Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Doktorgrad - Ras fra kontinentalskråningen utenfor Lofoten

Basert på nye kart over havbunnen, sedimentprøver og seismiske data fra kontinentalskråningen utenfor Lofoten har Nicole J. Beaten studert ulike typer av utrasninger på vanndyp mellom 1100 og 2500 m.


Vibeke Os 04.10.2013 15:40   (Sist oppdatert: 04.10.2013 15:42)

Nicole Jeanne Baeten ved Institutt for Geologi, forsvarte sin doktoravhandling 20. September 2013. Tittel på avhandlingen var "Mass movements on the continental slope offshore Lofoten, Northern Norway". Hun kommer opprinnelig fra Nederland der hun tok en Bachelorgrad i fysikalsk geografi. Et senere Erasmus-opphold på Svalbard ved UINS vekket interessen for marin geologi og medførte at hun flyttet til Tromsø for Master- og PhD-studier. Baeten startet i ny jobb ved NGU  i Trondheim 1. September.

Hennes forskerarbeide er oppsumert som følger:

"Basert på nye kart over havbunnen, sedimentprøver og seismiske data fra kontinental-skråningen utenfor Lofoten har jeg studert ulike typer av utrasninger på vanndyp mellom 1100 og 2500 m. Volumet av sedimenter som har rast ut varierer fra 0,06 til 8,7 km3, noe som viser at rasene er små sammenlignet med for eksempel Trænadjupraset som har et volum på 900 km3 og ligger rett sør for studieområdet. De små rasene har tidligere ikke vært studert i detalj. Dette studiet viser at de har samme form som de store rasene og derfor trolig blitt dannet av de samme prosessene. Sedimentologiske og geotekniske analyser av en sediment-prøve gjennom et av rasene viser at det er sedimenter avsatt av havstrømmer (konturitter) som representerte det svake laget der utrasningen startet. Det har vært avsatt kontorittsedimenter i studieområdet gjennom de siste 10 millioner år, mens området har vært utsatt for ras siden begynnelse av Pleistocene perioden (de siste 2,6 millioner år), i perioden da innlandsisen gjentatte ganger har avsett sedimenter på kontinentalskråningen under istidene. Sedimentene fra innlandsisen har derfor trolig påvirket kontinentalskråningens stabilitet i dette området."