Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Disputas ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Cand.scient Terje Geir Solvoll vil torsdag 22.august 2013 kl. 13.00 offentlig forsvare for ph.d.-graden i realfag, studieretning informatikk


Vibeke Os 15.08.2013 12:58

From being interrupted by mobile devices to CallMeSmart: A context-sensitive communication system for mobile communication in hospitals

Kort sammendrag av avhandlingen:

Infrastruktur for trådløs kommunikasjon utgjør en viktig resurs for deling av informasjon mellom helsefagarbeidere. Arbeidssituasjonen til medisinsk personell er meget mobil, og viktig informasjon deles konstant mellom kolleger for å kunne tilby en best mulig pasientbehandling. For å være i stand til å kommunisere med kolleger i løpet av arbeidsdagen, uansett tid og sted, bærer ofte legene med seg en eller flere mobile kommunikasjonsenheter i forhold til deres ansvar og arbeidsrolle. Dette fører ofte til flere problemer, spesielt angående forstyrrelser fra disse enhetene. Dette skjer i hovedsak pga. at den som ringer ofte ikke er klar over arbeidssituasjonen til den de ringer. Slike forstyrrelser er uønsket og kan føre til at legen gjør medisinske feil, feilbehandling eller feilmedisinering, noe som absolutt bør unngås.

Vi har brukt metoder fra “Computer Supported Cooperative Work” og “Human Computer Interaction”, inkludert etnografi og tolkende felt arbeid, hvor brukerkrav ble valgt ved hjelp av scenariobasert testing. Intensjonen var å lære om legers kommunikasjonshverdag og Inkludere brukerne i design og testingsprosessen. Dette for å være sikker på at systemet er designet og utviklet ut fra brukernes kommunikasjonsmønster og behov. For å utvikle CallMeSmart, brukte vi en iterativ programutviklingsprosess kalt, Unified Process.

Oppsummert; vi kan bekrefte at leger og kirurger blir forstyrret unødvendig fra mobile kommunikasjonsenheter I løpet arbeidsdagen. Vi har identifisert og registrert i hvilke situasjoner slike forstyrrelser skjer, og bevist at et kontekst-sensitivt mobilt kommunikasjonssystem vil være en passende løsning for å balansere mellom økt tilgjengelighet og økte forstyrrelser. I prosjektperioden har vi designet og utviklet et «interruption management» system som vi har vært i stand til å integrere i eksisterende infrastruktur, i dette tilfellet Ascom UNITE kommunikasjonsplattform, som er likt eller kompatibel med Universitetssykehuset Nord Norges kommunikasjonssystem. Videre har vi vært i stand til å integrere Smarttelefoner sømløst inn i allerede utviklet løsning og eksisterende infrastruktur, dette inkludert personsøkere og meldings og alarmtjenester.

Det resulterende systemet CallMeSmart, et kontekst-sensitivt kommunikasjonssystem for mobil kommunikasjon på sykehus. CallMeSmart er basert på en Ascom/trixbox Platform og var designet for å redusere forstyrrelser fra mobile kommunikasjonsenheter ved å øke bevisstheten til brukerne. Systemet er designet for sykehusbruk og reduserer forstyrrelser ut fra kontekstuell informasjon om brukerne, som f.eks. lokasjon, tilgjengelighetsstatus og personlige forpliktelser. CallMeSmart er utviklet for å imøtekomme nye kommunikasjonsbehov i helsetjenesten.

Hovedbidraget I denne oppgaven er konsentrert rundt det overordnede forskningsproblemet fokuset på i denne oppgaven, oppbygd av flere underliggende forskningsspørsmål. Det utviklede systemet, CallMeSmart, er blitt testet av potensielle brukere, i dette tilfellet leger og kirurger, hvor det neste steget må bli å teste og verifisere systemet i klinisk sykehusbruk.

Veiledere
Hovedveileder professor Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø

Biveileder forsker Jeremiah Scholl, Nasjonalt Senter for Telemedisin

Bedømmelseskomiteen

Prof. Do van Thanh, Institutt for telematikk, NTNU (1.opponent)

Ass. Prof. Thomas Pederson, IT University of Copenhagen, Danmark (2.opponent)

Førsteamanuensis Weihai Yu, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasleder
Dekan Morten Hald, Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, Universitetet i Tromsø.