Forskningsinteresser

Barnerett, menneskerettigheter, sivilprosess, forvaltningsrett og strafferett

Arbeider i CRIStin


  • Martnes, Mona. Fengsling av barn i spenningen mellom allmennprevensjon og barnets beste. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (3). ISSN 1503-2965.s 239 - 261.

  • Martnes, Mona. Barnets beste i utlendingssaker. Redd barnas regionsmøte 2019 2019-10-12 - 2019-10-13 2019.