Forskningsinteresser

Avtalerett, kontraktsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.

CV

Mai-oktober 2016 - Gjesteforsker ved Institutt for Privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

November 2016 - januar 2017 - Gjesteforsker ved University of California (Berkeley).

Undervisning

Forvaltningsrett, avtalerett og opplæringsprogram for doktorander.

Arbeider i CRIStin


 • Lie, Markus Hoel. Kombinasjonsfullmakt - en komparativ analyse av fullmakt på ulovfestet grunnlag. Tidsskrift for rettsvitenskap 2017. ISSN 0040-7143.s 433 - 489.

 • Lie, Markus Hoel. Gyldig avtale på tross av personelle kompetansebrudd i kommunen - en analyse av HR-2016-476-A og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU 2016: 4. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2016 (9). ISSN 0024-6980.s 566 - 588.

 • Lie, Markus Hoel. Mellom delikt og kontrakt - en analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2015 s. 276 (Bori boligbyggelag). Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2016 (10). ISSN 0024-6980.s 593 - 614.

 • Lie, Markus Hoel. Kommuneloven bør endres. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2015. ISSN 0024-6980.s 246 - 249.

 • Lie, Markus hoel. Mellom rettsstat og demokrati - En analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2007 s. 1573 (Krekardommen). Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2012 (5). ISSN 0024-6980.s 285 - 300.

 • Lie, Markus hoel. Objektivt erstatningsansvar for uriktig offentlig myndighetsutøving?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2012 (7). ISSN 0024-6980.s 407 - 423.

 • Lie, Markus Hoel; Aulstad, Johan Greger. Rt. 2007 s. 257 - domstolprøvelsen av forvaltningsvedtak. Jussens venner 2007; Volum 42 (4). ISSN 0022-6971.s 221 - 234.

 • Lie, Markus Hoel. Personvern og informert samtykke. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245012538.

 • Lie, Markus hoel. Kommunalrettslig representasjon - binding og erstatning. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01910-9.

 • Johansen, Jon Petter Rui; Lie, Markus hoel; Haagensen, Thorbjørn Riise. Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. Fagbokforlaget 2008 ISBN 9788245004861.

 • Lie, Markus Hoel; Haagensen, Thorbjørn Riise. Inhabilitet for daglig leder og styremedlem i aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Fagbokforlaget 2004 ISBN 9788245001983.

 • Lie, Markus Hoel. Hvordan handle trygt på Finn. UiTs 50-årsjubileum 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Lie, Markus Hoel. Hvordan handle trygt på FINN.no?. UiTs lørdagsuniversitet 2018-10-13 - 2018-10-13 2018.

 • Lie, Markus Hoel. Kommunalrettslig representasjon. 2012.s 60 - 67.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  Se CRIStin

  Medlem i forskergruppe