profilbilde_jap_11.jpg

Flag icon Flag icon

Pettersen, Jan-Arne

Instituttleder
Institutt for industriell teknologi

Stillingsbeskrivelse:

Underviser på Bachelor Maksin og Master Industriell Teknologi

Nominert fra gruppen vitenskapelig ansatte til universitetsstyret 2017-2021

Arbeidssted: IVT-fakultetet i Narvik.

Utdanning: Doktorgrad Industriell Logistikk (Høgskolen i Narvik/Luleå Tekniske Universitet)

Relevant erfaring:

-          Fagforeningsleder for TEKNA ved Høgskolen i Narvik

-          Rektorrådet i forbindelse med fusjonen mellom HiH, UiT, og HiN

-          Universitetsstyret ved UiT siden 01.01.16.

-          Gjennom fusjonsarbeidet og tiden i universitetsstyret har fått en god innsikt i hvordan hele UiT fungerer og er satt sammen.

Viktige oppgaver for universitetsstyret de neste 4 årene:

Nåværende styre setter fakultet strukturen, men om det skal gjøres endringer i institutt strukturen og implementering av den nye organiseringen er viktige oppgaver for det nye styret. I denne forbindelse må det også gjøres en gjennomgang av fullmaktene gitt i organisasjonen. Det vil si at UiT må ha en gjennomgang for å finne ut hvilke avgjørelser, prioriteringer og strategiske valg skal kunne gjøres på de forskjellige nivåene i organisasjonen. Spørsmål som hva er et institutt, hva er et fakultet, hvilket ansvar og fullmakter har en institutt leder og en dekan må bli besvart. Vi må gjøre det attraktivt å være leder ved UiT og vi må ha en organisasjon som stimulerer til kvalitet i forskning, utdanning og administrasjon. I dette arbeide er akademiskfrihet, demokrati og medbestemmelse meget viktige elementer som styret må påse at blir implementert ordentlig.

Det organisasjonen trenger nå er ro og forutsigbarhet vedrørende rammebetingelsene rund undervisning og forsikring, så fagpersonene kan stå for utviklingen av flere internasjonalt ledende fag miljøer. Ja, vi må ha endring og utvikling, men det må skje kontrollert og i relativt små skritt.  

Styret må i de neste årene følge nøye med i universitetets økonomiske utvikling. Det er en del byggeprosjekter på gang som trenger nøye oppfølging og demografi utviklingen i Nord-Norge kan gi UiT utfordringer når det gjelder student tallet på sikt.

Jeg støtter fult ut UiT sin strategi: Drivkraft i nord. Skal vi nå den må vi ha kontinuerlig kontroll på og utvikling av kvaliteten innen utdanning og forskningen. Arbeidet som har vært gjort vedrørende pedagogisk kompetanse er veldig bra, men det gjenstår noe på implementering og gjennomføring. Det er viktig at vi får noen kontinuerlige prosesser som sikrer god kvalitet, så vi slipper store gjennomganger med ganske dramatiske konsekvenser for enkelt miljøer.

Studentvelferd! Helhetlig studiekvalitet! UiT må sikre at studentene trives på alle campus. Studentene må gjennom god kvalitet på undervisning, oppfølging og sosiale tilbud trives mens de er student hos oss.

Det har vært mye snakk om Adm 2020. Dette er et meget viktig og høyst nødvendig prosjekt. Styret må følge dette nøye og påse at prosjektet gir de ønskelige resultatene, samtidig som menneskene dette berør blir tatt på alvor og behandlet på en riktig måte. 

UiT har en stor utfordring innen digitalisering. Det er vedtatt en digitaliseringsstrategi, men implementering og oppfølging må gjøres.  

Departementet er i ferd med å innføre Utviklingsavtaler mellom departementet og institusjoner innen UH-sektoren. UiT må være med å legge føringer innhold, forpliktelser, konsekvenser og intensiver i disse avtalene.

UiT må ta ansvar for sin del av «Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.» Det er mange krysningspunkter mellom denne planen og UiT sin Drivkraft i Nord. Det vil være universitetsstyret sin oppgave å gjøre prioriteringer i henhold til dette.  

UiT er nå representert på mange campus, som gir en unik mulighet til å ta vare på de lokale og regionale behovene og særegenhetene innen næringsliv og sosiale forhold. Men dette gir også utfordringer både vedrørende identitetsfølelse og samarbeid. Styret må prioritere å få på plass samarbeidsløsninger og en mentalitet om at vi er en helhet som er geografisk sprett. Dette er meget viktig i alle ledd og på alle nivåer i organisasjonen. 
Forskningsinteresser

Har doktorgrad innen Industriell Logistikk, der også forskningsinteressen ligger. 

Undervisning

Underviser blant annet i emner innen:

Produksjonsteknologi, elektroteknikk, automatiseringsteknikk, operasjonsanalyse, CAD/CAM og energiteknikk

Arbeider i CRIStin


  • Pettersen, Jan-Arne; Segerstedt, Anders; Bang, Børre. Three-dimensional performance surfaces-a tool for analysing and estimation of production system performances. (omtale) International Journal of Production Research 2010; Volum 48 (17). ISSN 0020-7543.s 4937 - 4948.s doi: 10.1080/00207540903234769.

  • Pettersen, Jan-Arne; Segerstedt, Anders. Restricted work-in-process: A study of differences between Kanban and CONWIP. (omtale) International Journal of Production Economics 2009; Volum 118 (1). ISSN 0925-5273.s 199 - 207.s doi: 10.1016/j.ijpe.2008.08.043.

  • Pettersen, Jan-Arne; Segerstedt, Anders. Restricted work-in-progress, a study of differences between Kanban and CONWIP. 2007.s 16 - .

  • Pettersen, Jan-Arne. Pull Based Production Systems : Performance, Modelling and Analysis. 2010 ISBN 9789174391602.

  • Medlem i forskergruppe