Møt kuratorene for Lofoten internasjonale kunstfestival 2017


Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF er en av de viktigste begivenhetene på kunstområdet i regionen. Neste LIAF åpner 1. september 2017 og vil bli kuratert av Heidi Ballet og Milena Høgsberg. Som en del av forarbeidet til festivalen besøker Ballet og Høgsberg kunstnere og organisasjoner i Nord-Norge.

(Scroll down for English)

Fredag 30. september inviterer LIAF i samarbeid med Polarmuseet/Tromsø Museum - Universitetsmuseet til en samtale med kuratorene, der de vil presentere seg selv og prosjekter de har arbeidet med, og dele noen av sine tanker om LIAF 2017.

Heidi Ballet er frilanskurator med svært bred erfaring fra arbeid med biennaler og utstillinger i Europa og Asia, hun er basert i Berlin og Brussel. Milena Høgsberg er seniorkurator ved Henie Onstad Kunstsenter, der hun har laget en rekke store utstillinger og prosjekter de senere år.


MER OM KURATORENE

Heidi Ballet og Milena Høgsberg Foto: LIAF

Heidi Ballet
er en frilanskurator basert i Berlin og Brussel. Hun er kurator for en serie satellitt-utstillinger ved Jeu de Paume, Paris og CAPC, Bordeaux, som inkluderer separatutstillinger av Edgardo Aragon, Guan Xiao, Patrick Bernier og Olive Martin og Basim Magdy. Ballet arbeider også med den kommende, forskningsbaserte utstillingen The Morality Reflex, som åpner ved CAC Vilnius i september 2016. Hun kuraterte 2015-utgaven av Brussels Cologne Contemporaries og Let the Body be Electric, Let There be Whistleblowers, sammen med Anselm Franke, ved Dan Gunn Gallery, Berlin (2014). Fra 2013 til 2015 arbeidet hun som researchkurator for utstillingen After Year Zero, som ble vist ved Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2013) og Warsaw Museum of Modern Art (2015). Hun var kuratorassistent for Taipei Biennalen 2012, Modern Monsters, Death and Life of Fiction.

Milena Høgsberg
er seniorkurator ved Henie Onstad Kunstsenter (HOK), Oslo, der hun har kuratert separatutstillinger med Torbjørn Rødland, Lea Porsager, Pia Rönicke, Ann Cathrin November Høibo og Omer Fast, samt gruppeutstillingen Arbeidstid, med den tilhørende publikasjonen Living Labor. Hun var medkurator for Yayoi Kusama: In Infinity (2016) og Human Space Machine: Stage Experiments at the Bauhaus (2014). Høgsberg har vært redaktør for publikasjonene Josef Albers: No tricks no twinkling of the eyes (2014), Bauhaus in Norwegian (2014) og Shaped by Time (2012). Ved HOK initierte hun et treårig prosjekt om utstillingsarkiver, A Pendaflex for the Future, et residency for kuratorer som har til hensikt å få skrevet mer om historiske utstillinger og bidra til ny kuratorisk kunnskap. Hun arbeider for tiden med en gruppeutstilling som undersøker virtualitet og materialitet, medkuratert av Alex Klein, som åpner ved HOK i Februar 2017 og senere vises ved ICA, Philadelphia.


OM LIAF - LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL

Festivalen ble startet i 1991 med et regionalt og nasjonalt fokus. I 1999 fikk festivalen en internasjonal profil og endret navn til Lofoten International Art Festival. Siden 2009 har Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) drevet LIAF som en del av sin virksomhet i regionen.

Festivalen presenterer internasjonale kunstnere i en lokal og stedsspesifikk kontekst og er et åpent, eksperimentelt og inkluderende møtested for kunstnere, besøkende publikum og lokalbefolkningen. LIAF er en festival som utforsker stedets kompleksitet og uendelige muligheter gjennom å legge til rette for en diskursiv, engasjert og sosial plattform, hvor ulike posisjoner, erfaringer og blikk får utfolde seg i møte mellom det lokale og globale. Det å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst står helt sentralt i festivalen.

LIAF er ikke knyttet til noen permanent plassering eller sted i Lofoten, men blir skapt på nytt hver gang ved å infiltrere og utforske det lokale landskapet og bevege seg rundt i det. Steder som en park, garasje, et bibliotek, et skur, en bunker, en fiskehjell, et privathus, en butikk, en gammel lagerbygning er alle eksempler på rom som har vært utgangspunkt for festivalens kunstprosjekter.

Hver festival utformes av kuratorer med forskjellig bakgrunn, ideer og praksiser og som på ulike måter fører det kjente og ukjente sammen. Ved å insistere på en åpen og eksperimentell tilnærming kan LIAF på mange nivåer være et sted for utveksling og engasjement, og med det avsløre nye ting om vår verden og oss selv om og om igjen.

LIAF har funnet sted åtte ganger siden1999 og presentert kunstnere som Gillian Wearing, Lawrence Weiner, AK Dolven, Ken Lum, Olafur Eliasson, Mari Slaattelid, Elmgren & Dragseth, Gardar Eide Einarsson, Pipilotti Rist, Geir Tore Holm, Eija Liisa Athila, Jesper Just, Amar Kanwar, Tori Wrånes, Michel Auder, Kjersti Andvig, John Giorno, Lene Berg, Lindsay Seers, David Horvitz, Mahmoud Khaled, HC Gilje, Karl Larsson, Shilpa Gupta, István Csácány, Lisa Tan og mange flere.

LIAF har vært kuratert av Tor Inge Kveum, Per Gunnar Tverbakk, Vibeke Sjøvoll, Gry Ulrichsen, Göran Christenson, Maaretta Jaukkuri, Taru Elfving, Richard Borgström, Helga-Marie Nordby, Thora Dolven Balke, Linn Pedersen, Anne Szefer Karlsen, Bassam El Baroni, Eva González-Sancho, Arne Skaug Olsen og Matt Packer.


LIAFS KUNSTNERISKE RÅD

LIAFs overordnede kunstneriske profil og utvikling styres av et kunstnerisk råd. Rådet har seks medlemmer og har også ansvar for å engasjere kuratorer til hver utgave av festivalen. Medlemmene av det nåværende kunstneriske råd er:

Helga-Marie Nordby – rådets leder (Frilanskurator)
Svein Ingvoll Pedersen (Leder Nordnorsk Kunstnersenter)
Sabrina van der Ley (Direktør, avdeling for Samtidskunst ved Nasjonalmuseet)
Ina Otzko (Kunstner)
Hanne Hammer Stien (Kunsthistoriker og kurator)
Kjetil Berge (Kunstner)


***
(ENGLISH)

Curator's talk

MEET LIAF 2017 CURATORS

Lofoten International Art Festival – LIAF is a main art event in Northern Norway. Next LIAF will open on September 1 2017 and is to be curated by Heidi Ballet og Milena Hoegsberg. As a part of their research Ballet and Hoegsberg are doing studio visits and visting art organisations in the region.

Friday September 30 LIAF in collaboration with The Polar Museum/Tromsø University Museum, invite you to a curator's talk where Ballet and Hoegsberg will present themselves and share their thougts on curating LIAF 2017.


ABOUT THE CURATORS

Heidi Ballet
is an independent curator based in Berlin and Brussels. She is currently curator of the 2016 Satellite series at Jeu de Paume, Paris, and CAPC, Bordeaux, which includes solo exhibitions by Edgardo Aragon, Guan Xiao, Patrick Bernier and Olive Martin and Basim Magdy. Ballet is also preparing the research exhibition The Morality Reflex that will open at CAC Vilnius in September 2016. She curated the 2015 edition of Brussels Cologne Contemporaries and Let the Body be Electric, Let There be Whistleblowers, together with Anselm Franke, at Dan Gunn Gallery, Berlin (2014). Between 2013 and 2015 she worked as a research curator for the exhibition After Year Zero, presented at Haus der Kulturen der Welt, Berlin, (2013) and the Warsaw Museum of Modern Art (2015). She was the assistant curator of the 2012 Taipei Biennial Modern Monsters, Death and Life of Fiction.

Milena Hoegsberg
is Senior Curator at Henie Onstad Kunstsenter (HOK), Oslo, where she curated solo projects with Torbjørn Rødland, Lea Porsager, Pia Rönicke, Ann Cathrin November Høibo and Omer Fast, and the group exhibition Arbeidstid, accompanied by the publication Living Labor. She is the co-curator of Yayoi Kusama: In Infinity (2016) and Human Space Machine: Stage Experiments at the Bauhaus (2014). Hoegsberg is the editor of publications such as Josef Albers: No tricks no twinkling of the eyes (2014), Bauhaus in Norwegian (2014) and Shaped by Time (2012). At HOK, she initiated the three-year exhibition archive project A Pendaflex for the Future, a curatorial residency with the aim to produce writing on historical exhibitions and new curatorial knowledge. She is currently working on a group exhibition exploring virtuality and materiality, co-curated with Alex Klein, which opens at HOK in February 2017 and travels to the ICA Philadelphia.


ABOUT LIAF - LOFOTEN INTERNATIONAL ART FESTIVAL

Lofoten International Art Festival (LIAF) was first initiated in 1991, as a local art exhibition with a broad range of expressions and with a regional profile. From 1999, the festival was given an international profile changing the name to Lofoten International Art Festival, and since 2009, the festival has been run by The North Norwegian Art Center (NNKS) and LIAF’s artistic advisory board.

LIAF presents works by international artists in a local and site-specific context and seeks to be an open, experimental and including meeting place for artists, audience and locals. LIAF acknowledges the complexity of place and seeks to be a discursive, engaged and social platform for different positions creating dialogue between the local and global. The prospect of developing and discovering new knowledge and understanding through art is the core of the festival.

LIAF is not connected to a permanent location or space, but is invented anew every time by infiltrating and moving into already existing structures: Everything from a garage, a library, a shed, a bunker, a fish drying rack, a private house, a shop or an old warehouse. New curators also develop the festival every time, with diverse backgrounds, ideas and practices and in different ways bringing the familiar and unfamiliar together. By insisting on this open and experimental approach, we believe LIAF can be a place for exchange and involvement on multitude levels, every time revealing new things about our world and ourselves.

LIAF has taken place eight times since 1999 presenting artists like Gillian Wearing, Lawrence Weiner, AK Dolven, Ken Lum, Olafur Eliasson, Mari Slaattelid, Elmgren & Dragseth, Gardar Eide Einarsson, Pipilotti Rist, Geir Tore Holm, Eija Liisa Athila, Jesper Just, Amar Kanwar, Tori Wrånes, Michel Auder, Kjersti Andvig, John Giorno, Lene Berg, Lindsay Seers, David Horvitz, Mahmoud Khaled, HC Gilje, Karl Larsson, Shilpa Gupta, István Csácány, Lisa Tan and many more.

LIAF curators have been Tor Inge Kveum, Per Gunnar Tverbakk, Vibeke Sjøvoll, Gry Ulrichsen, Göran Christenson, Maaretta Jaukkuri, Taru Elfving, Richard Borgström, Helga-Marie Nordby, Thora Dolven Balke, Linn Pedersen, Anne Szefer Karlsen, Bassam El Baroni, Eva González-Sancho, Arne Skaug Olsen and Matt Packer.


ADVISORY BOARD

The artistic advisory board of LIAF consists of six members. The board is responsible for the festival’s artistic profile, it’s development and for appointing the festival’s curators. Members of the current board are:

Helga-Marie Nordby – chair (Curator)
Svein Ingvoll Pedersen (director North Norwegian Art Centre)
Sabrina van der Ley (director, Department of Contemporary art, National Museum of Norway)
Ina Otzko (Artist)
Hanne Hammer Stien (Art Historian, Curator)
Kjetil Berge (Artist)

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 30. september 2016 kl. 19.00–21.00
Hvor: Polarmuseet
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle