Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakultet for naturvitenskap og teknologi ansetter 14 kvinner i toerstillinger

Fra 1. januar 2019 fikk 14 kvinnelige forskere tilbud om en toårig kontrakt, enten som professor II eller som 1. amanuensis II, ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT).


Tore Guneriussen 13.02.2019 11:56   (Sist oppdatert: 13.02.2019 11:57)

Kvinnene som ansettes ansees som en slagkraftig gruppe som vil styrke kjerneaktiviteten ved enhetene, primært innen forskning, men også undervisning og formidling. I tillegg forventes det at kvinnene vil fungere som mentorer for yngre kvinnelige forskere og studenter.

Kvinnene er i samarbeid med fagmiljøene ved instituttene nøye valgt ut basert på sin faglige kompetanse og ekspertise. De hentes alle fra anerkjente institusjoner og fagmiljøer som NT kan dra vekselvirkninger på. Det forventes at tiltaket vil gi et løft når det gjelder publikasjoner, rekruttering, veiledning, innhenting av ekstern finansiering og i noen tilfeller innovasjon.

Gruppen skal benyttes aktivt for å fremme en jevnere kjønnsbalanse ved NT. Dette er et strategisk initiativ fra dekanatet, som imøtekommer fakultetets strategi på flere områder innen likestilling, rekruttering og ledelse. NT har nå et aktivt og tydelig fokus på likestilling og en bevissthet på dette når det gjelder ledende roller. Fakultetet arbeider for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i alle stillingskategorier, og vi arbeider med å bygge en kultur som gir like muligheter for begge kjønn i sin faglige utvikling.

Utvalgte forskningsmiljøer ved 5 av 6 institutter ved fakultetet blir styrket gjennom dette strategiske tiltaket. De som ansettes enten i professor II eller i 1. amanuensis II stillinger er: Ainara Nova, Elin Moe, Jeanette Conradie, Eva Pebay-Peyroula (Institutt for kjemi), Cathleen Jones, Carol Norberg, Astrid Aksnes (Institutt for fysikk og teknologi), Letizia Jaccheri (Institutt for informatikk), Geane C. Gonçalves Cavalcante, Giada Iacono Marziano, Anne Hormes, Esther Ruth Guðmundsdóttir (Institutt for geovitenskap), Viveka Erlandsson og Fatemeh Mohammadi (Institutt for matematikk og statistikk). Foto: UiT

Kvinnene representerer et spenn av nasjonaliteter, og bidrar dermed også betydelig innen internasjonalisering av forskning og utdanning ved fakultetet.

Arne O. Smalås, Dekan
Camilla Brekke, Prodekan forskning