Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny doktorgrad Kirsti E. Præsteng (AMB): "Kan cellulosenedbrytende vombakterier brukes som probiotika til rein?"

Utvikling av genetiske prober for gjenkjenning av vombakterier, og dyreforsøk for

å evaluere probiotsk effekt av cellulosenedbrytende bakterier hos reinsdyr etter sult


Jens Revold 21.09.2012 14:48   (Sist oppdatert: 21.09.2012 16:05)

Kirsti E. Præsteng avla doktorgraden (PhD) ved Universitetet i Tromsø den 21.9.2012 med

avhandlingen ”Genetic identification and ruminal dosing of cellulolytic bacteria to reindeer in search of a future probiotic”. Reinsdyr er drøvtyggere og avhengig av symbiotiske bakterier i vomma for å kunne fordøye maten den spiser. Samisk reindrift eren urgammel næring i Nordområdene som nå utfordres av oppvarmingen i Arktis som antagelig vil påvirke snø- og beiteforholdene. Ved sult endres sammensetningen og antallet bakterier i reinens vom og dette kan føre til redusert utnytting av fôret. I sin avhandling ønsket Præsteng å undersøke hvilke bakterier som fantes i vomma til rein på ulike beiter og hvordan disse kan identifiseres ved hjelp av gen-baserte teknikker. Videreønsket hun å finne ut om fôrtilskudd i form av levende cellulosenedbrytende bakterier(probiotika), kan brukes for å bedre vom-fordøyelsen i rein etter sult.

 Præsteng har i sin PhD-oppgave studert det bakterielle miljøet i reinens vom ved hjelp av genetiske metoder. For å finne ut om cellulose-nedbrytende bakterier isolert fra reinensvom kunne brukes som probiotika til rein ved fôring etter sult, ble bakterier tidligereisolert fra reinvomma undersøkt for deres evne til å bryte ned cellulose. Effekten av å tilsette cellulosenedbrytende bakterier ble deretter undersøkt i et dyreforsøk der tre rein ble gitt en levende bakteriekultur direkte i vomma og effekten av tilsetningen ble evaluert.

Resultatene viste at bakterier av typen Bacteroidetes og Firmicutes dominerte i vomma,og at de fleste bakteriene representerte hittil ukjente arter. Tilsetning av Ruminococcus flavefaciens til rein etter sult viste at den introduserte bakterien trolig ikke etablerte seg i vomma, men tilsettingen av de cellulolytiske vombakteriene påvirket det bakterielle økosystemet og førte til en reduksjon i nedbrytningen av cellulose og fôr i vomma.

Resultatene underbygger at der er viktige interaksjoner mellom de ulike bakteriene i vomma, og viser at utvikling av en probiotika for å fremme nedbrytningen av fiber hos rein etter sult er vanskelig.

 ---

Kirsti Elisabeth Præsteng (f.1975) er oppvokst i Bodø. Hun har studert biologi ved Universitetet i Bergen (Cand. Mag., 1999), og tok sin hovedfagsoppgave i biologi ved Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet (Cand. Scient., 2002) hvor hun studerte energetikk hos ugler. PhD oppgaven som er en del av forskningsprosjektet IPY EALÁT, Reindeer Herding and Climate Change i Det Internasjonale Polaråret (IPY) tar for seg aspekter ved mikrobiell fordøyelse hos reinsdyr, og er utført ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi ved Universitetet i Tromsø, Department of Animal Sciences, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, USA og Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Ås.

Kommisjonen

 

Veiledere har vært:

  • Professor Monica Alterskjær Sundset, AMB
  • Professor Roderick I. Mackie, University of Illinois, USA
  • Professor Isaac K.O. Cann, University of Illinois, USA
  • Professor Svein D. Mathiesen, Norwegian School of Veterinary Science.

Disputasen vil bli avholdt på engelsk.


Bedømmelseskomité:

  • Professor C, Jamie Newbold, Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Great Britain (1. opponent)
  • Researcher Liv Torunn Mydland, Aquaculture Protein Centre, UMB (2. opponent)
  • Professor Karl-Arne Stokkan, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

Disputasen vil bli ledet av dekan Edel O. Elvevoll, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Kontaktinformasjon.

Navn:

Kirsti E. Præsteng

Institusjon/institutt:

Institutt for Arktisk og marin biologi, Universitetet i Tromsø

Telefonnummer/mobilnummer:

97140428

E-postadresse:

prasteng@hotmail.com

Evt. webadresse til prosjektet:

https://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=202475&p_dimension_id=881

65&p_menu=28713