Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tilbud til mødre med blues

Ikke alle nybakte mødre svever på en rosa sky. Familiens hus i Tromsø har etablert et møtested for de som har hatt en tøff start i livet som mamma.


Mariann Schjølberg Karlsen 08.11.2013 10:33   (Sist oppdatert: 08.11.2013 10:39)

Solveig Wallann (t.h) og Line Moldestad fra Familiens hus i Tromsø fortalte om sitt prosjekt “Blues Mothers” under konferansen Nordic Family Center Conference i vår.

20 kvinner med barn har deltatt på prosjektet Blues Mothers i Familiens hus på Langnes. Blues Mothers er et møtested for mødre som er nedstemte etter fødselen. Målet er å bidra til bedre psykisk helse hos mødrene og fremme tilknytningen til eget barn.


Tilpassede omgivelser
Åpen barnehage, et tilbud til foreldre og barn i Familiens hus, er et populært tilbud. Men det passer kanskje ikke for alle, alltid. Det har Familiens hus på Langnes gjort noe med.
-For noen er åpen barnehage rett og slett for heftig. Derfor hadde vi lyst til å skape en møteplass der mødre som har det vanskelig kan møtes med barnet sitt i skjermede omgivelser, sier førskolelærer Solveig Wallann og koordinator Line Moldestad, i Familiens hus.


Ikke behandling
Gjennom god servering, fin atmosfære, sang og varme, hjelpsomme gruppeledere prøver Blues Mothers å skape et godt miljø for mødrene og deres små. De tilbyr også babymassasje og babysang.
-Det er viktig å huske at dette ikke er behandling, men noe som de skal få lyst til å delta på, sier Wallan.


Ti uker 
Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune startet med kartlegging av den psykiske helsa til mødre 1.mars 2011. Da barnet var syv uker gammelt ble mødrene bedt om å svare på kartleggingsskjemaet, EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale).  De mødrene som viste tegn på depresjon og skåret høyt på EPDS-en ble informert om tilbudet. Planlegging av gruppetilbudet startet i januar 2012 og første pilotgruppe startet i mai 2012. I starten møttes mødrene en gang ukentlig i 6 uker, nå er tilbudet utvidet til ti uker.

Viktig å møte andre

Profesjonsstudentene Anette Karlsen og Kristin V. Kristensen håper at Blues Mothers lever videre også etter at prosjektet er over.

Undersøkelser blant deltakerne på Blues Mothers viser at det betyr mye å møte andre i samme situasjon.

Å være deprimert etter fødselen er nemlig mer vanlig enn mange tror. Hvert år vil anslagsvis 3000-9000 barselkvinner i Norge være plaget av nedstemthet og depresjon, viser tall fra Folkehelseinstituttet. 

Flere i samme situasjon
Hovedfagsoppgaven til Kristin V. Kristensen og Anette Karlsen, profesjonsstudenter på Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø viser at kvinnene som har deltatt i prosjektet har trukket fram at det betyr mye å komme seg hjemmefra, bli aktivisert og vite at det er flere i samme situasjon.

Mangler sosial støtte
Undersøkelsene til Karlsen og Kristensen viser at blant faktorene som har bidratt til nedstemthet er manglende sosial støtte, et belastende svangerskap eller fødsel og forventninger omkring morsrollen og tiden etter fødselen.
-Dette kan igjen føre til skam og følelsen av å miste seg selv. Isolasjon, taushet og tilbaketrekking ble konsekvensen for mange, opplyser de to hovedfagsstudentene.

 
Trygghet
Blant det mødrene trakk fram som positivt er verdien av å møte likemenn, å være trygg på en arena hvor man kan åpne seg, normalisering av situasjonen og nye måter å forholde seg til sine tanker på. Flere fant det vanskelig å delta i barselgrupper.
-Når man har det tungt er det vanskelig å forholde seg til andre som har det tilsynelatende perfekt, sier Karlsen.
Mødrene har også meldt inn at de har fått det bedre med seg selv etter å ha deltatt på dette. De ble aktivisert, skammen ble redusert, idealene ble justert og onde sirkler i forhold til tanker, følelser og atferd ble brutt.

 

Ønsker å videreføre

Prosjektet har finansiering ut 2013, men målet er å tilby dette videre på fast basis.

Blues Mothers får prosjektmidler fra RKBU Nord til prosjektet ut 2013, men det er mye som motiverer Familiens hus til å fortsette dette tilbudet, i følge koordinator Line Moldestad.

-Det at mødrene setter pris på å møtes, at de sier at det hjelper. I tillegg ser vi en positiv forandring fra vi begynner til vi slutter med mestringsgruppen. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra mødrene på brukerevalueringen.

Interesse fra andre kommuner

Andre har også vist interesse for tilbudet. Det er motiverende for prosjektet at det er så stor interesse for det fra andre hold og øvrig i kommunen. Også andre kommuner har vært på studiebesøk.
-Det er også veldig motiverende å ha så positive samarbeidspartnere som psykologspesialist Catharina E. A. Wang på Institutt for psykologi, UiT og øvrig goodwill fra andre samarbeidspartnere som babymassør og musikkterapeut. Vi ser at nedstemthet er ganske vanlig blant mødre, og at det er få tilbud til dem, så det motiverer oss å lage et tilbud de setter pris på, sier Moldestad.


Fast tilbud
Selv om prosjektperioden sannsynligvis er over i 2013, håper koordinator Moldetsad på et permanent tilbud.
-Vi ønsker å holde mulighetene åpen for å søke midler fra RKBU og andre steder, hvis vi trenger lengre tid for å implementere det som ett fast tilbud og få det inkludert i kommunens eget budsjett for neste år. Ut fra vårt samarbeid med Institutt for psykologi i Tromsø er det også muligheter for utprøving av andre tiltak overfor målgruppa deprimerte mødre, uten at dette er avklart ennå, opplyser Moldestad.

 

Samarbeid
For de to studentene ble arbeidet med hovedoppgaven mer meningsfylt enn forventet.
-Det har vært veldig interessant. Det føles meningsfylt å gjøre noe for en gruppe som tidligere ikke har hatt et tilstrekkelig tilbud, samtidig som man vet mulige konsekvenser det kan ha for barnet. Det er også fint å få være i feltet og ha samarbeidet med kommunen. Nå håper vi bare at dette blir et etablert tilbud, sier Kristensen. 

  

Familiens hus
Familiens hus er en samhandlingsmodell med tilbud til barn, unge og deres familier. De tjenestene som ofte inngår i Familiens hus er helsestasjon, inkludert svangerskapsomsorg, forebyggende barneverntjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste og åpen barnehage. Fagpersonell fra ulike tjenester jobber i tverrfaglige og fleksible team som legger til rette for helhetlige tilbud basert på brukernes behov. Familiens hus på Langnes bygger på denne modellen.

EPDS
EPDS er et spørreskjema (selvrapport) med 10 spørsmål som skal avdekke depressive symptomer hos kvinner som er gravide eller nylig har født. Spørsmålene som blir stilt omhandler bevissthet om vanskelige følelser fra de siste syv dagene til kvinnen. Her skal kvinnen beskrive i hvor stor grad hun har gledet seg til noe, bebreidet seg selv uten grunn når noe gikk galt eller vært nervøs og bekymret uten grunn. Det er til sammen ti spørsmål. Svarene rapporteres som en sum-skår som kan ha verdier mellom 0 og 30.