Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bedre tjeneste under samme tak

En bedre tjeneste var ett av formålene da Rana kommune samlokaliserte tilbudene til barn og familier i 2014.


Mariann Schjølberg Karlsen 09.03.2015 13:56   (Sist oppdatert: 23.03.2015 08:51)

Besøk på helsestasjonen

Avdeling for Barn og familier består i dag av barneverntjenesten, helsesøster og jordmortjeneste og familiesentret. Tjenestene ble samlokalisert i 2013, mens familiesentret ble etablert for over 12 år siden. Formålet med den nye organiseringen var:

  •  En bedre tjeneste
  •  Mulighet til færre saker meldt til barneverntjenesten
  •  Komme tidligere inn i risiko familier og sette inn rimelig hjelp tidlig
  •  Samordning av hjelpetiltak
  •  Rett hjelp til rett familie
  •  Forebygging som virker

Gode eksempler fra praksis:

Familiesentret i Mo i Rana har et prosjekt kalt Drømmehuset. Drømmehuset er et tilbud til foreldre som har ekstra utfordringer i sitt eget liv, som igjen kan påvirke foreldrerollen. Drømmehuset er en del av det forebyggende arbeidet ved familiesenteret og ble startet i 2014. Tilbudet er ment for unge foreldre som har utfordringer i eget liv som vil påvirke deres utøvelse av foreldrerollen. Tilbudet skal hjelpe disse foreldrene med å få fokus på, og skape endring i forhold til de utfordringer den enkelte har. Dette dreier seg om økonomi, utdanning, bolig, foreldreskap eller psykisk helse. De involverte tjenestene er jordmor- og helsesøstertjeneste, familietjeneste, barnevern, og NAV, i tillegg til Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester, oppfølgingstjenesten, boligformidling, og karrieresenter.

Rent konkret arbeides det både individuelt og i gruppe med vekt på å etablere en god relasjon mellom foreldre og ansatte, mellom foreldrene i gruppen og mest av alt mellom foreldre og barn. Gruppen med foreldre møtes jevnlig og etter en fast plan. Inkludert i dette er samling og lek med barna, felles formiddagsmat og stell av barna. Det gis praktiske råd og veiledning i tillegg til aktiviteter og læring som stimulerer til samspill og gode foreldreferdigheter. Drømmehuset har fått prosjektmidler fra Husbanken.

Helsesøster Rana familiesenter Ansatte Rana Familiesenter Lekekroken Familiens hus Rana
Helsesøster Inger Gulla Myrvold Fra venstre: Berit Nonskar, Berit Olsen og Ann-Marit Tverå. Lekekroken på Rana familiesenter

Fra venstre: Berit Nonskar (leder familiesentret), Inger-Ritha Olsen (leder barnevern), leder for avdeling for Barn og familier, Ann-Marit Tverå og Helse- og sosialsjef Kåre Nordnes Jr. Alle foto: Monica Martinussen.

Et eksempel på hvordan man kan planlegge forebygging i forhold til familier:

1) Kartlegging (Tidlig inn)

Kartlegging ved helsesøster/jordmor for å avdekke depresjon eller andre problemer i familien. Samtalen etterpå er viktig for å komme tidligere inn i familier som har det vanskelig. Viktig med tilbud som ikke er stigmatiserende og lett å takke ja til.

 

2) COS-gruppe med eller uten familiesamtaler

Noen foreldre vil kunne trenge mer hjelp etter en kartlegging med påfølgende samtale, og da er det etablert et tilbud om tiltaket COS (Circle of Security) som også kan suppleres med samtaler og tverrfaglig samarbeid i Barne- og familieavdelingen. Tiltaket har fått prosjektmidler fra Bufdir.

 

3) Drømmehuset

Prosjektet representerer forebyggende arbeid på et indikert nivå.

 

Hvordan kan Drømmehuset settes inn i en forebyggingskjede: