65B27979-FCB9-442C-8D38-CE93ECCD34E1.JPG

Flag icon Flag icon

Hanne Karde

Kommunikasjonssjef
Seksjon for kommunikasjon

Stillingsbeskrivelse:

                                       

Seksjon for kommunikasjon (KOM) er UiTs strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet. Vi har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjons-kanaler. Vi leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innenfor fagområdet kommunikasjon.

Kommunikasjonssjefen har overordna ansvar for seksjonens arbeidsområder, herunder blant anna ansvar for å:

 • Utøve ledelse av seksjonen
 • Bidra til utvikling og implementering av universitetets strategier og mål
 • Bistå universitetsdirektøren i arbeidet med å forberede saker for universitetsstyret og iverksette vedtak
 • Bidra til at universitetet har kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner som understøtter universitetets mål
 • Bidra til å utvikle omfang, kvalitet og organisering på universitetets formidlingsvirksomhet, samfunnskontakt, institusjonsprofilering og relasjonsbygging
 • Bidra til godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling i forhold til øvrige enheter og nivåer ved universitetet

 • Ivareta mediekontakt og tilrettelegging av mediekontakt for universitetets ledelse

 • Ivareta redaktøransvar for intranett, universitetets hjemmesider, det digitale kunnskapsmagasinet Labyrint og eventuelle andre publikasjoner
 • Ivareta koordinerende ansvar for allmennretta formidling av forskning og utviklingsarbeid, intern informasjon, informasjonsmateriell og universitetets presentasjon på internett
 • Ivareta seksjonens bistand ved fellesarrangementer og konferanser, blant annet Forskningsdagen.
 • Innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler og  systemeieransvar for aktuelle datasystemer
 • Sikre at organisasjonen har høy kompetanse innen strategisk informasjonsarbeid, og gi støtte til og være pådriver for utviklings- og forbedringstiltak i alle deler av virksomheten.
 • Ivareta oppgaver i henhold til universitetets beredskapsplaner.