Lunsjforedrag Rettighetskartleggingen i Finnmark - egnet til å oppfylle ILO 169? ved Nils A. Engstad


I anledning Samisk uke inviterer vi til gjesteforelesning ved leder av Utmarksdomstolen for Finnmark Nils Asbjørn Engstad om rettighetskartleggingen i Finnmark og Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene. Professor Øyvind Ravna innleder. Ta med matpakken og bli med på et spennende lunsjforedrag. Vi serverer kaffe og te.

Rettighetskartlegging

Rettighetskartleggingen i Finnmark  – er ordningen egnet til å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser etter ILO konvensjon nr. 169?

I 1989 ble ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater vedtatt. Konvensjonen ble ratifisert av Norge som første stat i 1990, og Norge ble folkerettslig bundet av konvensjonen i 1991, da den trådte i kraft. I 2005 ble Finnmarksloven vedtatt av Stortinget. Loven legger blant annet opp til en prosess for å fastslå omfanget og innholdet av de rettigheter som samer og andre har på grunnlag av hevd eller alders tids bruk eller på annet grunnlag. Prosessen innebærer at en kommisjon, Finnmarkskommisjonen, skal utrede rettigheter til land og vann i Finnmark, og at en særdomstol, Utmarksdomstolen for Finnmark, skal avgjøre tvister om slike rettigheter. Finnmarksloven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169.

Nils Asbjørn Engstad, lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett og leder av Utmarksdomstolen for Finnmark, vil i dette foredraget forsøke å belyse rettighetskartleggingen som nå pågår i Finnmark og om denne er egnet til å fylle Norges folkerettslige forpliktelser etter ILO-konvensjon nr. 169.

Arrangør: Senter for samiske studier og Forskningsgruppa Same- og urfolksrett ved Det juridiske fakultet

Nils Oskal er professor II ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiT. Nils Oskal er også professor ved Samisk høgskole.

Arrangør: Senter for samiske studier og forskningsgruppa Indigenous religion(s)

- See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=448968&p_dimension_id=88182#sthash.ucPKAELN.dpuf

Nils Oskal er professor II ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiT. Nils Oskal er også professor ved Samisk høgskole.

Arrangør: Senter for samiske studier og forskningsgruppa Indigenous religion(s)

- See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=448968&p_dimension_id=88182#sthash.ucPKAELN.dpuf
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. februar 2016 kl. 12.15–14.00
Hvor: Rom 4.213, Teorifagbygget Hus 4
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Telefon: 776 46908