Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forurensning av Barentshavet overvåkes med mikroorganismer

Mikroskopiske bunndyr er blitt et nyttig verktøy for registrering av miljøendringer i Barentshavet.  Naturlige miljøendringer og menneskeskapt forurensning kan spores i skallet til «minimuslinger».


Vibeke Os 03.12.2013 13:33   (Sist oppdatert: 03.12.2013 13:45)

Noortje Dijkstra på feltarbeid. Eksempel på foraminiferer i venstre hjørne.

Noortje Dijkstra er fra Nederland og har en mastergrad fra VU University Amsterdam. Dijkstras interesse for marin forskning i Arktiske områder førte henne videre til Institutt for Geologi ved UiT. I 2010 startet hun sitt doktorgradsarbeid i forskningsgruppen for marin mikropaleontologi og 28. november 2013 forvarte hun sin avhandling med tittel: “Bentiske foraminiferer som indikatorer for naturlig variabilitet og antropogen påvirkning”. Forskningsarbeidet hennes har vært en del av prosjektet «Northern Environmental Waste Management (EWMA)», ved UiT.

 

Skalldyr som indikator

Formålet ved studiet har vært å innhente kunnskap om hvorvidt endringer i havmiljøet kan registreres og måles ved hjelp av mikroorganismer som lever på havbunnen. Endringene kan være naturlige, knyttet til klima eller forandringer i strømregimer, men også være et resultat av menneskeskapt påvirkning, for eksempel forurensning knyttet til oljeindustrien. Dijkstra undersøkte områdene i det sørvestlige Barentshavet, et område uten direkte innflytelse fra industrien, og det forurensede havnebassenget i Hammerfest.

 

Minimuslinger

Foraminiferer er et encellete dyr som har kalkskall eller skall av små mineralkorn. Bentiske foraminiferer lever på eller i havbunnsedimenter og når dyrene dør, vil skallene synke ned på havbunnen der de kan danne store tepper med skallavleiringer. Skall av foraminiferer er viktige mikrofossiler og benyttes blant annet til å si noe om alderen til avleiringer og klima for bestemte tidsepoker.

 

Forurensning i Hammerfest havn

Dijkstras undersøkelser i Barentshavet og Hammerfest havn tok for seg mikroorganismenes respons på naturlige og menneskeskapte miljøforandringer. Forskningen hennes viste at det sørvestlige Barentshavet var relativt rent, der mikro-organismenes skall kun syntes påvirket av naturlige forandringer som havstrømmer.  I Hammerfest havn hadde imidlertid forurensning hatt stor påvirkning på organismene.

 

Utvikler nytt verktøy for miljøovervåkning

Forståelse av mikroorganismenes respons på forskjellige typer miljøforandringer kan brukes til å utvikle et såkalt bio-overvåkningsverktøy. Et slikt bio-overvåkningsverktøy basert på foraminiferer vil kunne brukes til raskt å registrere miljøforringelse. Det er forventet økning i industriaktiviteter i Arktis, og industrielle utslipp vil også øke som følge av dette. Et slikt bio-overvåkningsverktøy forventes derfor å bli viktig for nordområdene.