Disputas – cand.med. Hilde Karen Ofte


Cand.med. Hilde Karen Ofte disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Hypothalamic clock involvement in cluster headache. A study of chronobiology, sleep, and cranial autonomic function in cluster headache”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Klasehodepine er en relativt sjelden hodepinetilstand som kjennetegnes av gjentatte anfall med intense smerter bak eller rundt ett øye, og samtidig symptomer fra det autonome nervesystemet med rødt og rennende øye. Anfallene opptrer påfallende periodisk, og man antar derfor at hodepinen har sammenheng med den overordnede biologiske klokka i hjernen, som styrer de biologiske rytmene i kroppen.

I denne doktorgraden har vi sett på hvordan klokka kan være involvert i klasehodepine. Vi fant blant annet at det var påfallende mange skiftarbeidere blant pasientene, noe som kan stemme med at den indre biologiske klokka går i utakt med den ytre døgnrytmen og kan være med på å trigge hodepinen. Pasienter med klasehodepine synes imidlertid å ha samme foretrukne døgnrytme (kronotype) som kontroller, og varianter av et klokkegen (PER3) ble funnet med samme frekvens blant pasientene som i befolkningen for øvrig.  Ved hjelp av pupilleundersøkelser og måling av blodkarene på netthinna på pasienter i hodepinefri fase ble det gjort funn som indikerer en permanent forstyrrelse i det autonome nervesystemet. Dette viser at klasehodepine er en kronisk sykdom, som sannsynligvis har en sentralnervøs opprinnelse.

Resultatene øker vår forståelse av patofysiologien i klasehodepine, som fortsatt er ukjent i stor grad. Forhåpentligvis kan dette gi muligheter for bedre behandling til disse pasientene på sikt.
(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder førsteamanuensis Karl Bjørnar Alstadhaug
Biveileder professor Svein Ivar Bekkelund

Bedømmelseskomiteen
Docent/overlege Elisabet Waldenlind, Karolinska Universitessjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige – 1. opponent
Professor Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU – 2. opponent
Professor emeritus Svein Ivar Mellgren, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Anders Hovland, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Søvn ved ulike smertetilstander”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 24. oktober 2016 kl. 12.15–15.00
Hvor: Nordlandssykehuset i Bodø – B-fløya, Sentrum Auditorium, 9. etasje
Studiested: Bodø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: