Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Åpner for studentutveksling innenfor EU/EØS til våren / UiT opens for student exchange within the EU/EEA this spring

UiT Norges arktiske universitet tilrettelegger for studentutveksling innenfor EU-/EØS-området og Storbritannia våren 2021.  


, 05.10.2020 12:49   (Sist oppdatert: 06.10.2020 09:07)

(Scroll down for English version)

På grunn av usikkerheten knyttet til covid-19 besluttet ledelsen ved UiT i mai at all studentutveksling skulle avlyses inneværende høst. Selv om covid-19 fortsatt medfører mye usikkerhet, åpner ledelsen nå for studentutveksling med UiTs partnere innenfor EU-/EØS-området og Storbritannia våren 2021. Beslutningen er gjort i samråd med fakultetene og Studentparlamentet. 

Rektor Anne Husebekk er glad for at UiT igjen kan tilby sine studenter utvekslingsopphold.

– Samtidig som vi ønsker å gi våre studenter verdifull internasjonal erfaring, må man også være realitetsorienterte om at semesteret i utlandet vil kunne preges av karantene, delvis digital undervisning og begrensninger knyttet til sosial kontakt og kulturelle opplevelser, sier Husebekk.    

Ikke utveksling utenfor Europa

Studenter som har søkt om utveksling utenfor Europa er bedt om å velge en alternativ studieplass innenfor EU-/EØS-området. På grunn av økt smittespredning i Europa, er det viktig at studentene forbereder seg godt, tar forholdsregler og søker informasjon. UiT vil være i tett dialog med studentene før utreise.

I tett samarbeid med Norges arktiske samskipnad tilrettelegges det for karantene og studentboliger for innreisende studenter fra EU-/EØS-området. 

----------------------------------------------------------

UiT The Arctic University of Norway facilitates student exchange within the EU/EEA area and the United Kingdom in the spring of 2021.

Due to the uncertainty associated with Covid-19, the management at UiT decided in May that all student exchange should be canceled this autumn. Although Covid-19 still entails a lot of uncertainty, the management is now opening up for student exchange with UiT's partners within the EU/EEA area and the United Kingdom in the spring of 2021. The decision has been made in consultation with the faculties and the Student Parliament.

Rector Anne Husebekk is happy that UiT once again can offer its students exchange opportunities.

– At the same time as we want to give our students valuable international experience, one must also be reality-oriented that the semester abroad can be characterized by quarantine, partly digital lectures and limitations related to social contact and cultural experiences, says Husebekk.

No exchange outside Europe

Students who have applied for exchange outside Europe are asked to choose an alternative place of study within the EU/EEA area. Due to the increased spread of infection in Europe, it is important that students prepare well, take precautions, and seek information. UiT will be in close dialogue with students before departure.

In close cooperation with Norway's Arctic Student Welfare Organisation, preparations are being made for quarantine and student housing for incoming students from the EU/EEA area.