Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Statsbudsjettet 2016: Tall for UiT

Regjeringa har blant annet satt av penger til 12 nye rekrutteringsstillinger, 20 millioner til utstyr og inventar i MH2-bygget og nye studieplasser i medisin og psykologi.


Randi Merete Solhaug 07.10.2015 10:31   (Sist oppdatert: 07.10.2015 15:46)

Illustrasjon: Colourbox

Neste års statsbudsjett ble lagt fram i dag, 7. oktober.

Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) vil fusjonere fra 1. januar 2016, og i statsbudsjettet foreslås det at det fusjonerte UiT får en totalbevilgning på 2,9 milliarder kroner neste år. 

Penger til MH2
Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til det fusjonerte universitetet med: 

- 5,1 millioner kroner til ni nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanning. 

- 440 millioner kroner i 2016 til bygg for medisin- og helsefagbygg ved UiT. 20 millioner kroner er knyttet til utstyr og inventar i forbindelse med nybygget. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

- 1,5 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi og 10 nye studieplasser i medisin.

- 4,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

- 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet. 

I 2015-budsjettet ble det opprettet en ny søknadsbasert ordning for oppgradering av universitetsbygg. Ordningen er utvidet fra 75 til 135 millioner kroner i 2016-budsjettet, og UiT vil kunne søke om midler fra ordningen.

Mer om UiT og statsbudsjettet: Satser på maritim forskning

Basisbevilgningen endres ikke
Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler blir videreført med én basisdel og én resultatdel.

– Vi er positive til regjeringens satsing på forutsigbarhet og langsiktighet ved at breddeuniversitetene fortsatt får et strategisk handlingsrom gjennom videreføring av grunnfinansieringen, men vi savner en større styrking av FRIPRO (fri prosjektstøtte), sier rektor Anne Husebekk.

Basisdelen av bevilgningen er omdiskutert fordi den bare gis til de fire eldste universitetene i Norge (UiO, UiB, UiT og NTNU). De andre universitetene mener dette er en forfordeling, og kunnskapsministeren har tidligere gitt uttrykk for at dette er en ordning de vil se nærmere på. Men i neste års budsjett er det ingen endringer:

– Vi ønsker å ha forutsigbarhet for de store, tunge institusjonene. Vi ønsker å skape ro i fusjonsprosessen og gi gode rammer for grunnforskning og fagmiljøene. Vi må sikre at de gode miljøene vi har i Norge kan hevde seg internasjonalt, samtidig som vi sørger for at de mindre institusjonene kan bidra på sine områder, sier Kent Gudmundsen (H) om hvorfor basisbevilgningen ikke endres. Han sitter i Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Fra 2017 skal det imidlertid innføres en økonomisk indikator for å stimulere utdanningsinstitusjonene til å få flere studenter til å fullføre utdanninga på normert tid. I tillegg skal vi premieres for et godt samarbeid med næringslivet.

– Dette er gode insentiver som vi ønsker velkommen, sier Husebekk.

Kent Gudmundsen (H) var tilstede på UiT da statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram 7. oktober. Foto: Tommy Hansen

Mer penger til fusjonsarbeid
I neste års budsjett er det også satt av 100 millioner kroner til kostnader forbundet med å fusjonere, såkalte SAKS-midler. Tidligere er det bevilget 75 millioner kroner til dette formålet.

Det er godt nytt for HiH, HiN og UiT som er midt inne i en fusjonsprosess som krever mange ressurser. Fusjonsprosessen er tildelt 11 millioner kroner for 2015, og er lovet (men ikke formelt tildelt) det samme beløpet i 2016.

– UiT har fusjonert to ganger før, og vet at det koster. Vi er derfor glade for at regjeringen anerkjenner at strukturreformene og utviklingen av robuste fagmiljø med høy kvalitet krever ressurser, sier Anne Husebekk.

Les mer om UiT og statsbudsjettet: 100 millioner til fusjonsarbeid

Nytt forskningssenter for arktiske utfordringer

Rektor Anne Husebekk. Foto: Tommy Hansen

Regjeringen foreslår å sette av totalt 15,3 millioner kroner til forskningssentre for arktiske utfordringer og økt utvinning i 2016. Forskningssenteret for arktiske utfordringer i Tromsø har som mål å fremskaffe ny kunnskap om petroleumsressursene i Arktis, samt utvikle nødvendig kunnskap og metodikk for miljøvennlig leting. Senteret skal bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet med relevans for oljenæringen i nord og i arktiske strøk. 

UiT er vertsinstitusjon og samarbeider tett med petroleumsindustrien og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Ordningen skal også styrke tilbudet for master- og doktorgradsutdanning.

– Dette er svært gledelig for oss og en anerkjennelse av det gode fagmiljøet vi har innenfor området, mener rektor Anne Husebekk.

Flere sentre for fremragende utdanning
UiT fikk i 2011 tildelt Norges første senter for fremragende utdanning (SFU) i samarbeid med UiO. Senteret, ProTed, skal utvikle en forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning.

Nå vil Regjeringen ha flere slike sentre for fremragende utdanning, og foreslår en bevilgning på 25 millioner kroner for å få dette til. Regjeringa påpeker at flere SFU'er er viktig for å bidra til å utvikle flere verdensledende miljø i Norge.

UiT var også først ut med å tilby 5-årig master i lærerutdanning, og i vår ble de første masterstudentene uteksaminert. Alle var sterkt etterspurte i jobbmarkedet, og de gikk rett ut i jobb.

Regjeringa ønsker nå å satse på 5-årig masterutdanning i lærerutdanning i Norge, og  32 millioner kroner til dette.

PET-senter til Universitetssykehuset i Nord-Norge
Regjeringen foreslår å bevilge lån til Universitetssykehuset i Nord-Norge til etablering av et PET-senter i Tromsø med en låneramme på 375 millioner kroner, som skal utbetales i perioden 2016–2018. Det foreslås 50 millioner kroner i investeringslån til prosjektet i 2016. Med dette vil alle regionene ha egne PET-senter. PET er forkortelse for positronemisjonstomografi.

PET-skanning er en metode for å finne aktive kreftceller, og bidrar til mer effektiv kreftbehandling.

Isgående forskningsfartøy
Byggingen av nytt, isgående forskningsfartøy følges videre opp i 2016, og det foreslås en bevilgning på 149 millioner kroner i tråd med framdriftsplanen for prosjektet. Fartøyet er etter planen ferdig i 2017, og vil ha hjemmehavn i Tromsø.

Det nye skipet blir 100 meter langt og 21 meter bredt og skal eies av Norsk Polarinstitutt. Havforskningsinstituttet skal drifte skipet, mens UiT blir den største brukeren.

Nye studentboliger
Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 230 nye studentboliger i Finnmark og Troms. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.