Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Disputas cand.jur. Laila Susanne Vars


Randi Østhus 22.01.2010 15:40

Cand.jur. Laila Susanne Vars ved Det juridiske fakultet vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i rettsvitenskap avhandlingen:

"The Sámi People's Right to Self-determination"

 

Tid og sted:

torsdag 28. januar 2010 kl 1015, Aud. E-0101, HSL-fak

Prøveforelesninger:

onsdag 27. januar 2010 kl 1415, Aud. E-0101, over selvvalgt emne:
"Retten til reinmerke",

og onsdag 27. januar 2010 kl 1530, Aud. E-0101, over oppgitt emne:
"Urfolks og samisk rettskulturs bidrag til internasjonal rett"


Bedømmelseskomité:

Førsteopppnent: Professor dr.juris Geir Ulfstein, Universitetet i Oslo.
Andre opponent: Direktør jur.dr. Sia Spiliopoulou Åkermark, Ålands fredsinstitut.
Komiteens leder: Professor dr.jur. Hanne Petersen, Universitetet i Tromsø/Københavns universitet.

Disputasen blir ledet av dekan, professor Hege Brækhus, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Sammendrag:
Avhandlingen "The Sámi People's Right to Self-determination" behandler et aktuelt spørsmål innenfor folkerett og urfolksrett; folkenes rett til selvbestemmelse. Ett av hovedspørsmålene som drøftes i avhandlingen er hvorvidt retten til selvbestemmelse er en rett for alle grupper av individer som utgjør et "folk" i folkerettslig sammenheng, og særlig for urfolk som samene hvis tradisjonelle territorier ligger innenfor fire nasjonalstaters etablerte grenser.

Avhandlingen gjør rede for utviklingen av forståelsen av selvbestemmelsesretten, fra naturrettslig tenkning via etableringen av internasjonale organisasjoner av stater til dagens moderne rettspluralistiske samfunn hvor forholdet mellom staten og dets borgere, herunder urfolk, i større grad enn tidligere reguleres gjennom internasjonale menneskerettighetsprinsipper og konvensjoner.

Avhandlingen tar sitt utgangspunkt i samene som folk, deres status som både urfolk, folk og minoritet i den nordiske land, og viser til hvordan samene gjennom eldre og nyere historie har opprettholdt sin identitet som ett folk bosatt i flere nasjonalstater til tross for assimileringspolitikk og svært liten hensyntakelse av den samiske rettskulturen fra statlig hold. Samene har gått fra å være et selvstyrende folk til å bli en minoritet i de flerkulturelle nordiske stater til å igjen være i en prosess med det mål å få styrket sin selvbestemmelsesrett gjennom internasjonal rett. De rettslige problemstillingene som oppstår i en slik ny fase i forholdet mellom samene og de nordiske stater er mange og komplekse, og kan vanskelig alene løses gjennom nasjonale politiske prosesser.

Analysen tar utgangspunkt i de internasjonale menneskerettsinstrumentene som kodifiserer retten til selvbestemmelse. Analysen tar videre for seg FNs Urfolksdeklarasjon vedtatt av FNs Generalforsamling i 2007 og den nordiske ekspertgruppens forslag til nordisk samekonvensjon. Sistnevnte utkast sier uttrykkelig at samene som folk har en rett til selvbestemmelse etter internasjonal rett, og at denne retten blant annet inkluderer en rett for det samiske folk til å bestemme over sin egen kulturelle, økonomiske og sosiale utvikling og retten til for sine egne formål å utnytte naturressursene i sine tradisjonelle områder. En vedtakelse av Nordisk Samekonvensjon vil blant annet kreve en styrking av samenes folkevalgte Sameting, og en større fokus på hvordan ivareta samenes tradisjonelle kunnskap og kultur i møte med de nordiske rettssystemene.

Arbeidet beskriver den internasjonale utviklingen når det gjelder tilblivelse av nye internasjonale normer og hvordan urfolksbevegelsen har påvirket måten verdenssamfunnet er organisert på og hvordan beslutninger tas i internasjonale fora som tidligere var forbeholdt stater. Internasjonal rettsdannelse og forholdet mellom stater og urfolk er inne i en endringsfase hvor samer og andre urfolk spiller en sentral rolle i utviklingen av internasjonal rett. Gjennom nyskapende folkerettslige instrumenter som FNs Urfolksdeklarasjon, legges det opp til omfattende nasjonale og globale prosesser med det formålet å styrke urfolks kulturer og urfolks rett til selvbestemmelse. Samene, som i verdenssammenheng er et lite folk, har spilt en avgjørende betydning i prosessen rundt tilblivelsen av Urfolksdeklarasjonen, og vil fortsette å spille en viktig rolle i gjennomføringsfasen av deklarasjonens bestemmelser. Avhandlingen konkluderer med at Urfolksdeklarasjonen og forslaget til Nordisk Samekonvensjon vil kunne kreve fundamentale endringer i norsk og nordisk rett for å sikre nasjonal oppfølgning av internasjonale standarder. Det vil også kreves en bred faglig debatt om samisk rettskulturs plass i de nordiske rettssystemene mer generelt. Løsningene man kommer frem til med hensyn til hvordan en samisk rett til selvbestemmelse kan sameksistere med de nordiske staters selvbestemmelse, vil kunne være retningsgivende for andre urfolk og stater.

Om kandidaten:

Doktoranden heter Laila Susanne Vars, hun er 33 år og kommer fra Kautokeino.  Hun er cand.jur. fra UiT våren 2001, og har vært ansatt ved Det juridiske fakultet, UiT, som universitetsstipendiat. Hun er for tiden i permisjon fra stillingen som prosjektleder for ÁRBEDIEHTU- (Tradisjonell kunnskap)- prosjektet ved Sámi Allaskuvla- Samisk Høgskole. Hun er Sametingets visepresident for perioden 2009-2013.

Kontaktinformasjon:
lailasusanne@hotmail.com

https://uit.no/portal/pls/portal/geir.kaaby@samediggi.no