Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonal studie av holdninger og behandlingsvalg

I en ny studie samarbeider NAFKAM med kanadiske Bishop’s University om å undersøke forholdet mellom befolkningens holdninger til helseomsorg og deres nåværende og framtidige behandlingsvalg.


Tine Lillegård Bergli 04.03.2015 15:04   (Sist oppdatert: 06.01.2017 11:19)

Nå skal seniorforskerne Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen i samarbeid med professor Fuschia Sirois ved Bishop University i Canada belyse folks behandlingsvalg i dag og i fremtiden.


Både friske og syke

– Vi vil undersøke hvordan folk i Norge og Canada tenker rundt sine behandlingsvalg nå og fremover i tid. Det betyr at både personer som har helseplager og personer som per i dag regner seg som friske vil være viktige deltakere i prosjektet. Det samme vil både personer som er hyppige brukere av alternativ behandling, og personer som ikke bruker alternativ behandling i det hele tatt, sier Kristoffersen og Salamonsen.

Innspill til helsemyndighetene?

– Vi mener at brukerperspektivet som er i fokus i denne studien kan gi viktige innspill til både norske helsemyndigheter, alternative behandlere og behandlerorganisasjoner i forhold til et treffsikkert innhold i framtidens helse- og behandlingstilbud, sier Anita Salamonsen.

Holdningsforskjeller?

Agnete Kristoffersen tilføyer at det også vil bli interessant å sammenligne svarene fra Norge og Canada: – Selv om den offentlige helsetjenesten i disse to landene har en del likhetstrekk, finnes det også forskjeller som for eksempel tilgangen til klinikker som tilbyr både konvensjonell og alternativ behandling. I mange land er også helsevesenet organisert på en annen måte enn i Norge, ved at mye av bruken blir betalt privat gjennom ens forsikring. Da kan man også tenke seg at skillet mellom bruk av konvensjonell og alternativ behandler kan bli mindre tydelig enn i Norge. I undersøkelsen er det vi som har prissatt tjenestene. Dermed frigjør vi oss litt fra dagens situasjon, og får se om det er tenkemåten eller helsesystemene som påvirker folks prioriteringer.

Åpent spørreskjema på nettet

De to NAFKAM-forskerne inviterer nå alle interesserte til å delta i studien.
– Alle kan svare på undersøkelsen. Den ligger enkelt tilgjengelig på nettet, og tar ca 10-20 minutter å fylle ut. Du blir spurt litt om din helsetilstand, livsstil og kosthold, men mest om dine holdninger til og bruk av ulike behandlingstilbud, sier Kristoffersen.  – Du vil også få presentert hypotetiske behandlingssituasjoner, og bli spurt om dine tanker og preferanser for behandling av ulike tenkte helseproblemer.

Sikkerhet for sensitive opplysninger

– Alle svar er anonyme. Rapportene fra studien vil inneholde informasjon som reflekterer grupperesultater og ikke informasjon på individnivå. Alle skjemaer med den anonyme informasjonen som sendes inn vil bli oppbevart på en sikker server, kun tilgjengelig for forskerne. Har du spørsmål om denne studien før, under, eller etter deltakelse er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Agnete Kristoffersen. -Jo flere som svarer, jo mer kunnskap samler vi inn til beste for morgendagens pasienter, avslutter Kristoffersen og Salamonsen.

Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen er begge seniorforskere ved NAFKAM, UiT Norges arktiske universitet og har avlagt to av Norges første doktorgrader på nordmenns bruk av alternativ behandling. Kristoffersen har forsket på bruk av alternativ behandling blant kreftpasienter hentet fra Kreftregisteret og Tromsøundersøkelsen, mens Salamonsen blant annet har studert erfaringer med alternativ behandling blant pasienter med kreft eller multippel sklerose og kommunikasjonen mellom disse brukerne av alternativ behandling og deres leger.