EinarNiemi.JPG-Bredde-180px-

Flag icon Flag icon

Einar A Niemi

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.

Forskningsprosjekter

* Minoriteter i Europa.

* Migrasjonen fra Nord-Skandinavia til USA 1860-1920.

* Vadsøs historie bd. 2.

* Norsk minoritetshistorie.

* Østsamisk historie.

* Barentsregionens historie og ensyklopedi.

* Det asymmetriske naboskap; Norge og Russland 1814-2014.

Biografiske data

Født 1943. Cand.philol. Universitetet i Oslo 1972. Lektor Vadsø gymnas 1972-75. Amanuensis i historie Universitetet i Tromsø 1975-77. Fylkeskonservator i Finnmark 1977-89. Professor II i historie ved Universitetet i Tromsø 1984-89. Nåværende stilling siden 1989.

Verv

Medlem i ulike råd, utvalg og faglige referansegrupper nasjonalt og regionalt.

Medlem av Det norske videnskapsakademi.

Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Korresponderende medlem av Kungl. Skytteanska Samfundet

Medlem av 'Advisory Committee for the Framework Convention for Protection of National Minorities', Europarådet.

Andre publikasjoner

Utvalgte publikasjoner
* Trekk fra Nord-Norges historie. Oslo 1976 (1. oppl.; hovedforfatter).

* Oppbrudd og tilpassing. Den finske flyttingen til Vadsø 1845-1885. Vadsø 1977.

* Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860-1940. Oslo, Bergen, Tromsø 1981 (sammen med Knut Einar Eriksen).

* Vadsøs historie, bd. 1. Vadsø 1983.

* Pomor. Nord-Norge og Nord-Russland gjennom tusen år. Oslo 1992 (red.).

* Nyere byhistorie i Norden. Tromsø 1992 (medred.).
Lokalhistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Bergen 1993 (sammen med Harald Winge).

* Stat, religion og etnisitet. Tromsø 1997 (medred.).

* "Har lokalhistorien behov for en teori?", i L. Martinsen & H. Winge (red.): Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet. Oslo 1991.

* "Mellom arkeologi, sosialantropologi og historie", i Historisk tidsskrift 1991.

* "The Kvens in Vadsø, Northern Norway, 1850-1940", i M. Engman (ed.): Ethnic Identity in Urban Europe. Comparative Studies on Governments and Non-Dominant Ethnic Groups in Europe, 1850-1940, Vol. VIII. Gover House/NY UP 1992.

* "Syntese i lokalhistorien", i L. Martinsen & H. Winge (red.): Syntese i historieskrivingen. Oslo 1992.

* "Hans Hansen Lilienskiold - embetsmann, vitenskapsmann og opprører", i Portretter fra norsk historie. Oslo 1993.

* "Whaling on the Norwegian Arctic Coast - Origin, Development and the Local Society", i B.L. Basberg, J.E. Ringstad & E. Wexelsen (eds.): Whaling and History. Sandefjord 1993.

* "Regionalism in the North: the Creation of 'North Norway'", Acta Borealia 1993.

* "Østsamene - ressursutnyttelse og rettigheter", i NOU 1994:21. Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv. Oslo 1994.

* "Nation-building, Regionalism and West-European Culture in Northern Scandinavia 1850-1950", i Europa und Norden. Oslo 1995.

* "The Finns in Northern Scandinavia and Minority Policy", i S. Tägil (ed.): Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. London 1995.

* "History of Minoritites: The Sami and the Kvens", i W.H. Hubbard et al. (eds.): Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Oslo, Copenhagen, Stockholm, Boston 1995.

* "Nils Paul Xavier: Sami Teacher and Pastor on the American Frontier", i Norwegian-American Studies, Vol. 34. Northfield 1995.

* "Idrett og politikk i nord. Arbeidernes Idrettsforbund - et regionalt eksempel", Heimen 1996.
"Emigration from Northern Norway: A Frontier Phenomenon?", i Ø.T. Gulliksen et al. (eds.): Norwegian-American Essays 1996. Oslo 1996.

* "Sami History and the Frontier Myth", i H. Gaski (ed.): Sami Culture in a New Era. Karasjok 1997.

* "Innvandringen til Nord-Norge", i L. Nilsson & S. Lilja (red.): Invandrarna och lokalsamhällen. Västervik 1998.

* "Hovuddragen för urbaniseringen i Nord-Norge", Faravid 1998.

* "Norsk emigrasjonsforskning siden Ingrid Semmingsen", i O. Lovoll (red.): Migrasjon og tilpassing. Oslo 1998.

* "Østsamene - urfolk og grenseminoritet", i H. Eidheim (red.): Samer og nordmenn. Oslo 1999.

* "From Northern Scandinavia to the United States. Ethnicity and Migration, the Sami and the Arctic Finns", i D. Blanck et al. (eds.): Migration och mångfald. Uppsala 1999.

* "Svend Foyn og hvalfangsteventyret i nord - økonomi, nasjonsbygging og miljø", i Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 1996. Oslo 1999.

* "Også av denne verden? Etnisitet, geografi og læstadianisme mellom tradisjon og modernitet", i Ø. Norderval & S. Nesset (red.): Vekkelse og vitenskap. Tromsø 2000.

* "Når man skyter hunder. En debatt om reindrift i Finnmark ved midten av 1800-tallet", i P. Sköld & P. Lantto (red.): Den komplexa kontinenten. Staerna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv. Umeå 2000.

* "'Urfolk', 'nasjonal minoritet', 'innvandrer'. Minoritetspolitikken og kampen om kategoriene", i J.E. Myhre (red.): Historie, etnisitet og politikk. Tromsø 2000.

* "North Norwegian Rising! Regionalism and Nation Building in the North, 1900-1940", i R. Holt et al. (eds.): Internationalisation in the History of Northern Europe. Tromsø 2000.

* "Regions and Regionalisation. Introduction to Specialised Theme 9", i Proceedings 19th International Congress of Historical Sciences. Reports, Abstracts and Round Table Introductions. Oslo 2000.

* "Inventing a Region: The Case of North Norway, 1900-1940", i I. Sigrudsson & J. Skaptason (eds.): Aspects Arctic and Sub-Arctic History. Reykjavik 2000.
* Sosedi na krajnem severe (Naboer i det høye nord). Kapittel som dekker tidsrommet 1536-1814. Murmansk 2001.

* "Samisk forskning ved et tidsskrifte: Jens Andreas Friis og lappologien - vitenskap og politikk", i E. Seglen (red.): Vitenskap, teknologi og samfunn. En innføring i vitenskapenes teori og praksis. Oslo 2001 (sammen med Lars Ivar Hansen).

* "Om politikk og kategorien "innvandrer"", i Ottar nr 3/2001.

* ”Nordnorske regionale strategier. Fortidsforestillinger og hjemkomstmyter”, i Trond Thuen (red.): Fortidsforståelser. Kristiansand 2001.

* ”Stat og etnisitet i nord: Territorium, grenser og rettigheter – et historisk og nåtidig perspektiv”, i L.-G. Tedebrand & L.-E. Edlund (red.): Tre kulturer i möte. Kulturens frontlinjer. Umeå 2001.

* ”Kvenforskningen: Et forskningshistorisk perspektiv”, i T. Ryymin & E. Karikoski (red.): Kvensk forskning. Tromsø 2001.

* ”American, Norwegian, or North Norwegian? Dilemmas of Identity for Immigrants from Northern Norway in the United States, 1900-1930”, i Todd Nichol (ed.): Interpreting the Promise of America. Northfield 2002.

* Dølebygdene – Nord-Norges Amerika”, i Håløygminne nr 4/2002.

* ”Kategorienes etikk og minoritetene i nord. Et historisk perspektiv”, i Samisk forskning og forskningsetikk. NESH-publikasjon 2/2002, NFR, Oslo

* ”Byen bak de nedrullede gardiner? Om sted og mentalitet – Vadsø og vadsøværingene”, i Marit Anne Hauan et al (red.): Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. Tromsø 2003.

* Kvenene – fra innvandrere til utvandrere”, i Reidun Mellem (red.): Innsyn i kvensk historie, språk og kultur. Tromsø 2003.

* ”Samene og kvenene – bibliotek og kunnskap. Et historisk perspektiv”, i Robert Vaagan (red.): Det multikulturelle bibliotek – visjon og virkelighet. Oslo 2003.

* ”Statsinternatene i Finnmark: Forskningshistorisk perspektiv og historisk bakgrunn”, i 100 år med statlig internatdrift i Finnmark. Sametinget, Karasjok 2003.

* Norsk innvandringshistorie, bind 2, tidsrommet 1814-1860. Oslo 2003.

* "Mehamnopprøret 1903", i Håløygminne 4/2003

* "Kvenene - innvandring og kulturmøte", i Ola Alsvik (red.): Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Oslo 2004.

* "Bryllup med forviklinger, Vadsø 1702, i Varanger årbok 2004.

* Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie, medred. tromsø 2004.

* "Etnisitet, nasjonalitet og grenseforhold i det nordligste Skandinavia fram til vår tid", i Steinar Imsen (red.): Grenser og grannelag i Nordens historie. Oslo 2005.

* "Nasjonale minoriteter - en oppfinnelse? Om Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter", i G. Alhaug m.fl. (red.): Mot rikare mål å trå. Oslo 2005.

* "Vitenskap og politikk", i T. Gullberg & Kaj Sandberg (red.): Medströms och motströms. Individ och struktur i historien. Helsingfors 2005.

* Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge, medred. Tromsø 2006.

* Border minorities between State and Culture, i T. Jackson & J.P. Nielsen (red.): Russia-Norway. Physical and symbolic Borders. St. Petersburg & Tromsø 2005.

* "National Minorities and Minority Policy in Noreay", i S.S. Åkermark (red.): International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. Mariehamn 2006.

* "Ethnic Groups, Naming and Minority Policy", i L. Elenius (red.): Cross-Cultural Communication and Ethnic Identities. Luleå 2007.

* "Fiendebilder og norsk minoritetspolitikk. Et historisk perspektiv", i P.S. Raaen & O. Skrevik (red.): Fiendebilder. Historie og samtid. Stiklestad 2007.

* Partisanbygda Kiberg. Fiskeværet mellom øst og vest, red. Vadsø 2007.

* "Ryssland, Finland och Sverige som hotbilder i Norge", i L. Elenius m.fl. (red.): Fredens konsekvenser. Samhällsörändringar i norr efter 1809. Luleå 2009.

* Det hjemlige og det globale, medred. Oslo 2009.

* "Nord-Norge: skapingen av Norges første moderne region", i B. Seland (red.): Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Bergen 2009.

* "Skapingen av Nord-Norge - av én eller flere regioner?" I E. Angell m.fl. (red.): Nordområdepolitikken sett fra nord. Bergen 2010.

* "Diskusjonen om kvenene som nasjonal minoritet", i E.-A. Drivenes & R.I. Larsen (red.): Norsk-finske relasjoner. Tromsø 2010.

* "Kvenene - Nord-Norges finner", i A.B. Bonnevie & B.B. Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Trondheim 2010.

* "Kvenene - fra innvandrere til nasjonal minoritet", i A.B. Bonnevie & B.B. Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Trondehim 2010.

Priser og utmerkelser

* Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2003, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm.

* Brageprisen 2003 sammen med medforfattere for Norsk innvandringshistorie.

* Æresdoktor i humaniora, Umeå universitet, 2004.

* Universitetet i Tromsøs formidlingspris 2009.

Arbeider i CRIStin


 • Tevlina, Victoria V.; Kolle, Herdis; Myklebost, Kari Aga; Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar a. Kiberg i Kibergskije privilegii. 2017 ISBN 978-5-7777-0677-5.s 501 - 523.

 • Evjen, Bjørg; Niemi, Einar a. Ethnicity. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 161 - 168.

 • Niemi, Einar a. Hekser, region og økonomi: Hekseprosessene i Finnmark. Orkana Forlag 2017 ISBN 9788281043121.s 103 - 118.

 • Niemi, Einar a. Fornorskingspolitikken overfor samene og kvenene. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-51580-5.s 131 - 152.

 • Niemi, Einar A. Multiculturalism. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 517 - 520.

 • Niemi, Einar A. Finnmark County. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 228 - 236.

 • Bones, Stian; Niemi, Einar a. Sameksistens og kappestrid: Med idretten gjennom jernteppet.. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 197 - 224.

 • Bones, Stian; Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Nordlige rom, nordlige folk. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 437 - 459.

 • Niemi, Einar a. Nødsåra, krigstida og 1814 i Finnmark - isolasjon og patriotisme?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 147 - 181.

 • Niemi, Einar a; Allern, Tor-Helge. Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 13 - 28.

 • Niemi, Einar A. Finnmark 1814 - 2014: Friheten i gave - frihetens grensepost?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-272-8.s 165 - 181.

 • Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Minoriteter, etnopolitikk og statlig strategi. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 605 - 614.

 • Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Minoritetene i nord. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 123 - 135.

 • Niemi, Einar a. "... Fortrolighed og venskab." Grenseoverskridende transaksjon, soft diplomacy og mat på Nordkalotten i tidlig ny tid. Tidsskrift for kulturforskning 2014; Volum 13 (1/2). ISSN 1502-7473.s 19 - 32.

 • Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar A; Christensen, Olav. Norsk-russiske fellesområder fram til 1814. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 19 - 37.

 • Niemi, Einar a. The Finnmark Witches in the regional historical socio-economic Context. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-245-2.s 65 - 76.

 • Davydov, Ruslan Aleksandrovitsj; Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar a. Fangstrettigheter, suverenitet og grenser til havs. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 254 - 289.

 • Niemi, Einar A; Kolle, Nils; Nielsen, Jens Petter; Myklebost, Kari Aga. Kiberg og Kiberg-rettighetene. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 447 - 468.

 • Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Minoritets- og urfolkspolitikk i nord. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 318 - 342.

 • Niemi, Einar a. Nordkalotten - forestillinger om grenseland, ca. 1750-1940. 2014 ISBN 978-952-5934-59-5.s 184 - 205.

 • Niemi, Einar a. Just Qvigstad (1853-1957). Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-723-7.s 77 - 92.

 • Niemi, Einar a. Kvens and Torne-Finns in Norway and Sweden since the 18th Century. Cambridge University Press 2011 ISBN 978-0-521-89586-6.s 550 - 551.

 • Niemi, Einar a. Forest Finns in Sweden and Norway since the Late 16th Century. Cambridge University Press 2011 ISBN 978-0-521-89586-6.s 391 - 393.

 • Niemi, Einar a. Skapingen av Nord-Norge - av én eller flere regioner?. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 75 - 97.

 • Niemi, Einar a. Diskusjonen om kvenene som nasjonal minoritet. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 89 - 104.

 • Niemi, Einar a. Kvenene - Nord-Norges finner. En historisk oversikt. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2509-9.s 33 - 54.

 • Niemi, Einar a. Kvenene: Fra innvandrere til nasjonal minoritet. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2509-9.s 143 - 164.

 • Niemi, Einar a. Kvenene i Norge. Fra innvandrere til nasjonal minoritet. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet 2009; Volum 30 (3-4). ISSN 0349-1706.s 1 - 16.

 • Niemi, Einar a. Norge og Petsamo 1917-1940. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi 2009 (30). ISSN 1795-7478.s 75 - 93.

 • Niemi, Einar a; Smith-simonsen, Christine. Det hjemlige og det globale : Randi Rønning Balsvik som historiker. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 10 - 20.

 • Niemi, Einar a. Grenseland og periferi. Møtested for stat, nasjon og etnisitet. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 431 - 455.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge: skapingen av Norges første moderne region. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 978-82-7634-836-1.s 37 - 56.

 • Niemi, Einar a. Søkelys på noen sider ved historieinstituttet i Trondheim. 2009 ISBN 978-82-7765-200-9.s 49 - 58.

 • Niemi, Einar a. Kiberg - "Lille Moskva". Russisk enklave på norsk jord?. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 247 - 267.

 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje; Pharo, Helge. Innledning. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 11 - 20.

 • Niemi, Einar a. Ryssland, Finland och Sverige som hotbilder i Norge. Luleå tekniska universitet 2009 (7) ISBN 978-91-976047-6-5. ISSN 1653-4786.s 51 - 68.

 • Niemi, Einar a. Indigenous peoples and national minorities in Norway: categorisation and minority politics. Berghahn Books 2008 ISBN 978-1-84545-577-4.s 1 - 8.

 • Niemi, Einar a. Kirka som grensefestning. Kirkebygging, religiøs spenning og grensesikring i Finnmark 1850-1940. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 153 - 166.

 • Niemi, Einar A. Nord-Norge sett i et historisk perspektiv - en oppfinnelse?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (2). ISSN 0805-083X.s 12 - 19.

 • Niemi, Einar A. Østsamene - grenseminoritet og nasjonalt problem. Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 71 - 86.

 • Niemi, Einar A. North Norway: An Invention?. Journal of Northern Studies 2007 (1-2). ISSN 1654-5915.s 81 - 94.

 • Niemi, Einar A. Kåre Hansen: Petter Dass - mennesket, makten og mytene: forspilte muligheter?. HIFO-nytt 2007 (4). ISSN 0802-3204.s 12 - 17.

 • Niemi, Einar A. Fiendebilder og norsk minoritetspolitikk. Et historisk perspektiv. 2007 ISBN 978-82-91350-10-3.s 37 - 58.

 • Niemi, Einar A. Menn, steder og stereotypier i Finnmark. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 45 - 62.

 • Niemi, Einar A. Kibergs historie - utsyn og innsikt. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 10 - 19.

 • Niemi, Einar A. Fra krise til ny storhetstid. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 108 - 175.

 • Niemi, Einar A. Kveenit ja yhteiskunta:Kultuurien kohtaamisia ja vähemmistöpolitiikkaa/Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk. 2007 ISBN 978-82-92783-07-8.s 8 - 27.

 • Niemi, Einar A. Ethnic groups, naming and minority policy. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-4-1.s 21 - 35.

 • Niemi, Einar A. Isak Saba. Første same og sosialistisk pioner på Stortinget. Et hundreårsminne. Arbeiderhistorie 2006. ISSN 0801-7778.s 91 - 115.

 • Niemi, Einar A. Identitet i historieforskningen - begrepsbruk og bevisstgjøring. En forskningshistorisk skisse. Heimen 2006; Volum 43 (2). ISSN 0017-9841.s 93 - 108.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Innledning. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - én region eller regionenes region? Et historisk perspektiv. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 87 - 104.

 • Niemi, Einar A. National Minorities and Minority Policy of Norway. 2006 ISBN 952-5265-18-8.s 397 - 451.

 • Niemi, Einar A. Border Minorities between State and Culture. Jazyki slavjanskoj kul'tury 2005 ISBN 5-9551-0124-1.s 62 - 72.

 • Niemi, Einar A. Forskningsfronten: The Modernization Processes in the Barents Region. HIFO-nytt 2005 (5/6). ISSN 0802-3204.s 14 - 17.

 • Niemi, Einar A. [Anmeldelse] Skogfinsk historie. Heimen 2005 (B. 42, nr 3). ISSN 0017-9841.s 261 - 264.

 • Niemi, Einar A. Nasjonale minoriteter - en oppfinnelse? Om Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter og Norge. Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 170 - 189.

 • Niemi, Einar A. Vitenskap og politikk. Lappologen Jens Andreas Friis og de etniske minoritetene 1860-1890. Söderströms förlag 2005 ISBN 951-52-2328-8.s 15 - 36.

 • Niemi, Einar A. Etnisitet, nasjonalitet og grenseforhold i det nordligste Skandinavia fram til vår tid. Cappelen Damm Akademisk 2005 ISBN 82-02-24828-0.s 387 - 415.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Niemi, Einar A. Region, fortidsforestillinger, etnisitet. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 175 - 194.

 • Niemi, Einar A. Stat og etnisisitet på Nordkalotten. Et historisk perspektiv. 2004 ISBN 91-7402-340-3.s 45 - 84.

 • Niemi, Einar A. Kvenene - innvandring og kulturmøte. 2004 ISBN 82-90176-98-8.s 91 - 126.

 • Niemi, Einar A. Bryllup med forviklinger, Vadsø 1702. 2004 (2004) ISBN 82-90417-24-1. ISSN 0800-0867.s 124 - 135.

 • Niemi, Einar A. Det flerkulturelle Nord-Norge - konstruksjon eller realitet? Et historisk perspektiv. 2004 (6).

 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a. Karlsøy og verden utenfor. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 9 - 20.

 • Hansen, Lars Ivar; Niemi, Einar a. Samisk forskning ved et tidsskifte: Jens Andreas Friis og lappologien - vitenskap og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2001 ISBN 82-02-19657-4.s 350 - 377.

 • Niemi, Einar a; Allern, Tor-Helge. Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 13 - 28.

 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar; Niemi, Einar a. Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 55 - 67.

 • Dervo, Gerd Åse; Niemi, Einar a. Tana - årboka 2011. 2011 ISBN 978-82-997724-4-0.s 219 - 241.

 • Niemi, Einar a; Østrem, Nils Olav; Folke Ax, Christina. Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 (14) ISBN 978-82-8104-153-0. ISSN 1503-1241.s 115 - 133.

 • Andersen, Per; Niemi, Einar a. Arverettens handlingsrom: Strategier, relasjoner og historisk utvikling, 1100 - 2000. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-152-3.s 7 - 8.

 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje; Pharo, Helge. I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 289 - 307.

 • Niemi, Einar A; Smith-Simonsen, Christine. Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 188 - 212.

 • Lindgren, Anna-Riitta; Niemi, Einar A; Hauan, Marit Anne; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener og skogfinner i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier", Vadsø oktober 2005. 2007 (9) ISBN 82-92201-10-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 8.

 • Niemi, Einar A. Partisanbygda Kiberg. Fiskeværet mellom øst og vest. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 379 - 411.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Niemi, Einar A. Det psykiatriske behandlingstilbudet til samiske pasienter - hvordan fungerer det og hvordan kan det forbedres?. 2004 (6).

 • Niemi, Einar A. Varanger. Årbok 2004. 2004 (2004) ISBN 82-90417-24-1. ISSN 0800-0867.s 124 - 135.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 (4) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 59 - 82.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 47 - 57.

 • Niemi, Einar A. Årsbok 2004 Kung. vitterhets historie och antikvitets adkademien. 2004 ISBN 91-7402-340-3.s 45 - 84.

 • Niemi, Einar A. Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. 2004 ISBN 82-90176-98-8.s 61 - 90.

 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge A. Karlsøy og verden utenfor. 2003 ISBN 82-7142-042-9.

 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a; Zachariassen, Ketil. Karlsøy og verden utenfor Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 271 - 281.

 • Niemi, Einar a. Fra Tornedalen via Nord-Norge til Amerika. Seminarserie 2017-02-19 - 2017-02-19 2017.

 • Niemi, Einar a. Kven-/innvandrermonumentet og Karl-Wilhelm Sirkka/EDL. Dagavisen Nordlys 2017.

 • Niemi, Einar a. Finland 100 år. Nabo i krig og fred. NordNorsk debatt 2017.

 • Niemi, Einar a. Kvenene i historien - helter, skurker eller som folk flest? Oppfatninger i Norge, Sverige og Finland. Kvenene ut av skapet - nye vindar i etnopolitikk 2017-12-04 - 2017-12-04 2017.

 • Niemi, Einar a. Kvenene - fra utenlandsfinner og 'glemt stamme' til nasjonal minoritet. Norske og finske holdninger. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.

 • Niemi, Einar a. Finland og Norge gjennom historien. Et fugleperspektiv. Naboer i krig og fred 2017-12-01 - 2017-12-01 2017.

 • Niemi, Einar a. History and landscape in Varanger. Barents Euro-Arctic Council 13th Meeting of Ministers of Environment, 2017-11-29 - 2017-11-30 2017.

 • Niemi, Einar a. Finnmark i flammer nok en gang?. NordNorsk debatt 2017.

 • Niemi, Einar a. Norge og Finland - de lange linjer i et norsk perspektiv. Finland och Norge i historien og samtiden 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Niemi, Einar a. Folk i Varanger: Holdninger til Russland. VI Kirkenes International Seminar 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.

 • Niemi, Einar a. Utstillinger om og av kvener.. Utstillingsåpning "Kven Connections" 2017-10-21 - 2017-10-21 2017.

 • Niemi, Einar a. Norsk historie sett fra grenselandet. Samling ambassadørprogram 2017-09-25 - 2017-09-25 2017.

 • Niemi, Einar a. Et uønsket folk. Bokkommenter. Boklansering 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Niemi, Einar a. Regionreformen: En gedigen besøkelsestid - ikke minst for Finnmark. NordNorsk debatt 2017.

 • Niemi, Einar a. Finland og Norge i nord: Naboskap i krig og fred.. Finland 100 år: Finland og Norden 2017-06-10 - 2017-06-10 2017.

 • Niemi, Einar a. Urfolk, politikk og forskning - en evig slagmark?. NordNorsk debatt 2017.

 • Niemi, Einar a. Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida. Dagavisen Nordlys 2017.

 • Niemi, Einar a. Ja, hvilken forskning, Katri Somby?. NordNorsk debatt 2017.

 • Niemi, Einar a. Nva nå, Nord-Norge? Nord-Norge - drømmen som brast?. NordNorsk debatt 2017.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge - drømmen som brast?. Open Arctic: Hva nå, Nord-Norge? 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge: Fra innvandring til utvandring? Et historisk, historiografisk og kildekritisk blikk på nordnorsk migrasjonshistorie.. Foreningsmøte 2017-03-07 - 2017-03-07 2017.

 • Niemi, Einar a. Grenserelasjoner mellom Norge, Russland og Finland i nord, i krig og fred. Et historisk perpspektiv.. Sykehusutbyggingskonferansen 2017 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.

 • Niemi, Einar a. Finland, Varanger og Vardø gjennom historien. Finland 100 år som selvstendig stat, 1917 - 2017. "En historisk lørdag". Foredragsserie 2017-03-18 - 2017-03-18 2017.

 • Niemi, Einar a. Mellom øst og vest - Varanger som grenseland i historisk perspektiv. Møte faglig forening 2016-01-29 - 2016-01-29 2016.

 • Niemi, Einar A. Vardø. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 455 - 458.

 • Niemi, Einar A. Hamningberg. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 292 - 293.

 • Niemi, Einar a. Vadsø by: Byplaner, historie og kulturminner. Byvandring med foredrag 2016-09-14 - 2016-09-14 2016.

 • Niemi, Einar a. Boka om Nord-Norge og 1814 - hva nytt?. Boklansering og nordnorsk historie 2016-04-07 - 2016-04-07 2016.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og 1814. Ordkalotten litteraturfestival 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Niemi, Einar a. Nature Tourism in Finnmark in the 19th Century: Whale Watching in the Norwegian-Russian Border Waters. Euro-Arctic Cross Border Tourism 2016-03-17 - 2016-03-18 2016.

 • Niemi, Einar a. Grenserelasjoner og mykt diplomati uten statsgrenser: Nord-Norge og Nordvest-Russland fra seinmiddelalderen til 1814. Nordrussisk museumsnettverk 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.

 • Niemi, Einar a. Neighbours and partners across borders - historical experiences: The Pomor Trade as example. Murmansk bys 100-årsjubileum 2016-09-08 - 2016-09-10 2016.

 • Niemi, Einar a. Finsk eller norsk? Debatter om språk, identitet og kulturarv i Nord-Norge. Nordkalottkonferansen 2016 2016-08-18 - 2016-08-21 2016.

 • Niemi, Einar a. Pomorene og Nord-Norge. Den ukjente pomors grav 2016-06-15 - 2016-06-15 2016.

 • Niemi, Einar a. Finnmark i særstilling til evig tid?. 2016.

 • Niemi, Einar a. Rett og forventning. Historie og samfunn hos Einar-Arne Drivenes i unge år. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 24 (4). ISSN 0333-0931.s 446 - 452.

 • Niemi, Einar a. Einar-Arne Drivenes, 70 år. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 24 (4). ISSN 0333-0931.s 445 - 446.

 • Niemi, Einar a. Kvenene - urfolk eller minoritet?. Landsmøte 2016-04-16 - 2016-04-17 2016.

 • Niemi, Einar a. Den festglade vardøværingen og den alvorlige vadsøværingen? Mentalitet og identitet i tid og rom.. Tenning. "En slags fortellerfestival" 2016-02-17 - 2016-02-17 2016.

 • Niemi, Einar a. Russland og Norge i nord - frykt og forventning. Utstilling 2016-02-10 - 2016-02-10 2016.

 • Allern, Tor-Helge; Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 9 - 9.

 • Niemi, Einar a. Det flerkulturelle Finnmark. Statsborgerskapsseremoni 2015-11-03 - 2015-11-03 2015.

 • Niemi, Einar a. Vadsø i krigens sluttfase. Minnemarkering for 2. verdenskrig 2015-08-05 - 2015-08-05 2015.

 • Niemi, Einar a. Bosetting og befolkning i Vestre Jakobselv-området i eldre tid. 2015 ISBN 978-82-303-3083-8.s 34 - 51.

 • Niemi, Einar a. Mentalitet, myter og historie: Vadsøværingene - finnes de?. Kulturdagene 2015 2015-11-25 - 2015-11-25 2015.

 • Niemi, Einar a. Fagforeninger, partier og politikk i Varanger: et historisk blikk. Valgkampseminar 2015-11-02 - 2015-11-02 2015.

 • Niemi, Einar a. Norild 80 år: et historisk overblikk. Jubileumsfest 2015-10-17 - 2015-10-17 2015.

 • Niemi, Einar a. Kvenene, kulturarven og minoritetspolitikken. Seminar 2015-09-02 - 2015-09-02 2015.

 • Niemi, Einar a. Byggeskikk, bostruktur og etnisk sammensatte samfunn. Seminar 2015-09-01 - 2015-09-01 2015.

 • Niemi, Einar a. Jordbruket i Vadsø - et historisk perspektiv. Seminar 2015-08-22 - 2015-08-22 2015.

 • Niemi, Einar a. Norsk utvandringshistorie - et kritisk perspektiv. Boklansering 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.

 • Niemi, Einar a. Utvandringen fra Norge og minoritetene. Møte i historielag 2015-03-21 - 2015-03-21 2015.

 • Niemi, Einar a. Innvandring og integrasjon i Norge, et historisk perspektiv. Etterutdanningskurs 2015-03-06 - 2015-03-06 2015.

 • Niemi, Einar a. Immigration, mulitculturalism and minority policies. Gjesteforelesning 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.

 • Niemi, Einar a. Kvener og andre innflyttere i Målselv - mangfold og integrasjon. Åpent møte 2015-02-11 - 2015-02-11 2015.

 • Niemi, Einar a. Hans Kristian Eriksen. Årbok for Senja 2014; Volum 43.s 7 - 15.

 • Fulsås, Narve; Niemi, Einar a. For seint og først ute. Bladet Nordlys 2014.

 • Niemi, Einar a. Finnmark og 1814 - grunnloven og minoritetene. Kulturdager 2014-11-26 - 2014-11-26 2014.

 • Niemi, Einar a. Jakten på adventsstjerna - fra krambu til krambu på 1950-tallet. Varanger årbok 2014; Volum 34. ISSN 0800-0867.s 286 - 303.

 • Niemi, Einar a. Varanger og 1814 - noe å skrive om?. Varanger årbok 2014; Volum 34. ISSN 0800-0867.s 221 - 242.

 • Niemi, Einar a; Balsvik, Randi Rønning. Hans Kristian Eriksen - og nordnorsk identitet. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Niemi, Einar a. "Tre stammers møte" - trussel eller harmoni?. Frontier - Coldfront - Peacefront. Celebrating 200 Years of Northern Peace 2014-10-29 - 2014-10-29 2014.

 • Niemi, Einar a. Finnmark 1814 - 2014: Friheten i gave - frihetens grensepost?. Frigjøringen av Øst-Finnmark - 70 år! 2014-10-22 - 2014-10-24 2014.

 • Niemi, Einar a. Grenseland. Streiftokt i Varangers kulturhistorie. Ottar 2014 (302). ISSN 0030-6703.s 74 - 80.

 • Niemi, Einar a. Kommentarer til Ole Henrik Magga-intervju (paneldeltaker). Lansering av Ole Henrik Magga-intervju 2014-09-22 - 2014-09-22 2014.

 • Niemi, Einar a. Nødsårene og 1814 i Finmarkens amt - isolasjon eller patriotisme?. Foredrag 2014-09-25 - 2014-09-25 2014.

 • Niemi, Einar a. Kiberg-partisanene: Triumf og tragedie. Opera/teater: historisk introduksjon 2014-09-16 - 2014-09-16 2014.

 • Niemi, Einar a. Varangerhalvøya nasjonalpark: Historie og kulturminner. Foredrag 2014-08-11 - 2014-08-11 2014.

 • Niemi, Einar a. Minoritetsvern sett i norsk og internasjonalt konstitusjonelt lys. Grunnlovsjubileet 2014 Universitetet i Bergen 2014-02-05 - 2014-02-05 2014.

 • Niemi, Einar a. Europarådets minoritetskonvensjoner - relevante for urfolk?. Foredrag 2014-03-28 - 2014-03-28 2014.

 • Niemi, Einar a. Kultur- og rettshistorie i Varanger. Foredrag 2014-02-18 - 2014-02-18 2014.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og 1814 - med eller uteglemt?. Lørdagsuniversitetet, Alta 2014-04-26 - 2014-04-26 2014.

 • Niemi, Einar a. Hammerfest, Finnmark og 1814 - krig og fred. Fpredrag 2014-05-14 - 2014-05-14 2014.

 • Niemi, Einar a. Samer, kvener og 1814 i det nordlige grenseland. 2014.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og 1814 - med eller uteglemt?. Foredrag 2014-03-29 - 2014-03-29 2014.

 • Niemi, Einar a. The Arctic Finnish Exodus revisited: Freedom and future. Foredrag 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge, nødsårene og 1814: Politikk og patriotisme. Jubileumsseminar 2014-05-10 - 2014-05-11 2014.

 • Niemi, Einar a. Samisk og kvensk historie sett i lys av 1814-jubileet. Forelesning 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.

 • Niemi, Einar a. Rom, sigøynere, tatere, reisende - kjært barn har mange navn?. Foredrag 2014-03-30 - 2014-03-30 2014.

 • Niemi, Einar a. Finnmark og 1814. Vin & Viten, Tromsø museum 2014-03-05 - 2014-03-05 2014.

 • Niemi, Einar a. Finnmark og Eidsvoll 1814: Innenfor eller utenfor, patriotisme eller lokalisme?. Ottar 2014 (1/299). ISSN 0030-6703.s 23 - 31.

 • Niemi, Einar A. Nordområdene og historien: tro, tvil og gjenstridighet. (fulltekst) 2013 (Nr. 35) ISBN 978-82-91378-41-1. ISSN 0804-4554.s 3 - 6.

 • Niemi, Einar a. Nordområdende og historien: tro,tvil og gjenstridighet. 2013 (Nr. 35) ISBN 978-82-91378-41-1. ISSN 0804-4554.s 3 - 6.

 • Niemi, Einar a. The Assimilation Policy towards the Saami ("fornorskningspolitikken"), Aims and Outcomes: a critical Comment. Ootast/Together. New Concepts, Theories and Methodologies in Saami Studies 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.

 • Niemi, Einar a. Debatten om kvenene - hva dreier den seg om? Et blikk bakover og framover. Jubileumsseminar 2013-10-25 - 2013-10-26 2013.

 • Niemi, Einar a. Etnisitet og identitet - og språkets rolle. Språk og identitet 2013-09-30 - 2013-10-01 2013.

 • Niemi, Einar a. Amerikafeber: Utvandringen fra Varanger til USA. Arkivdagene 2013 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.

 • Niemi, Einar a. Romfolk, sigøynere, tatere, reisende - "kjært barn har mange navn" eller ulike folkegrupper?. Lunsjseminar 2013-10-30 - 2013-10-30 2013.

 • Niemi, Einar a. Finnmark og Eidsvoll 1814: Innenfor eller utenfor, patriotisme eller lokalisme?. Stemmerettsjubileet 2013 i et finnmarksperspektiv 2013-06-07 - 2013-06-07 2013.

 • Niemi, Einar a. Kvenene - i historien og nåtida. Årsmøte Kåfjord kvenforening 2013-04-27 - 2013-04-27 2013.

 • Niemi, Einar a. Migrants in the North: Enemy Images and Nation Builders. Understanding North. An international symposium with the aim of illuminating contemporay knowledge on the North 2013-04-25 - 2013-04-26 2013.

 • Niemi, Einar a. Indigenous and minority policy: a historical Nordic compartive perspective. Forskningsseminar 2013-04-18 - 2013-04-19 2013.

 • Niemi, Einar a. History, culture and ethnicity in Varanger. Reiseseminar 2013-04-15 - 2013-04-15 2013.

 • Niemi, Einar a. Debatten om kvenene - i fortid og nåtid. Kurs i kvensk 2013-02-13 - 2013-02-13 2013.

 • Niemi, Einar a. Hans Kristian Eriksen. Forfatteren, redaktøren og regionbyggeren. Nordnorsk Magasin 2013 (1). ISSN 0332-6004.s 10 - 14.

 • Niemi, Einar a. Kvenerna ved Ishavet. 2011.

 • Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2011 (14) ISBN 978-82-8104-153-0. ISSN 1503-1241.s 7 - 8.

 • Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-152-3.s 7 - 8.

 • Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 7 - 8.

 • Niemi, Einar a. En nordisk frontier? Grenser, grenseland og norsk-russiske relasjoner i historisk perspektiv. DKNVS Akademiet, Trondheim 2011-11-14 - 2011-11-14 2011.

 • Niemi, Einar a. "In Confidence and Friendship". Cross-Border Relations, Social Life and Food in the Arctic Borderland in the Early Modern Time. Grensekryssende lokalhistorie, NTNU 2011-11-04 - 2011-11-05 2011.

 • Niemi, Einar a. Pomorene og Tromsø. Heracleum pensjonistforum 2011-09-20 - 2011-09-20 2011.

 • Niemi, Einar a. Borders, Cross-Border Migration and Threat Conceptions on the North Calotte, 1840-1940. University of Helsinki 2011-09-21 - 2011-09-21 2011.

 • Niemi, Einar a. Categories, Naming and Rights in Indigenous History: the Case of Norway. International Summer Campus, University of Rouen 2011-07-01 - 2011-07-01 2011.

 • Niemi, Einar a. "Nord-Troms rundt": History and Culture. De 27. nordiske historikerdager, heldagsekskursjon 2011-08-10 - 2011-08-10 2011.

 • Niemi, Einar a. København 1971 - Tromsø 2011. Et historiografisk overblikk over den nordiske migrasjonsforskningen. Det 27. nordiske historikermøte, heldagssesjon 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.

 • Niemi, Einar a. Kvendebatten og kvensk historie - posisjoner, forestillinger og realiteter. Kipparifestivalen 2011-06-22 - 2011.

 • Niemi, Einar a. Kvenene - hvem er de? En strid om historien og framtida. Baskifestivalen 2011-06-08 - 2011-06-08 2011.

 • Niemi, Einar a. Navnet skjemmer ingen? Kategorier og gruppebetegnelser i norsk urfolks- og minoritetspolitikk, et historisk perspektiv. KIM, Identitet, medborgerskap og deltakelse 2011-06-06 - 2011-06-06 2011.

 • Niemi, Einar a. Regionbygging og identitetsskaping i Nord-Norge. Rådet for høgre utdanning i Nord-Norge 2011-05-31 - 2011-05-31 2011.

 • Niemi, Einar a. Finnmarkskysten og Russland: Fiske, handel og sjøfart 1700-1920. Kystmuseene i Finnmark/Museene for kystkultur i Norge 2011-06-15 - 2011-06-17 2011.

 • Niemi, Einar a. Pomorene og pomorhandelen. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2011-03-20 - 2011-03-20 2011.

 • Niemi, Einar a. Kvenene ved Ishavet. 2011.

 • Niemi, Einar a. Krigen i Finnmark. 2011.

 • Niemi, Einar a. Pomorene og pomorhandelen. Hvem var pomorene, og hvilke spor etterlot de seg?. Semesterprogram Senioruniversitetet 2011-01-19 - 2011-01-19 2011.

 • Kristensen, Lars; Niemi, Einar a. Førsteretten. Brennpunkt, NRK-Fjernsynet. 2011.

 • Niemi, Einar a. Lappekodisillen - brudd og kontinuitet. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Niemi, Einar a. Lappekodisillen og ILO-konvensjonen. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Niemi, Einar a. Urfolksstatus, rettigheter og historie. Finnmarken.no 2011.

 • Niemi, Einar a. Urfolksstatus og rettigheter. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Niemi, Einar a. Urfolksstatus, realiteter og retorikk. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Niemi, Einar a. Knut Johnsen og historien. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Niemi, Einar a. Mistenkeliggjøring av kvenene - en hertuginneomfavnelse. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Niemi, Einar a. Kvenene - var de alle samer?. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Niemi, Einar a. Suopanjárga - det glemte bygdesenteret i Deatnu. 2011 ISBN 978-82-997724-4-0.s 219 - 241.

 • Niemi, Einar a. The Finnmark Witches in a Regional historical socio-economic Context. Steilneset Memorial Opening Conference 2010-10-11 - 2010-10-12 2010.

 • Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar a; Komarov, Alexey A.. Neighbourly Asymmetry. A Russian-Norwegian history project founded on reconciliation, rather than conflict. 2010.

 • Niemi, Einar a. Om forskerforakt og publiseringsetikk. Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Niemi, Einar a. Mobbing av forskere. Dagavisen Nordlys 2010.

 • Niemi, Einar a. Minibiografi om Alf R. Jacobsen. Prosa - tidsskrift for skribenter 2010; Volum 16 (2). ISSN 0805-276X.s 14 - 17.

 • Niemi, Einar a. Reindriften i et historisk perspektiv: presset utenfra og innenfra. NORs 16. nordiske forskningskonferanse om rein og reindrift 2010-11-16 - 2010-11-18 2010.

 • Niemi, Einar a. Navnet skjemmer ingen? Om kategorisering i skjæringsfeltet mellom forskning og politikk. Trond Thuen-seminaret 2010-10-22 - 2010-10-22 2010.

 • Niemi, Einar a. Models and theories in migration research: some trends and perspectives. Seminar 2010-08-25 - 2010-08-25 2010.

 • Niemi, Einar a. Det regionalhistoriske feltet i et historiografisk og komparativt perspektiv. Nordlands historie, seminar 2010-05-26 - 2010-05-27 2010.

 • Niemi, Einar a. Frontierbegrepet og dølene. HIFO-Tromsøs reiseseminar 2010 2010-09-10 - 2010-09-12 2010.

 • Niemi, Einar a. Grenser, minoriteter og hverdagsliv i Varanger. Stoltenbergseminaret 2010 2010-08-27 - 2010-08-28 2010.

 • Niemi, Einar a. Kvenene i offentligheten - de lange linjer: Fra innvandrere til nasjonal minoritet. Nord-Hålogaland bispedømme, konferanse 2010-04-21 - 2010-04-21 2010.

 • Niemi, Einar a. Nordkalotten - møtested for folk og nasjoner i tusen år. Foreningene Nordens landsmøte 2010-06-05 - 2010-06-05 2010.

 • Niemi, Einar a. "Oppfinnelsen" Nord-Norge. Et historisk oversyn over dannelsen av Nord-Norge som moderne region. Samplan-kurs 2010-02-15 - 2010-02-15 2010.

 • Niemi, Einar a. Om å gå på ski og å drive forskning: Arkeolog og vinteretnograf Gustaf Hallström. Lørdagsseminar 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.

 • Niemi, Einar a. Den siste vending i kvendebatten - hva dreier den seg om?. Årsmøte og seminar, foreningen Qvæn Østlandet 2010-03-06 - 2010-03-06 2010.

 • Niemi, Einar a. "Oppfinnelsen" Nord-Norge: Et historisk utsyn over dannelsen av Nord-Norge som moderne region. Konferanse 2010-02-13 - 2010-02-16 2010.

 • Niemi, Einar a. Finnmarken. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01613-9.s 103 - 103.

 • Niemi, Einar a. Finmarkens Amtstidende. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01613-9.s 100 - 100.

 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen; Niemi, Einar a. Introduction: Cultural Production and Negotiation of Northern Borders. Journal of Northern Studies 2009 (1). ISSN 1654-5915.s 7 - 11.

 • Niemi, Einar a. Kvensk forskning og anklager om svindel. Dagavisen Nordlys 2009.

 • Niemi, Einar a. Gorters forvridde fantasier. Varangeren 2009.

 • Niemi, Einar a. Historisk ønsketenkning og martyrroller. Finnmarken 2009. ISSN 0805-4681.

 • Niemi, Einar a. Stig R. Thuv, kvenene og historien. Finnmarken 2009. ISSN 0805-4681.

 • Niemi, Einar a. Om forskning og påstander om juks. Varangeren 2009.

 • Niemi, Einar a. Dagliglivets kulturminner. 2009.

 • Niemi, Einar a; Semb, Anne Julie. Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep. 2009.

 • Niemi, Einar a. Ivarsteinen. 2009 ISBN 978-82-991814-4-0.

 • Lindgren, Anna-Riitta; Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid", Tromsø november 2007. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.

 • Niemi, Einar a. Gustaf Hallström: en pioner innen samisk arkeologi og vinteretnografi. Seminar 2009-03-20 - 2009-03-20 2009.

 • Niemi, Einar a. Idrett, identitet og regionalisme: et nordnorsk historisk perspektiv. Seminar 2009-03-11 - 2009-03-11 2009.

 • Niemi, Einar a. Rett til land, vatn og vilt - ressursforvaltning på statsgrunn i utmarksområder. Kommentar til Per Selles foredrag. De norske historiedager 2009 2009-06-21 - 2009-06-21 2009.

 • Niemi, Einar a. Det regionalhistoriske forskningsfeltet i et historiografisk og komparativt perspektiv. De norske historiedager 2009 2009-06-20 - 2009-06-20 2009.

 • Niemi, Einar a. Barentsregionens historie og ensyklopedi: et nytt internasjonalt forsknings- og formidlingsprosjekt. Workshop 2009-12-11 - 2009-12-11 2009.

 • Niemi, Einar a. Kiberg - 'Little Moscow': a Russian village on Norwegian soil during 200 years. Konferanse 2009-04-24 - 2009-04-24 2009.

 • Niemi, Einar a. Diskusjonen om kvenene som nasjonal minoritet. Det 34. nordnorske historieseminar 2009-09-25 - 2009-09-27 2009.

 • Niemi, Einar a. Hans Fredrik Esbensens dagbok: Et speil til Vadsøs historie gjennom 50 år?. Seminar 2009-11-22 - 2009-11-22 2009.

 • Niemi, Einar a. Etnisitet og kulturarv: Det hjemlig og det fremmede. Konferanse 2009-10-20 - 2009-10-21 2009.

 • Niemi, Einar a. "Her bodde både folk og fina". Det flerkulturelle Finnmark i historisk lys. Konferanse 2009-10-07 - 2009-10-09 2009.

 • Niemi, Einar a. De store linjene: Grenselandet Nordkalotten som møtested for stat, nasjon og folkegrupper. Åpent måte 2009-06-16 - 2009-06-16 2009.

 • Niemi, Einar a. Kvensk minoritetsstatus - hva betyr det?. Åpent møte 2009-06-03 - 2009-06-03 2009.

 • Niemi, Einar a. Barents Region in History, Present and Future. 2009 ISBN 978-952-99818-7-8.s 89 - 95.

 • Niemi, Einar a; Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Niemi, Einar a. Hvem er kvenene?. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 11.

 • Niemi, Einar a; Bertelsen, Reidar. Minneord om Jens Storm Munch, 18.11.1927-26.9.2008. Haaløygminne : Håløygminne 2008 (4). ISSN 0333-0931.s 365-370 - .

 • Niemi, Einar a. Været - ikke hva det engang var? Et blikk på historie, vær og uvær i Varanger. Varanger årbok 2008. ISSN 0800-0867.s 237 - 264.

 • Niemi, Einar a. Ny logo for det nye universitetet?. 2008.

 • Niemi, Einar a. Mangfold i historien: Innledning. De norske historiedager 2008; deltema "Mangfold i historien" 2008-06-21 - 2008-06-21 2008.

 • Niemi, Einar a; Myklebost, Kari. Minority policies in the Russian and Norwegian North: a comparative perspective. Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014 2008-09-05 - 2008-09-05 2008.

 • Niemi, Einar a. Ethnic groups, indigenous peoples and state minority policies. The Third School of Young Researchers in Scandinavian Studies 2008-09-05 - 2008-09-06 2008.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge. Oppfinnelsen av Norges første moderne region. Agderseminaret 2008 2008-10-10 - 2008-10-11 2008.

 • Niemi, Einar a. Søkelys på noen sider ved historieinstituttet i Trondheim. Jubileumsseminar 2008-10-17 - 2008-10-17 2008.

 • Niemi, Einar a. Vadsøværingen - hvem er det?. Jubileumsarrangement Vadøs historie, Kulturdagene 2008 2008-11-29 - 2008-11-29 2008.

 • Niemi, Einar a. Samene - urfolk og minoritet. Samepolitikk etter andre verdenskrig. Stiklestadseminaret 2008. Mangfold i Norge. 2008-10-27 - 2008-10-28 2008.

 • Niemi, Einar a. Norge og Petsamo 1917-1940. Petsamo och havet 2008-01-24 - 2008-01-24 2008.

 • Niemi, Einar a. The Northern Borderland: Meeting Place between State, Nation and Ethnicity. Cultural Production and Negotiation of Borders 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.

 • Niemi, Einar a. Samuli Paulaharju og norsk minoritetspolitikk: deltaker eller tilskuer?. Paulaharjuseminar; Kvenske kulturdager 2008 2008-07-26 - 2008-07-26 2008.

 • Niemi, Einar a. Ølhallens historiske betydning. De norske historikerdager 2008. 2008-06-19 - 2008-06-21 2008.

 • Niemi, Einar a. Gustaf Hallström: arkeolog og vinteretnograf. "Onsdagsforedrag" Tromsø Museum 2008-09-03 - 2008-09-03 2008.

 • Niemi, Einar a. Ny vin i gamle flasker? Grenseoverskridende samarbeid på Nordkalotten i historisk perspektiv. Kompetanse i, for og om nordområdene 2008-01-14 - 2008-01-15 2008.

 • Niemi, Einar a. North Norway: the Construction of a modern Region. Diplomatkonferanse 2008-06-01 - 2008-06-01 2008.

 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og nordlendingene - en oppfinnelse?. Årsmøte og seminar historielag. 2008-03-27 - 2008-03-27 2008.

 • Niemi, Einar a. Varangerhalvøyas kulturhistorie. Åpningen av Varangerhalvøya nasjonalpark 2008-08-31 - 2008-08-31 2008.

 • Niemi, Einar a. Det nordlige grenselandets historie. Dagsseminar 2008-05-06 - 2008-05-06 2008.

 • Niemi, Einar a. Barentsregionen i historien, i dag og i morgen. Building a nation. Conference on the Future of the Barents Region 2008-11-25 - 2008-11-26 2008.

 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk. 2007.

 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk, 2. 2007.

 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk, 3. 2007.

 • Niemi, Einar A. Kulturmøter og minoritetspolitikk. Bosettingshistorie Stedsnavn og personnavn Litteraturliste. 2007.

 • Niemi, Einar A. Minorities and Nation State in the Northern Borderland: The Tragedy of Encounters?. Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.

 • Niemi, Einar A. Kvenene - kulturminner og landskap. Minoritetenes kulturminner: Nye utfordringer for kulturminneforvaltningen 2007-03-27 - 2007-03-27 2007.

 • Niemi, Einar A. Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge: Kategorisering og minoritetspolitikk. Det flerkulturelle samfunn. Seminar i anledning Det Norske Videnskaps-Akademis 150-årsjubileum 2007-02-08 - 2007-02-09 2007.

 • Niemi, Einar A. Grenseland: Møtested for stat, nasjon og etnisitet. Lørdagsuniversitetet 2007-10-20 - 2007-10-20 2007.

 • Niemi, Einar A. Mangfold og integrering i nord - et historisk tilbakeblikk. Inkluderings- og mangfoldskonferansen 2007 2007-10-03 - 2007-10-04 2007.

 • Niemi, Einar A. Kirka som grensefestning. Kirkebygging, religiøs spenning og grensesikring i Finnmark 1850-1940. Det XXXII nordnorske historieseminar 2007: Finnmarks politiske historie gjennom 700 år 1307-2007 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.

 • Niemi, Einar A. A Melting Pot? Nation State and ethnic Pluralism in the Northern Border Region. Barents Library Congress 2007 2007-09-04 - 2007-09-07 2007.

 • Niemi, Einar A. Ned fra sokkelen? Dikterpresten Petter Dass i lys av nyere forskning. Petter Dass-dagene 2007 2007-06-21 - 2007-06-22 2007.

 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk. Åpning av Kvensk institutt 2007-06-14 - 2007-06-14 2007.

 • Niemi, Einar A. Møtet mellom samene og nasjonalstaten - en samisk tragedie?. Rasisme og behandling av minoriteter i Norge 2007-01-15 - 2007-01-16 2007.

 • Niemi, Einar a. Kvener und Tornedaler in Norwegen und Schweden seit dem 18. Jahrhundert. Verlag Ferdinand Schöningh 2007 ISBN 978-3-506-75632-9.s 762 - 764.

 • Niemi, Einar a. Waldfinnen in Schweden und Norwegen seit dem späten 16. Jahrhundert. Verlag Ferdinand Schöningh 2007 ISBN 978-3-506-75632-9.s 1090 - 1092.

 • Niemi, Einar A. Om å være kritisk til bokmelding. Tilsvar til Torbjørn Greipsland. Heimen 2006 (4). ISSN 0017-9841.s 300 - 301.

 • Niemi, Einar A. Emigrasjonshistorie. Heimen 2006 (3). ISSN 0017-9841.s 241 - 244.

 • Niemi, Einar A. Bo Stråth Union og demokrati. Dei sameinte rika Noreg-Sverige 1814-1905. Pax forlag, Oslo 2005. Historisk Tidsskrift 2006; Volum 85 (4). ISSN 0018-263X.s 692 - 701.

 • Niemi, Einar A. Union and democracy. Dei sameinte rika Norway-Sweden 1814-1905. Historisk Tidsskrift 2006; Volum 85. ISSN 0018-263X.s 692 - 701.

 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - fra oppfinnelse til identitetsregion? Med sideblikk på Nordnorsk Kulturråd. Haaløygminne : Håløygminne 2006; Volum 22 (4). ISSN 0333-0931.s 170 - 186.

 • Niemi, Einar A. Kven-debatten. 2006.

 • Niemi, Einar A. Kainu eller kven?. 2006.

 • Niemi, Einar A. København og Finnmark på 1700- og 1800-tallet: Fra helstatspolitikk til handelsdynastier og kulturkontakt. Konferanse 2006-09-27 - 2006-09-29 2006.

 • Niemi, Einar A. Fiendebilder og norsk minoritetspolitikk - et historisk perspektiv. Seminar 2006-11-08 - 2006-11-09 2006.

 • Niemi, Einar A. Kunnskaps- og forskningsbehov: Utfordringer - særlig i forhold til situasjonene for norske kvener og skogfinner. Forskningskonferanse om nasjonale minoriteter 2006-11-27 - 2006-11-27 2006.

 • Niemi, Einar A. Samkvem og strid: Nordkalotten i et historisk perspektiv. Dagskonferanse "Det spennende nord" 2006-01-24 - 2006-01-24 2006.

 • Niemi, Einar A. Mehamnopprøret 2003 - klassekamp eller kollisjon mellom den gamle og den nye tid?. Arbeiderbevegelsens historieseminar, Troms 2006-03-03 - 2006-03-05 2006.

 • Niemi, Einar A. Pomorhandelen - handel, kulturkontakt og politikk i 200 år. Kulturdager på Sortland 2006-03-23 - 2006-03-23 2006.

 • Niemi, Einar A. Byen bak de nedrullede gardiner? Om sted og mentalitet. Naturfilosofisk festival 2006-07-27 - 2006-07-29 2006.

 • Niemi, Einar A. Kvenene - det rette navn? En gammel debatt blusser opp igjen. Ord i grenseland: Finske litteraturdager 2006 2006-08-09 - 2006-08-10 2006.

 • Niemi, Einar A. "Kven", "finne", "finlender", "finskættet" - kjært barn har mange navn, navnet skjemmer ingen?. Kvendebatten, et kveldsseminar 2006-02-22 - 2006-02-22 2006.

 • Niemi, Einar A. Nasjon, region og etnisk mangfold i det nordlige grenseland. Et historisk overblikk. Barents, grenser og barrierer. Norsk kulturråds årskonferanse 2006 2006-11-13 - 2006-11-15 2006.

 • Niemi, Einar A. Det flerkulturelle Finnmark og historien - basis for stedsutvikling i dag?. Stedsutviklingskonferanse i Finnmark 2006-10-10 - 2006-10-11 2006.

 • Niemi, Einar A. Finnmarks historie og kultur: Mangfold, kontraster og spenninger. Kystkulturseminar i Finnmark 2006-05-08 - 2006-05-11 2006.

 • Niemi, Einar A. Da tornedølene kom til Kvænangen. Spildra-seminaret 2006 2006-06-09 - 2006-06-11 2006.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Niemi, Einar A. Ekskursjon med foredrag. Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier. 2005-10-04 - 2005-10-06 2005.

 • Niemi, Einar A. Ekskursjon og foredrag. Kulturlandskapsnettverket 2005-08-10 - 2005-08-11 2005.

 • Niemi, Einar A. Intervju om nasjonsbygging og bruk av moderne media i mellomkrigstida. 2005.

 • Niemi, Einar A. Mange har krav på krigspensjon. 2005.

 • Niemi, Einar A. Flerkulturalitet på alvor. 2005.

 • Niemi, Einar A. Sagaene inneholder både fakta og myter. 2005.

 • Niemi, Einar A. Oppsummering. Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Niemi, Einar A. Østsamene - grenseminoritet og nasjonalt problem. Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Niemi, Einar A. Samtidsforestillinger og virkninshistorie - vitenskapsmenn på reise i etnisk grenseland: Jens Andreas Friis og Samuli Paulaharju. Doktorgradsutdanning 2005-11-21 - 2005-11-23 2005.

 • Niemi, Einar A. Border minorities between state and culture. Russia-Norway: Physical and symbolic Borders 2005-04-05 - 2005-04-06 2005.

 • Niemi, Einar A. Identitet som tema i historieforskningen. Doktorgradsutdanning 2005-04-21 - 2005-04-23 2005.

 • Niemi, Einar A. Inventing regions? Nation and region in Norway 1900-2000 seen in an international perspective: Theory and real policy. The School for young Scandinavists 2005-09-22 - 2005-09-24 2005.

 • Niemi, Einar A. Ethnic minorities, the nation state and policies in Scandinavia 1800-2000: Theory and practice. The School for young Scandinavists 2005-09-22 - 2005-09-24 2005.

 • Niemi, Einar A. The Modern Breakthrough of the Whaling Industry in Arctic Norway: Meeting of Economic Systems and Mentalities. The industrial Process in the Barents Region 2005-09-20 - 2005-09-22 2005.

 • Niemi, Einar A. Universitetene og høgskolene - sammen eller hver sin vei?. Nordisk studentmøte 2005-06-13 - 2005-06-13 2005.

 • Niemi, Einar A. Bruk og vern av kulturminner. Program for folkevalgtopplæring 2005-03-15 - 2005-03-16 2005.

 • Niemi, Einar A. "Den late finnmarking" - myte med historisk forankring? Om økonomi, naturbruk og mentalitet i Finnmark. Seminar om Finnmarksloven 2005-10-26 - 2005-10-26 2005.

 • Niemi, Einar A. Regionalt oppdrag og vitenskapelige forpliktelser - oppgaver og utfordringer. Nytt bygg: Universitetsmuseet i det lokale, regionale og nasjonale museumslandskapet. 2005-09-01 - 2005-09-01 2005.

 • Niemi, Einar A. Grenser og grenseerfaringer. Barentsinstituttet etableres 2005-08-24 - 2005-08-25 2005.

 • Niemi, Einar A. Samene og Norge omkring 1905 - linjer bakover og framover. Hundreårsmarkeringen - magisk mangfold 2005-08-18 - 2005-08-18 2005.

 • Niemi, Einar A. Kvenene i Vestre Jakobselv, innvandringen fra Finland og slekten Harila. Slektsstevne Harila-slekten 2005-08-05 - 2005-08-07 2005.

 • Niemi, Einar A. Finnmarksloven. Møte i Tromsø SV 2005-05-18 - 2005-05-18 2005.

 • Niemi, Einar A. Union, nasjon og region: Finnmark omkring 1905. Fylkestinget i Finnmark 2005-06-07 - 2005-06-07 2005.

 • Niemi, Einar A. Stat, nasjon og etnisitet på Nordkalotten i et historisk perspektiv. Fortidsminneforeningens representantskapsmøte med fagseminar. 2005-06-09 - 2005-06-13 2005.

 • Niemi, Einar A. Norilds historie - et streiftokt. Jubileumsfest 2005-03-12 - 2005-03-12 2005.

 • Niemi, Einar A. Finnmark omkring 1905: Nasjonal ressurs eller nasjonalt problem?. Norge 1905-2005. Unionsoppløsningen og norsk nordområdepolitikk gjennom hundre år. 2005-02-11 - 2005-02-13 2005.

 • Niemi, Einar A. Nasjon, region og minoriteter i grenseland: Et historisk perspektiv. Urfolk, nasjoner, grenser 2005-02-04 - 2005-02-04 2005.

 • Niemi, Einar A. Fra høvding Ottar til Barentsregionen: Nordområdene i historisk perspektiv. Nordområdekonferansen 2005 2005-01-17 - 2005-01-17 2005.

 • Niemi, Einar A. Nasjonale minoriteter og europarådskonvensjonen i et historisk perpspektiv. Alle har rett 2005-11-03 - 2005-11-04 2005.

 • Niemi, Einar A. Kvenene og kulturmøtet: Integrasjon eller isolasjon?. Regionaliseringa og ABM-sektoren 2005-09-13 - 2005-09-15 2005.

 • Niemi, Einar A. Asbjørn Jaklin: Historien om Nord-Norge; kommentarer til boka. 2004.

 • Niemi, Einar A. Den skogsfinske kulturen. Historisk innføring. Kulturarv og kulturbasert næring på Finnskogen 2004-12-03 - 2004-12-03 2004.

 • Niemi, Einar A. Hvalfanger og nasjonalhelt i nord. Svend Foyn i Finnmark 1864-1890. Högtidsdagar 2004 Umeå universitet 2004-10-28 - 2004-10-30 2004.

 • Niemi, Einar A. National minorities and minority policy in Norway. Workshop i forskningsprosjektet "Minorities around the Baltic" 2004-10-07 - 2004.

 • Niemi, Einar A. 1. Nasjonsbygging i Norge. Fra Eidsvoll til Lillehammer. 2. Nasjon og region. Om den norske nasjonale identiteten i relasjon til regionalisme og minoriteter. Nordpluskurs i historiografi 2004-05-06 - 2004-05-10 2004.

 • Niemi, Einar A. Methodological challenges in multidisciplinary research in general - and history's potentialities in ecological studies on reindeer husbandry. PhD-course 2004-05-03 - 2004-05-05 2004.

 • Niemi, Einar A. Kulturelle møte i mellomalder og tidleg nytid. Innledning og ordstyring. HIFO-seminaret 2004 2004-04-23 - 2004-04-25 2004.

 • Niemi, Einar A. Forskningsprogrammet "Migrationen till Stockholm 1460-2000". Innledende kommentarer. Forskningsseminar 2004-04-16 - 2004-04-16 2004.

 • Niemi, Einar A. Menn, steder og stereotypier. Maskulinitetsseminaret 2004-02-05 - 2004-02-05 2004.

 • Niemi, Einar A. Asbjørn Jaklin: Historien om Nord-Norge; kommentarer/innledning til debatt. Rødvinseminaret, HIFO-Tromsø 2004-11-10 - 2004-11-10 2004.

 • Niemi, Einar A. Kysten og kirka - et historisk perspektiv. Jubileumsseminar Hålogaland bispedømme 200 år 2004-11-12 - 2004-11-12 2004.

 • Niemi, Einar A. Finnmark - et problem for nasjonalstaten? Et historisk og nåtidig perspektiv på marginalisering, periferi, region, nasjon og minoriteter. Dagskonferanse 2004-11-05 - 2004-11-05 2004.

 • Niemi, Einar A. Minoritetspolitikk, urfolk og ILO-konvensjonen. Et historisk og nåtidig blikk på Nordkalotten. Kveldsseminar Foreningarna Norden 2004-10-31 - 2004-10-31 2004.

 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - én region elle regionenes region? Et historisk perspektiv. Det 29. nordnorske historieseminar 2004-10-01 - 2004-10-03 2004.

 • Niemi, Einar A. 1. Leonhard Seppala - budbringer og hundekjører fra Skibotn. 2. En reise får sin mening - oppsummering. HIFO-Tromsøs reiseseminar 2004; Tornedalen 2004-09-02 - 2004-09-05 2004.

 • Niemi, Einar A. From North Norway to America. Slektsstevne 2004-07-17 - 2004-07-17 2004.

 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - fra oppfinnelse til identitetsregion?. Konferanse 40-årsjubileum for Nordnorsk kulturråd 2004-04-19 - 2004-04-20 2004.

 • Niemi, Einar A. Om Nord-Norge, Nordkalotten og det flerkulturelle samfunnet. NUAS-seminar 2004-03-28 - 2004-03-28 2004.

 • Niemi, Einar A. Tre stammers møte i Finnmark. Et historisk og nåtidig perpektiv på flerkulturalitet og rettigheter. Seminar 2004-01-20 - 2004-01-20 2004.

 • Niemi, Einar A. Nord-Norge som begrep: Tilbakeblikk mot framtiden. Nord-Norgekonferansen 2004 2004-01-19 - 2004-01-19 2004.

 • Niemi, Einar A. Nils Vibe Stockfleth. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 427 - 428.

 • Niemi, Einar A. Ole Hannibal Sommerfelt. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 349 - 350.

 • Niemi, Einar A. Leonhard Seppala. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 184 - 185.

 • Niemi, Einar A. Gerhard Sandberg. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 22 - 22.

 • Niemi, Einar A. Ethnic Groups, Naming and Minority Policy. Regional Northern Idenity 2000-09-12 - 2000-09-14 2000.

 • Bertelsen, Reidar; Niemi, Einar. Øystein Bottolfsen 1920-1977. Tre livsverk. Haaløygminne : Håløygminne 1998 (2). ISSN 0333-0931.s 117 - 120.

 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.