Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Havets bidrag til menneskers velferd

Globale endringer påvirker bruken og verdien av marine ressurser. Forskningsprosjektet MarES har som mål å finne nye og forbedrede verktøy for forvaltning av de nordlige havområdene.


Anett Kristin Larsen 13.12.2017 15:02   (Sist oppdatert: 18.12.2017 09:37)

Har du tenkt på hva havet gir deg? Det mest opplagte svaret for mange er vel kanskje ”fisk til middag”, men det er også en hel rekke andre goder knyttet til de marine økosystemene som bidrar til velferden vår. Som synet av en knølhval som bryter vannskorpa i jakten på sild, solnedgangen som farger havet rosa og rødt, eller roen man får ved å kaste agnet og vente på napp. Havet sørger også for nedbrytning av biologiske avfallsstoffer, lagrer CO2 og motvirker tørke ved å gi oss regn. De fleste av disse godene er det vanskelig å sette en pris på, men at de har stor betydning for mange mennesker er utvilsomt.  

De marine økosystemene har mange konkurrerende bruksområder. Foto: Ann E. Lennert (øverst), Jens Erik Lennert

Kampen om verdiene øker

De marine økosystemene er under økt press fra konkurrerende brukere som for eksempel akvakultur, shipping, energiproduksjon, fiske, turisme og rekreasjon. Samtidig har vi klimaendringer som fører til reduksjon av isdekke i Arktiske havområder, som også påvirker bruken av marine økosystemer i nord. Dette gjør at vi har behov for ny kunnskap og nye retningslinjer for forvaltning av ressursene særlig i disse områdene. 

Selv om mange økonomer har blitt kritisert for å forsøke å sette en prislapp på naturen er det viktig å forstå verdien av de forskjellige naturressursene slik at en kan forvalte dem på best mulig måte. I det nye forskningsprosjektet MarES ”Changing uses and values of marine ecosystem services in the Norwegian Arctic” settes det søkelys på hvordan globale endringer og menneskelig aktivitet vil påvirke bruken og verdiene av de marine ressursene vi har til rådighet. 

Ikke alt som teller kan bli telt, og ikke alt som kan bli telt teller, Albert Einstein.

Nytt forskningsprosjekt vil bidra med styringsverktøy

MarES er et interdisiplinært forskningsprosjekt som ledes av professor Margrethe Aanesen ved Norges fiskerihøgskole. Forskere fra UiT, Akvaplan Niva, Universitetet i Stavanger, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Menon economics og Universidade Nova i Lisboa har som mål å finne nye og forbedrede verktøy for forvaltning av marine ressurser. Dette gjelder særlig i områder hvor man har interessekonflikter mellom brukergrupper og forvaltningsenheter. Prosjektet er rotfestet i økonomi, men med sterke bidrag fra naturvitenskap og samfunnsfag.

Økosystemtjenester er de verdier og goder vi får gratis fra naturen. Foto: metrovancouver.org

- MarES tar som utgangspunkt at globale klimaendringer og menneskelig aktivitet endrer utnyttingen av våre marine økosystem og de godene disse generer, forteller Aanesen. Disse endringene er særlig store og merkbare i polare strøk, som for eksempel Nord-Norge.

Blant de viktigste verktøyene prosjektet har som mål å utvikle er det å påpeke verdier, både økonomiske og verdier som ikke kan måles i penger, som disse områdene generere. Og vise hvordan disse kan inngå i kost-nytte analyser og bio-økonimiske modeller for optimal forvaltning.

Prosjektet har som mål å se på de aktuelle problemstillingene i et vidt perspektiv, men med fokus på Norge. Her vil for eksempel økende sjøtemperaturer gjøre akvakultur i nordlige områder mer attraktivt. Samtidig har den økte globale etterspørselen etter mineraler ført til en oppsving i gruvedrift og fornyet interessen for bruk av kystdeponi. Også fordeling av fiskeressurser mellom konkurrerende brukergrupper vil belyses.

Økosystemtjenester, og økonomisk verdsetting av slike tjenester, er gode verktøy når vi skal prøve å forstå sammenhenger mellom miljø, naturressurser og velferd for mennesker, sier professor Margrethe Aanesen.

Prosjektet starter for fullt fra januar 2018 og skal løpe frem til sommeren 2020. Som et kick-off ble det i begynnelsen av desember avholdt et seminar på NFH i regi av forskningsgruppa Marin ressursøkonomi. Her møttes samarbeidspartnerne og andre eksterne deltakere til tre dager fylt med spennende foredrag om Arktisk ressursøkonomi og marine verdier.

Les mer om prosjektet her.