjertsen, Hege. Brobygging. Kunnskapsoverføring og samarbeid på tvers av områdene aldring og funksjonshemning. 2008.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif. Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.

 • Gjertsen, Hege. Sosial innovasjon og arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Abried & Inkludering 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.

 • Gjertsen, Hege. DRIVERS IN AND OBSTACLES TO INNOVATION IN WORK INCLUSION FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY; A NEW ORGANIZATION OF THE WORK MEASURE PERMANENTLY ADAPTED WORK IN PUBLIC. InnArbeid-konferansen 2019 2019-05-22 - 2019-05-23 2019.

 • Gjertsen, Hege. Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability. InnArbeid-konferansen 2019 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.

 • Gjertsen, Hege. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. InnArbeid-konferansen 2019 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions. NNDR 2019 2019-05-08 - 2019-05-10 2019.

 • Gjertsen, Hege. Social innovation in work inclusion for people with intellectual disability. NNDR 2019 2019-05-08 - 2019-05-10 2019.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Situation of Sami women with disabilities in Norway. FNs kvinnekommisjon 2019 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.

 • Gjertsen, Hege. "Kartlegging av levekår til personer med utviklingshemming i samiske områder" Presentasjon og diskusjon av funn.. Møte i fagnettverk region nord: Rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.

 • Gjertsen, Hege; Brun, Frank; Hauge, Hans A.; Kvam, Lisbeth. Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemning. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.

 • Gjertsen, Hege. Innovative service providers as promotors for work inclusion for peopele with intellectual disability. Lancaster Disability studies conference 2018 2018-09-11 - 2018-09-13 2018.

 • Gjertsen, Hege. Can we talk about inclusive reseacrh in quantitative studies?. Lancaster Disability studies conference 2018 2018-09-11 - 2018-09-13 2018.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.

 • Gjertsen, Hege. Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. Møte i forskningsgruppe 2018-03-21 - 2018-03-21 2018.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid. Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. (fulltekst) 2017.

 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.

 • Gjertsen, Hege; Johnsen, Bjørn-Eirik. "Jeg tror aldri vi har hatt et så stort prosjekt her før" Presentasjon av forskningsprosjekt. (data) 2017.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. NNDR Research conference 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Konferanse om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.

 • Gjertsen, Hege. Work inclusion for people with intellectual disability. Work - integration 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.

 • Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line. Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. (fulltekst) Dagavisen Nordlys 2017.

 • Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege. Levekår i Bodø 2014. Analyser av et underutvalg fra levekårsundersøkelsen i Nordland.. 2015 (1005/2015). ISSN 0804-1873.

 • Gjertsen, Hege; Lo, Christian. Evaluering av Bodøpiloten En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i oppl æringen i barnehager og skoler.. 2015 (1017). ISSN 0804-1873.

 • Olsen, Terje; Gjertsen, Hege. Kvalitetssikring i tiltakene - erfaringer fra bedrifter og NAV. ASVLs høstkonferanse 2014 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.

 • Andrews, Therese Marie; Gjertsen, Hege. Sykepleieledere og ledelse. 2014 ISBN 978-82-7321-650-2.

 • Gjertsen, Hege. Kvalitetssikringssytemenes plass i velferdssektoren :. Tidsskrift for velferdsforskning 2014; Volum 17 (3). ISSN 0809-2052.s 54 - 58.

 • Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege; lundhaug, Kristine. Levekår og livskvalitet i Nordland 2014. 2014 ISBN 978-82-7321-652-6.

 • Olsen, Terje; Gjertsen, Hege. Broer inn i arbeidslivet. Elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring – kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger. 2013 (1003/2013). ISSN 0804-1873.

 • Gjertsen, Hege. Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgssektoren. Konferanse 2013-03-20 - 2013-03-20 2013.

 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Omsorgstjenester i endring - hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i pleie- og omsorgstjenestene?. Fagsamling 2013-09-17 - 2013-09-17 2013.

 • Gjertsen, Hege. Evaluering av utviklingsprosjektet ”GO! for familien – Aktiv livsstilsendring”. 2013 (1019/2013). ISSN 0804-1873.

 • Gjertsen, Hege; Lichtwarck, Willy. Evaluering av det interkommunale barnevernet Ytre Helgeland: kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna. 2013 (1005/2013). ISSN 0804-1873.

 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Menn i omsorgsyrker - Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten?. 2012 ISBN 978-82-7321-630-4.

 • Solvoll, Gisle; Gjernes, Trude; Gjertsen, Hege. Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene – En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester. 2012 (12/2012). ISSN 0804-1873.

 • Gjertsen, Hege. Sorgreaksjoner blant eldre etterlatte. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2011 (1). ISSN 0801-2911.

 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Mangfold og engasjement i motvind. En studie av åpne fritidstiltak for ungdom. (prosjekt) 2011 (1-2011) ISBN 978-82-7321-608-3. ISSN 0805-4460.

 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Nye veier til arbeid? En studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov. (prosjekt) 2011 (12-2011) ISBN 978-82-7321-619-9. ISSN 0805-4460.

 • Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. Mellom barken og veden? Evaluering av sykestueprosjektet i Finnmark. (prosjekt) 2011 (13-2011) ISBN 978-82-7321-620-5. ISSN 0805-4460.

 • Gjertsen, Hege. Fysisk aktivitet for barn og unge som har hatt kreft. (prosjekt) 2010 (13) ISBN 978-82-7321-602-1. ISSN 0805-4460.

 • Gjertsen, Hege. Kunnskapsoverføring og samarbeid på tvers av forskningsfeltene aldring og funksjonshemning. 2010.

 • Gjertsen, Hege. Vi venter på storebror. Avisa Nordland 2010.

 • Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege. Med! eller? Virkninger av, og utfordringer ved, gjennopprettende rett som alternativ eller supplement til straff. 2009.

 • Gjertsen, Hege; Eide, Ann Kristin. Hjelp når livet rakner. evaluering av incestsentrene og incesttelefonen. 2009.

 • Handegård, Tina; Gjertsen, Hege. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A. Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. 2008 ISBN 978-82-7321-568-0.

 • Gjertsen, Hege; Handegård, Tina Luther. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. 2008.

 • Gjertsen, Hege. Aldring med funksjonshemning, begreper, teorier og tilnærminger. Aldring og helse 2008.

 • Gjertsen, Hege. "Så man møter veggen mange ganger". Aldring med funksjonshemning og lokalmiljø. Aldring og helse 2008.

 • Handegård, Tina Luther; Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege; Olsen, Terje. "Et enkelt valg?" En evaluering av prosjektet "Felles ansvar i Salten". 2007.

 • Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege; Handegård, Tina; Olsen, Terje. Et enkelt valg? En evaluering av prosjektet "Felles Ansvar" i Salten. 2007 ISBN 978-82-7321-557-4.

 • Handegård, Tina; Bliksvær, Trond; Eide, Ann Kristin; Gjertsen, Hege; Lichtwarck, Willy. Barnebolig – beste eller nest beste alternativ? En kartlegging av barnebolig som omsorgstiltak. Delprosjekt I og II. 2007 (1003/2007).

 • Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege. Familieopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter 2004-2006. En følgeevaluering. 2007 (2/2007). ISSN 0804-1873.

 • Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege. Kompetanseløft for støttekontaktordningen. Evaluering av et videreutdanningstilbud for helse- og sosialarbeidere innen organisering, opplæring og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. 2007; Volum 2007 (7). ISSN 0802-765X.

 • Handegård, Tina Luther; Eide, Ann Kristin; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege; Lichtwarck, Willy. Barnebolig - beste eller nest beste alternativ? En kartlegging av barnebolig som omsorgstiltak. 2007.

 • Gjertsen, Hege; Handegård, Tina Luther. En passe stor by...Ungdomsundersøkelsen 2005 Bodø kommune. 2006.

 • Gjertsen, Hege. Soning, kapasitet og behov for fengselsplasser i den nordlige landsdelen. En kartlegging av forholdet mellom soningskapasiteten og behov for fengselsplasser. 2006.

 • Gjertsen, Hege. Evalueringsprosjekt Ahus-Haukeland-Kongsvinger. Samarbeid og kompetanseutvikling om habilitering/rehabilitering mellom helseforetak og kommuner. 2005.

 • Gjertsen, Hege. Samarbeid og kompetanseutvikling. Presentasjon av et evalueringsprosjekt knyttet til samarbeid og kompetanseutvikling om habilitering/rehabilitering mellom helseforetak og kommuner. REspekt 2005 (4). ISSN 1503-1985.

 • Gjertsen, Hege. Selvmord blant eldre menn, i et virksomhetsteoretisk perspektiv. Nytt i suicidologi : fra forskning til forebygging 1998 (1). ISSN 0808-2227.

 • Gjertsen, Hege. Selvmord blant eldre menn. En sosiologisk analyse av selvmord i et virksomhetsteoretisk perspektiv. 1997.