Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Slik skal samer få en bedre alderdom

Et eget hefte skal gi helsearbeidere mer kunnskap om å jobbe med samiske eldre.


, 05.08.2015 14:02   (Sist oppdatert: 21.03.2018 10:04)

Heftet er trykt i 5000 eksemplarer.

Skrevet av: Robert Greiner

– Alle har rett til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon, sier faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Nord, Torunn Hamran ved UiT.

Hun mener at et godt helse- og omsorgstilbud til samiske eldre krever kompetanse i samisk språk og kultur, samt kunnskap om historiske og sosiale faktorer av betydning for den enkeltes livssituasjon. Derfor har hun og kollegaene laget et temahefte for helsearbeidere på oppdrag fra Helsedirektoratet, som en del av satsingen under Demensplan 2015.

Nå er heftet klar for distribuering.

Sammensatt informasjon

Arbeidet med temaheftet har pågått fra mai 2014 og er en oppfølging av arbeidet med rapporten "Treårige satsinger innen samiske helse- og omsorgstjenester (IS-2052)", som ble utarbeidet av Helsedirektoratet i perioden 2010-2012.

­–­ I arbeidet med heftet har vi tatt utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap, fra ulike kilder. Vår oppgave har vært å velge ut, sammenstille og gjøre tilgjengelig. Vi har hatt god støtte av en bredt sammensatt referansegruppe, som har lest, kommentert, diskutert og bidratt med skriftlige og muntlige innspill, sier postdoktor Bodil Hansen Blix.

Håper på diskusjon

I referansegruppen har det vært representanter fra Sametingets eldreråd, sykehjem og hjemmetjenester, høgskole- og universitetssektoren, kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk, Fylkesmannen i Troms, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og Utviklingssenter for den samiske befolkningen i Finnmark.

Nå håper Hamran og Hansen Blix at de som jobber med samiske eldre leser seg gjennom heftet og bruker sine egne erfaringer i diskusjon.

­– Det bor personer med samisk bakgrunn i hele landet. Mange av dagens eldre bærer på erfaringer med fornorskning og stigmatisering av samene. Dette er en del av vår historie som ikke er like godt kjent over hele landet. Mange helseansatte har lite kunnskap om det samiske samfunnet. Vi har forsøkt å legge vekt på at samiske eldre er en mangfoldig gruppe. Eldre samer tilhører alle samfunnslag, yrker og utdanningsgrupper, og er bosatt i alle deler av landet, sier de to.