Profilbilde IMG_6379.JPG

Flag icon Flag icon

Trude Haugli

Professor
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser

Undervisning
Barnerett
Velferdsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Barn og unges rettigheter

komparativt prosjekt, innenfor norsk og russisk barnerett

Samværsrett fra en juridiske og barnefaglig synsvinkel

Barneperspektivet i juridisk forskning
Barns menneskerettigheter. Grunnloven. 

Doktorgradsveiledning/-bedømmelser:

Veileder for Elena Shinkareva, PhD prosjekt "Equality and non-diskriminering on the ground of disability in the field of education". Fra 2013.

Veileder for Randi Sigurdsen. Hun disputerte for Ph.D-graden i juni 2013 med avhandlingen "tvangsplassering av barn med utfordrende atferd. en sammenligning av regler i barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven".

Veileder for Lena Renate L. Bendiksen. Hun disputerte for dr. juris-graden i november 2007 med avhandlingen "Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon som barnevernstiltak."

Medlem av bedømmelseskomiteer/opponent doktordisputaser:

Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2011. Førsteopponent

Jannie Dyring, Tvisteløsning og forligsbestræbelser, phd, København Universitet, 2011

Torun Kvisberg, Internasjonal barnefordeling.Internasjonal barnebortføring. Ph.d avhandling, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2009. Annenopponent

Cand psychol Knut Rønbeck, Konflikt og forsoning, avhandling for phd graden, Universitetet i Oslo, Institutt for psykologi, 2008. Annenopponent


Elisabeth Gording Stang, Det er barnets sak, Barnets rettstilling i saker etter barnevernloven § 4-4. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2007. Graden dr. juris. Førsteopponent

Ragnhild Vada, Satsing på kvinner som næringsutøvere. Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 2007. Graden dr. juris. Annenopponent

Titti Mattsson, Barnet och rätsprocessen. Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård. Lund Universitet, Sverig, 2002. Graden Jur. doctor. Opponent

Annet:

For konferanseinnlegg mm. se Cristin.

Barnets beste og barns rett til deltakelse. Konferanse om FNs Barnekonvensjon i regi av Barne-og likestillingsdepartementet, 2009

Barns rettssikkerhet. Foredrag Norges Juristforbund, Rettssikkerhetskonferansen 2008.

Hva gjør vi med samværet, da? Juridiske og barnefaglige utfordringer, Samarbeid med Toril Havik.  Kurs for dommere i regi av Domstoladministrasjonen, 2008 og 2009.

Har barn rett til å bli elsket? Foredrag Lørdagsuniversitetet, mars 2006 og for helsesøsterstudenter 2006 og 2008.

Medarrangør av Det nasjonale helse- og sosialrettssseminaret 2002

Arrangør av en nordisk workshop "Barnets beste, rettslig begrepsbygging og rettsfilosofi" i samarbeid med Jur dr Johanna Schiratzki, Stockholm Universitet, jan 2001.
Link til rapport fra seminaret.

Arbeider i CRIStin


 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Begrepet barneperspektiv i juridiske tekster. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48637-2.s 179 - 205.

 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Lov og Rett 2014; Volum 53 (2). ISSN 0024-6980.s 89 - 108.

 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. The Child's or Child Perspective in Legal Research: How Norwegian Scholars Define the Child Perspective. International family law, policy and practice 2014; Volum 1 (1). ISSN 2055-6802.s 41 - 48.

 • Haugli, Trude. Child Law in an International Context Message form the Conference Convenor. International family law, policy and practice 2014; Volum 1 (1). ISSN 2055-6802.s 5 - 7.

 • Haugli, Trude. Samvær under tilsyn. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2.s 255 - 272.

 • Haugli, Trude. En forskerkonferanse om barnerett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013; Volum 11 (3). ISSN 1503-2965.s 235 - 244.

 • Haugli, Trude. Nye trender i norsk barnerettsforskning. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2.s 102 - 110.

 • Haugli, Trude; Shinkareva, Elena. The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law. International Journal of Law, Policy and the Family 2012 (26). ISSN 1360-9939.s 351 - 377.

 • Haugli, Trude. Family Placement of Children left without parental Care in Norway. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 210 - 218.

 • Haugli, Trude. Children's Rights and Guarantees in Norwegian Legislation - an Overview. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 169 - 178.

 • Haugli, Trude. Kapittel 3. Hensynet til barnets beste. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584.s 51 - 72.

 • Haugli, Trude. Bosted og samlet foreldrekontakt - betyr størst og mest det samme som best?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011; Volum 9 (1). ISSN 1503-2965.s 38 - 55.

 • Bendiksen, lena lauritsen; Haugli, Trude. Barneperspektivet i rettsvitenskapelig forskning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2011; Volum 34 (4 = 135). ISSN 0105-1121.s 79 - 99.

 • Haugli, Trude. Barnerett - utviklingstrekk og utfordringer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010; Volum 8 (1-2). ISSN 1503-2965.s 5 - 25.

 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Hvor ble det av gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt. 2009 s. 1261. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010; Volum 8 (1-2). ISSN 1503-2965.s 59 - 79.

 • Haugli, Trude. Rettssikkerhet for barn og unge i sårbare situasjoner. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-0539693-7.s 46 - 58.

 • Haugli, Trude. Barns rettssikkerhet. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 173 - 185.

 • Haugli, Trude. Hensynet til barnets beste. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01193-6.s 46 - 62.

 • Haugli, Trude. Er barnet i fokus?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008 (3). ISSN 1503-2965.s 156 - 172.

 • Haugli, Trude. Lov om barn og foreldre. Jussens venner 2007; Volum 42 (6). ISSN 0022-6971.s 325 - 388.

 • Haugli, Trude. Samværsrett på helsa løs?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007 (3). ISSN 1503-2965.s 205 - 210.

 • Haugli, trude. Skiftende ideologier i barnelovgivingen - alltid til barnets beste?. 2004.s 77 - 89.

 • Haugli, trude. Bør samværsrettens omfang lovfestes?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2004. ISSN 1503-2965.s 232 - 236.

 • Haugli, trude. Til barnets beste. Familiebilder - familiemønstre i endring. Kirke og kultur 2004 (3). ISSN 0023-186X.s 345 - 360.

 • Haugli, trude. Samværsrett ved omsorgsovertakelse - til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring?. Norges Barnevern 2004 (4). ISSN 0800-1014.

 • Haugli, Trude. Partsrettigheter i barnevernssaker når andre enn foreldrene krever samværsrett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2003. ISSN 1503-2965.

 • Haugli, Trude. Det mangfoldige barnets beste. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 8205300607.s 313 - 326.

 • Haugli, Trude. Samværsrett i barnevernsaker. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2000 (3). ISSN 0800-143X.

 • Haugli, Trude. Foreldreansvaret ved sabotasje av samværsretten. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 1999. ISSN 0024-6980.

 • Haugli, Trude. Far, loven og livet. Kritisk juss 1998 (4). ISSN 0804-7375.s 291 - .

 • Haugli, Trude. Samværsrett etter omsorgsovertakelse. 1994 ISBN 82-417-0418-6.s 51 - 78.

 • Haugli, Trude. Delt omsorg for felles barn ved samlivsbrudd. Det juridiske fakultets skriftserie 1994 (26). ISSN 0801-809X.

 • Haugli, Trude. Fosterbarnets rett til samvær med sine biologe foreldre. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 1994 (7). ISSN 0800-143X.s 8 - 12.

 • Haugli, Trude. Samværsrett-samværsplikt. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 1993 (60). ISSN 0105-1121.s 76 - .

 • Haugli, Trude. Allmennprevensjon som argument for overføring av foreldreansvar. Jussens venner 1993. ISSN 0022-6971.s 180 - .

 • Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.

 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02522-3.

 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-00126-5.

 • Haugli, Trude; Havik, Toril. Samværsrett i barnevernsaker Psykologiske og juridiske vurderinger. (omtale) Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01645-0.

 • Haugli, Trude. Samværsrett i barnevernssaker, 2. utgave. Universitetsforlaget 2000 ISBN 82-00-45419-3.

 • Haugli, Trude. Samværsrett i barnevernsaker. Universitetsforlaget 1998 ISBN 82-00-12855-5.

 • Haugli, Trude. Constitutional protection of Children in the Nordic countries. work shop 2018-04-16 - 2018-04-17 2018.

 • Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi. The best interests of the child in decisions on health matters. Seminar 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.

 • Haugli, Trude. Hva nå - Norge? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge nå står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs barnekomite i juni 2018. Hva nå, Norge? Barnekonvensjonen i praksis. 2018-10-12 - 2018-10-12 2018.

 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.

 • Haugli, Trude. Barnekomiteens generelle kommentar om barns deltakelse. Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 2014-11-05 - 2014-11-05 2014.

 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Dårlig rettssikkerhet for barn. Bergens Tidende 2014. ISSN 0804-8983.

 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Systemsvikt i barnefordeling. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.

 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Fædrelandsvennen 2014. ISSN 0805-3790.

 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Sakkyndige må tvile mer. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Haugli, Trude. Child perspective in legal research. Child Law Conference 2013-01-21 - 2013-01-25 2013.

 • Haugli, Trude. The rights of fathers and duties of mothers. The 2nd International FAmily Law and Practice Connference 2013 "Parentage, Equality and Gender" 2013-07-03 - 2013-07-05 2013.

 • Haugli, Trude; Shinkareva, Elena. Family support and intervention for the protection of the child in Norway and Russia. Journal of Family Law and Practice 2012; Volum 2 (3). ISSN 2052-6598.

 • Nordhelle, Grethe; Haugli, Trude. Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Jubileumskonferanse- Juridiske fakultet 2012-10-26 - 2012-10-26 2012.

 • Haugli, Trude. The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law. Vulnerability as a basis for justice and equality in the Nordic countries, Workshop with professor Martha Fineman 2012-08-14 - 2012-08-15 2012.

 • Haugli, Trude; Havik, Toril. Samvær i barnevernssaker, Fagdag Lister barnevern. Agdag Lister barnevern 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.

 • Haugli, Trude. Barns rettstilling i Norge, Fra å ha rett, til å få rett?. Redd Barnas rettighetskonferanse 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.

 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. Barns menneskerettigheter. Møte med Stortingets menneskerettighetskomite 2010-06-08 - 2010.

 • Haugli, Trude. Family placement of children left without parental care in Norway - law and practice. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Haugli, Trude. Children's basic rights and guarantees in Norwegian legal order. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Haugli, Trude. Hva skal vi gjøre med samværet, da? Juridiske og barnefaglige overveielser. Barnevernrett 2010-05-19 - 2010-05-19 2010.

 • Haugli, Trude. Barnekonvensjonen og rettighetsperspektivet. Boklansering, Sårbare unge 2010-05-11 - 2010-05-11 2010.

 • Haugli, Trude. FNs barnekonvensjon, dagsaktuelle utfordringer. Det årlige barnerettskurset 2010 2010-03-04 - 2010-03-05 2010.

 • Haugli, Trude. Barnerett - utviklingstrekk og utfordringer. Castbergs minneforelesning 2010-01-07 - 2010-01-07 2010.

 • Haugli, Trude. FNs barnekonvensjon med særlig vekt på asylsøkerbarnas rettigheter. Redd Barna, regionmøte 2010-04-18 - 2010-04-18 2010.

 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse. Barnerett. Internasjonalt perspektiv Fagbokforlaget, Bergen 2008, 187 sider pluss vedlegg og stikkordsregister Mary-Ann Hedlund (red.). Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2009; Volum 48 (7). ISSN 0024-6980.s 445 - 448.

 • Haugli, trude; Kjønstad, Asbjørn. Bokomtale Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, med undertittel Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4–4, Universitetsforlaget 2007. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2009; Volum 7 (2). ISSN 1503-2965.s 120 - 126.

 • Haugli, Trude. Bokomtale: Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2009 (3). ISSN 1503-2965.s 207 - 213.

 • Haugli, Trude. Child Law - Norwegian perspectives. Forskerseminar 2009-11-18 - 2009-11-18 2009.

 • Haugli, Trude. International Human Rights in the Norwegian legal order. Gjesteforelesning 2009-12-02 - 2009-12-02 2009.

 • Haugli, trude; Havik, Toril. Hva skal vi bestemme om samværet, da? Juridiske og barnefaglige overveielser. Kurs for dommere 2009-05-25 - 2009-05-26 2009.

 • Haugli, Trude. Barnets beste og barns rett til deltakelse som grunnleggende prinsipper. Konferanse om FNs barnekonvensjon og utfordringer for norsk rett. 2009-06-17 - 2009-06-18 2009.

 • Haugli, Trude. Barns rettssikkerhet, Foredrag Rettssikkerhetskonferansen 2008, Norges juristforbund. Konferanse: Gjelder rettssikkerheten for samfunnets rettsurssvake grupper 2008-10-24 - 2008-10-24 2008.

 • Haugli, trude. Er barnet i fokus? Kommentarer til NOU 2008:9 Med barnet i fokus - engjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Foredrag 2008-12-10 - 2008-12-10 2008.

 • Haugli, Trude. Konfliktløsning i familieretten - hensynet til barnets beste, Debattinnlegg. Det 38. Nordiske Juristmøte 2008-08-21 - 2008-08-23 2008.

 • Haugli, Trude. Konfliktløsning i familieretten - hensynet til barnets bedste. Kommentar til Jonas Johannsson. Det 38. nordiske juristmøde 2008-08-21 - 2008-08-23 2008.

 • Haugli, Trude. De juridiske rammene for samværsordningene i barnevernssaker. Fagkonferanse 2008-02-04 - 2008-02-05 2008.

 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse, Kristin Skjørten, Samlivsbrudd og barnefordeling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2006 (1). ISSN 1503-2965.

 • Haugli, Trude. Nordisk samarbeid og utfordringer knyttet til innholdet i begrepet barnets beste. Rapport fra ekspertmøte i Tromsø 29. - 31. januar 2003, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Nordisk Ministerråd. 2003.

 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse av Titti Mattsson, Barnet och rätsprocessen. Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård. Svensk Juristtidning 2003. ISSN 0039-6591.

 • Haugli, Trude. Et dilemma for barnevernet. En kommentar til Vigdis Bunkholdts artikkel: "Mellom relasjonell kontinuitet og relasjonell stabilitet: Et dilemma for barnevernet. Norges Barnevern 2002 (3). ISSN 0800-1014.s 39 - .

 • Haugli, Trude. Barnets beste - forskningsmessige utfordringer. Norges forskningsråde, Kultur og samfunn. 2002 ISBN 82-12-01680-3.

 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse av Anna Singer: Föräldreskap i rättslig belysning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2001 (95). ISSN 0105-1121.

 • Publikasjoner utenfor Cristin  Lov om barn og foreldre, Artikkel i familie- og arverett, 1.avdeling master i rettsvitenskap og 2. avdeling cand. jur. Det juridiske fakultet, 2003. 

  "Rettsprinsipper og rettsvitenskap? - en introduksjon."
  Det 15. nasjonale doktorandseminar i rettsvitenskap, Tromsø mai 2001.


  "Sivilrettslige problemer i forbindelse med tenåringer"

  Det 35. nordiske juristmøte, Oslo 1999, s 1129-43. 

  Om hvilken betydning opparbeidede pensjonsrettigheter har og bør ha ved gjennomføringen av skifte mellom ektefeller
  (prøveforelesning, oppgitt tema, 5. juni 1998)


  Fosterbarnets rett til samvær med sine biologe foreldre, i Kvinneforskermaraton IV 1994

  Sabotasje av samværsretten som grunnlag for overføring av foreldreansvaret - barnets beste eller straff av gjenstridige mødre, i Kvinneforskermaraton III 1993 s 84-92

  Medlem i forskergruppe