Flag icon Flag icon

John Arne Opheim

Kontorsjef ved Institutt for geovitenskap 15.4. 2018 - 1.7. 2019 (i vikariat fra fast stilling som fakultetsdirektør)
Institutt for geovitenskap

Stillingsbeskrivelse:

Kontorsjef - Ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon og drift av  IG 

 

Fakultetsdirektør - har ansvar for at administrative og tekniske funksjoner ved fakultetet utføres effektivt, i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og innenfor økonomiske rammer fastsatt av fakultetsstyre/dekan.

Fakultetsdirektør har ansvar for å iverksette vedtak relevant for det administrative/tekniske virksomhetsområde som blir gjort av fakultetsstyret eller av annen overordnet myndighet.

Fakultetsdirektør deltar i den sentrale ledergruppa ved fakultetet, og er stedfortreder for dekan i administrative saker.

Fakultetsdirektør har personalansvar for ansatte/mellomledere i administrative og tekniske stillinger på fakultetsnivå.

Fakultetsdirektør har ansvar for saksbehandling i forhold til fakultetets tilsettingsorganer.

 instruks for stillingen.