jarle-ny.JPG-Bredde-180px-

Flag icon Flag icon

Mathiassen, Jarle Kristian

IT-relatert forskningsstøtte/applikasjonsutvikling
Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

-Løse miljøets behov for IKT-relatert "forskningsstøtte".
-Databehander i forhold til "helsedata" -
(sorterer under "helseregisterloven") uttrekk/kobling/utlevering av befolkningsundersøkelsesdata v/bruk av SAS og EUTRO.
-Utvikle etterspurte avanserte web-baserte IKT-løsninger.

DEMO-eksempler på IKT-system rekvirert av ISM-miljøet og UiTø-miljø utenfor institutt-"grensen", som jeg utvikler:
-Web-basert system for
"Aktivitetsregistrering/Timeregnskap & Administrasjon/Rapportering".
Systemet ble 99% ferdigutviklet for alle institutt ved Medisin og Helsefak - etter oppdragsgivers spesifikasjoner. Siste fase av utviklingen ble imidlertid forhindret av utenforståendes overstyring/forstyrring på formal-ledelses nivå. Et nesten ferdig system ble derfor overlevert - slik det delvis fremkommer (jfr. link under). I DEMOEN (jfr.pkt.2 under) kan hele systemet ses i sammenheng dersom admin/rapporteringsdelen midlertidig åpnes for et slikt presentasjonsformål: 
-1.
Aktivitetsregistr./Timeregnsk(DEMO): http://www.ism.uit.no/aktivitet
-2.Admin./Rapportering(DEMO):
(ikke tilgjengelig her)
Referanse: dekan Olav Helge Førde, univ.direkt. Trond Nylund, prosj.leder Eiliv Nilssen

-Web-basert Påmeldingsskjema
Eksempel: "Kurs i Nasjonale fag for leger".
Påmeldingsskjema (DEMO): http://www.ism.uit.no/nasjonalefag
Referanse:   førsteamanuensis Nils Fleten, konsulent Gerd Furumo

-Web-basert Påmeldingsskjema
Eksempel: "Tromsø-undersøkelsens 40 års jubileum, ble markert den 26. september 2014".
Påmeldingsskjema som BLE brukt (DEMO): http://tromsoo.com/jubileum
Referanse:   konsulent Gerd Furumo, forsker Laila Hopstock

-Web-basert system for Spørre- Undersøkelse ('elektr. spørreskjema')
Eksempel: "Interobservatørstudiet".
Spørreskjema (Passordbeskyttet DEMO): http://www.ism.uit.no/anne-mette
Referanse:  Anne Mette Asfeldt
Eksempel: "Rutiner for håndhygiene på UNN".
Spørreskjema (Passordbeskyttet DEMO)http://www.ism.uit.no/hygiene
Referanse:  Anne Mediaa

-Web-basert system for Meningsmåling   - ("POLL")
med  akkumulert svarfordeling presentert med tall og grafikk: 
Poll-eksempel1  Poll-eksempel2  Poll-eksempel3

-Web-basert Konferanse-Administrasjon
Eksempel: "TUD-konferansene". De nasjonale konferansene om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.
Konferanseadministrasjon (DEMO)http://tromsoo.com/tud2
Referanse:   professor Georg Høyer

-Web-basert Søknadsskjema -  Administrasjon
Eksempel: "Stimuleringsmidler-Tvangsforskning".
Søknadsskjema (DEMO)http://tromsoo.com/tudforsk
Referanse:  professor Georg Høyer

Eksempel på IT-verktøy jeg daglig benytter i den IT-relaterte forskningsstøtten:
-SAS/PHP/HTTP/Flash/XML-Programmering,
-
SAS/MySQL-Database.

Andre hovedoppgaver på ISM:
-Uttrekk/utlevering/kobling av befolkningsundersøkelsesdata fra f.eks. Tromsø-undersøkelsen og Fit Future-undersøkelsen til interne/eksterne forskningsprosjekt.
-Håndtering av sensitive personopplysninger i samsvar med gjeldende datahåndteringsprosedyre.
-SAS-programmering av forsknings-etterspurte koblingsprosedyrer der undersøkelses-ID og  personnummer er involvert.
-Drifting av bl.a. "Kvinner og Kreft"-SERVER på ISM, deriblant  terminal/server-klient, software-vedlikehold/oppgradering, SAS-lisensiering, mv.
-Ivaretakelse/effektuering av spesielle/avanserte IT-tekniske behov og oppgaver, som sentral IT-avdeling og/eller Orakelet ikke har kompetanse på eller kapasitet til.

Målsetting:
Levere forskningsstøtte innen avansert IKT-relaterte etterspurte behov/oppgaver, med fokus på:
Fleksibilitet, effektivitet og LØSNING.
Biografiske data

-9 års jobberfaring fra Offentlig skoleverk
med pedagogikk/undervisning/klasseforstander-oppgaver.

-15 års jobberfaring fra privat næringsliv
NæringsAkademiet som
Avdelingsleder, Undervisningsinspektør og IT-instruktør
med
IT-undervisning og IT-sertifisering som et av hovedområdene.
Deriblant 1 årige casebaserte fagutdanninger som EDB-Prosjekt, EDB-Kontorfag,
EDB-Markedsøkonom/EDB-Økonom,  EDB-Helsesekretær
Avdelingsleder, med totalansvar for økonomi, drift, undervisning, pedagogikk... 
Undervisningsinspektør, med ansvar for all undervisning, pedagogikk, IT-drift/infrastruktur

-2 års jobberfaring fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) 
som overingeniør IT


-20 år på UIT/ISM (1997-2017)
 
-I  
2010 ble jeg innplassert (av daværende institutt-leder) under Fakultetsadministrasjonen ved 
Det Helsevitenskapelige fakultet.
Min h
ovedbeskjeftigelse da som nå,  dreier seg om Tromsøundersøkelsen - og med bl.a. den SAS-programmering som kreves i forb. med data-manipulering/kobling og utleveringer.

Slik sett er jeg fortsatt 100% beskjeftiget på ISM-instituttets samme behov for IT-kompetanse: 
Dette til tross for en tidligere instituttledelses beslutning om at "Instituttet har ikke lenger behov for slik IT-kompetanse".
Min organisatoriske innplassering - ett nivå lenger opp i 'hierarkiet' i forhold til der jeg fysisk jobber på ISM, har altså sin forklaring :-)

Hjemmesider / Sosiale medier

Blogg / Hjemmeside: http://tromsoo.com