oddjornlondal.jpg

Flag icon Flag icon

Løndal, Oddbjørn

Universitetslektor. Administrativ leder for forebyggings- og behandlingsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ)
RKBU Nord

Stillingsbeskrivelse:

Universitetslektor innen psykisk helse. Har grunnutdanning som barnehagelærer. Løndal er administrativ leder for De Utrolige Årene (DUÅ). Han er også ansvarlig for opplæring, veiledning og sertifsering av fagfolk innen DUÅs universalforebyggende barneprogram på landsplan; Dinosaurskolen i klasserom, SFO og barnehage og behandlingsprogrammet Dinosaurskole i smågrupper. Sammen med faglig leder og implementeringsleder utgjør de  lederteamet for DUÅ i Norge. Se mer info. Løndal er veileder/mentor innen barneprogrammene og er medlem i flere internasjonale nettverk og prosjekter for fagfolk som driver implementering, opplæring og forskning på tiltak fra  The Incredible Years (i Norge; DUÅ). 

DUÅ er et utvalg av forebyggende tiltak angående barn i i alderen 0 til 12 år; samt en behandlingsmodell for barn med atferds- og sosiale vansker i samme aldersgruppe. Programmene er utviklet og forsket frem ved Univesity of Washington, Seattle, USA. Per i dag brukes programmer fra The Incredible Years i følgende land: USA, Canada, England, Wales, Skottland, Irland, Nord-Irland, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Russland, Slovenia, Malta, Nederland, Portugal, Palestina, New Zealand, Australia. Flere andre land har pågående piloter med programserien og vurderer p.t. permanent implementering.

De Utrolige Årene (DUÅ) består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO/AKS. DUÅs programmer bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for nytteverdi for barna og foreldrene. Det foreligger også norsk dokumentesjon på sentrale deler av programserien og ny forskning pågår fortløpende. Helsedirektoratet anbefaler De Utrolige Årene som forebyggingstiltak og som tilnærming ved behandling av barn og unge med atferdsvansker. Utfyllende info på DUÅs hjemmeside

DUÅs hovedkontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) (se hjemmeside og Facebookside), Universitetet i Tromsø står hovedansvarlig for opplæring, implementering og drift av DUÅ i Norge, i nært samarbeid med RKBU Midt-Norge, NTNU, RKBU Vest, NORCE og RBUP Øst og Sør. Løndal er medlem i ulike internasjonale nettverk i fht bruk av DUÅ-programmene for ulike målgrupper, - f.eks Erasmus+ 2017-2020, EEA grants og Norway grants.
Forskningsinteresser

 • Forebygging og behandling i forhold til sosiale- og atferdsvansker hos barn og unge.
 • Forskning på koblingen mellom sosial kompetanse, trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
 • Forskning på gruppebaserte tilbud. Hva er fordelen og utfordringene med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagfolk?
 • Forskning angående nytteverdien av praktiske øvelser for å oppnå endringer i egen praksis?
 • Evalueringer angående implementeringskunnskap
 • Opplæringsprogrammer for barn i barnehagealder og småskole om vold og overgrep

Løndal jobber hovedsaklig innen forskningsprosjekter der det benyttes kavantitative forskningstilnærminger, men er også med i kvalitative prosjekter.

CV

 • Mastergrad i helsefag; psykisk helse 
 • Pedagog m/grunnutdanning som barnehagelærer
 • Videreutdanning innen gruppebaserte tilbud for barn, foreldre og fagfolk som jobber med barn og unge. Spesialisering innen tiltaksmodellen De Utrolige Årene.
 • Videreutdanning innen etniske utfordringer i barnevernet.
 • Opplæring innen tiltaksmodellen Familieråd.

Undervisning

Underviser i master i psykisk helse, master i helsesøsterfag, master i barnevern, master i spesialpedagogikk, master i pedagogikk, videreutdanning i miljøterapi, videreutdanning i DUÅs foreldreveiledning, m.m. 

 

Nettbasert forelesning om implementering av De Utrolige Årene (DUÅ), 2017

Arbeider i CRIStin


 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 141 - 160.

 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (data) barnehage.no 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (data) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Facebookside: De Utrolige Årene, RKBU/RBUP. (data) 2018.

 • Løndal, Oddbjørn. Hjemmeside: De Utrolige Årene. (data) 2018.

 • Skarsvaag, Hanne; Brunborg, Bjørn; Løndal, Oddbjørn; Jennerwein, Andrea. De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.. (data) 2018.

 • Martinsen, Monica White; Løndal, Oddbjørn. Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte. (data) 2018.

 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Jennerwein, Andrea; Løndal, Oddbjørn. Et helhetlig blikk på De Utrolige Årene anno 2017. Internundervisning BUPA, UNN og RKBU Nord, Uit 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årene (DUÅ). Programserie for barn, familie og ansatte i skole, SFO og barnehage. Innspilling av videoforelesning for offentlig bruk. (data) (fulltekst) (omtale) (prosjekt) 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. How to work with reliability in training and certification of IY group leaders?. International mentor meeting for The Incredible Years (DUÅ) 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse 2017-04-04 - 2017-04-06 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Adolfsen, Frode. Presentasjon av RKBU Nords tilbud om målrettet tjenestestøtte til norske kommuner. Presentasjon for ledere i 5 kommuner i Troms 2017-05-18 - 2017-05-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Bruk av DUÅs gruppetilbud for utsatte barn og familier i Norge. Faglig presentasjon for norske politikere 2017-02-10 - 2017-02-10 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD. Utviklingsprosjekt (data) (prosjekt) 2017-01-18 - 2017-01-18 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn. Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder. Fagseminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Presentation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Programs for familys with babys, toddlers and preschoolers. Oppstartsseminar for Erasmus+ prosjekt (data) (prosjekt) 2017-11-28 - 2017-11-29 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Kvittem, Frode. De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - både for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unges (NUBUs) nasjonale fagkonferanse 2017 (data) (omtale) (sammendrag) 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Hvordan bli verdensmester i å løse problemer. Barneuniversitetet (data) (prosjekt) 2017-10-22 - 2017-10-22 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (data) (prosjekt) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (data) (fulltekst) (prosjekt) 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Åpning av fagdag: Et helhetlig blikk på De Utrolige Årenes tilbud i Norge. Fagdag for alle barnehageansatte i Karmøy kommune 2017-11-09 - 2017.

 • Løndal, Oddbjørn. Working with fidelety in training and certifidation, - The Incredible Years. (DUÅ).. International mentor meeting in The Incredible Years (DUÅ) 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes facebookside. (data) (prosjekt) 2016.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside. (data) (fulltekst) (prosjekt) 2016.

 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene–til beste for barna. Helgelendingen 2015.s 12 - 12.

 • Løndal, Oddbjørn. Som gym på skolen. (data) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Bred kunnskap viktigere enn navnet. (data) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 46 - 46.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet. (data) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.s 13 - 13.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes hjemmeside, RKBU Nord, UiT. (data) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn. De Utrolige Årenes Facebookside. RKBU Nord, UiT. (data) 2015.

 • Løndal, Oddbjørn; Fyhn, Odd. De Utrolige Årene - Universalforebyggende tiltak i barnehage og skole.. Atferdssenterets nasjonal fagkonferanse 2014 2014-11-11 - 2014-11-12 2014.

 • Løndal, Oddbjørn. "Gruppeledelse i praksis". Om De Utrolige Årene. (data) Dagavisen Nordlys 2014.s B6 - B6.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. "Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.. Dagavisen Nordlys 2014.s B7 - B7.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes Facebookside. (data) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Jensen, Marita. De Utrolige Årenes hjemmeside. (data) 2014.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri. De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.. UNG 2014: Endring og undring. (data) 2014-06-04 - 2014-06-05 2014.

 • Jensen, Marita; Løndal, Oddbjørn. De utrolige årene - Facebook. (omtale) 2012.