Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Klimasensitive mikroorganismer i Arktisk jord

Mikroorganismer spiller en nøkkelrolle i omsetning av lagret karbon i Arktis. Hvilke arter som er der og hvordan de reagerer på endringer har betydning for vårt globale klima.

Master i mikrobiologi  Alexander Tøsdal Tveit ved AMB  forsvarte 2.5 offentlig  for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen: 

 Microbial communities and metabolic networks inArctic peatlands – Mikrobielle samfunn og metabolske nettverk i Arktisk torvjord


Jens Revold 05.05.2014 11:09   (Sist oppdatert: 05.05.2014 11:36)

Mikroorganismer produserer og omsetter drivhusgasser i permafrost økosystemer. Hvordan mikroorganismene i disse økosystemene vil respondere på klimaendringer og temperaturøkning

Foto: Ingrid Jensvoll

har vært ukjent. Det arktiske karbonlageret utgjør en tredjedel av alt organisk karbon på jorden, og er en stor kilde til drivhusgassene karbondioksid (CO2) og metan (CH4). Metan er en sterk drivhusgass fordi den binder mye solenergi  i atmosfæren. Økt mengde av metan kan derfor ha stor effekt på vårt klima. Gjennom dette prosjektet ønsket vi å beskrive de komplekse mikrobielle samfunn som er ansvarlige for denne viktige delen av jordens karbonsyklus, og vi ville forstå hvordan deres aktivitet blir påvirket av temperaturendringer.

Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet har vist at en temperaturøkning vil føre til endringer i både sammensetningen og aktiviteten til mikroorganismene i Arktisk permafrost jord. Dette vil igjen gi økte metanutslipp som vil ha en forsterkende effekt på klimaendringene. 

Vi har brukt  nye metoder, metagenomikk og metatranskriptomikk, for å studere genene og genuttrykket til alle de forskjellige mikroorganismene i det arktiske økosystemet. Vi har anvendt

metodene direkte på torvjord hentet fra Svalbard om sommeren og jord som vi har utsatt for temperaturøkning i laboratoriet.

Våre resultater viser at temperaturøkningen har en dramatisk effekt på mikroorganismene. Når vi så nærmere på gen-sammensetningen og genuttrykket så vi at mange av gruppene vi hadde identifisert på lavere temperaturer var blitt erstattet med nye grupper av mikroorganismer med lignende funksjoner som var mer effektive ved høyere temperaturer. I tillegg fant vi økt aktivitet av større eukaryote mikroorganismer som spiser bakterier. Dette indikerer at bakteriell vekst blir dempet av predasjon ved høyere temperaturer, men det forhindret ikke en økning i CH4 produksjonen. Studiet har gitt ny kunnskap i mikrobiell økologi samt en bedre forståelse av terrestre økosystemer i Arktis.

Kommisjonen:

Foto: Ingrid Jensvoll

 

Veileder: 

  • Professor Mette Svenning, AMB
  • Førsteamanuensis Tim Urich, Universitet i Wien, Østerrike

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Ralf Conrad, Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology, Tyskland (1. opponent)
  • Dr. Phil Pope, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norge (2. opponent)
  • Professor Kirsten Krause, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen ble avholdt på engelsk og ble ledet av dekan Edel O. Elvevoll, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

  

 

Personlig:

 

Mitt navn er Alexander Tøsdal Tveit. Jeg er født på Stord i 1983, men oppvokst i Bergen. Jeg fullførte bachelor i biologi med spesialisering i mikrobiologi ved Universitet i Bergen våren 2008, og fortsatte deretter med en master i mikrobiologi ved samme universitet. Etter fullført master, startet jeg på min PhD utdannelse ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Mine forskningsinteresser dreier omkring mikroorganismers rolle i naturens biogeokjemiske sykluser, hvordan disse kan endres ved miljøforandringer, samt effekten av slike endringer på økosystemene. 

 

Navn: Alexander Tøsdal Tveit

Institusjon/institutt: Institutt for Arktisk og Marin Biologi, UiT Norges Arktiske Universitet

Telefonnummer/mobilnummer: 004799279186

E-postadresse: alexander.t.tveit@uit.no

Evt. webadresse til prosjektet: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=367980