Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Mer samarbeid blant de som møter barn og unge

Utfordringer knyttet til skolegang, rus, levekår eller psykisk helse tidlig i livet kan medføre store utfordringer, både for den enkelte og for samfunnet. 


Mariann Schjølberg Karlsen 01.09.2017 10:41   (Sist oppdatert: 04.09.2017 10:45)

En ny rapport fra RKBU Nord skrevet for Barne-,ungdoms-, og familiedirektoratet har sett på samhandling blant ansatte i barn- og ungesektoren, samt om regelverket påvirker samhandlingen. Rapporten viser at økonomi og ledelse påvirker samhandlingen mellom sektorer vesentlig og at det eksisterende regelverket har betydning for samarbeidet.


Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge.

De som ikke fullfører videregående skole har en forhøyet risiko for både høyere sykefravær og høyere forbruk av velferdsordninger enn de som fullfører.

Faktorer som ble identifisert til å vesentlig påvirke samhandlingen er økonomi, ledelse, kunnskap om hverandres ansvarsområder og funksjoner, grad av kontinuitet, interne rutiner og grad av koordinering. Lov og forskrifter regulerer med ulik tyngde flere av disse faktorene, og ut fra dette ser det ut til at regelverket påvirke samhandlingen.

Rapporten er en del av det felles kunnskapsgrunnlaget som innhentes i forbindelse med en gjennomgang av regelverket som gjøres innenfor 0-24-programmet. Programmet er et tverrsektorielt samarbeid som har som mål å bidra til at flere barn gjennomfører utdanningsløpet og at de får det nødvendige grunnlaget for en god tilknytning til arbeidslivet.

Programmet er et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og de underliggende etatene. Arbeidet koordineres av Utdanningsdirektoratet.

Les om og last ned rapporten

Samarbeid til barnets beste