5. Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 har som mål å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studier Forskere Prosjekter Annet

Barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærer – og lektorutdanninger
Master i spesialpedagogikk

Årsttudium i likestilling og kjønn

Ph.d.- kurs i kjønnsforskning, SVF 8055

Anne Myrstad, Carola Kleemann, Anja Pesch

Alle ansatte jobber med likestilling og kjønn

Professor Bente Heimtun

Førsteamanuensis Trine Kvidal-Røvik

Torjer A. Olsen

Barnkunne: https://www.hvl.no/om/barnkunne/

UiT prosjektet PRESTISJE – balanse i forskningsledelse

Gender in Sápmi

Se studieplan for barnehagelærerutdanning

Senteret er  opprettet av UiT nettopp for å oppnå en tydelig og sterk satsing på bærekraftsmål 5. All aktivitet handler om likestilling mellom kjønnene. Lenke til sentersiden  

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

IG: Instituttleder Matthias Forwick

CAGE: Senterleder Karin Andreassen

• Ca 5 vitenskapelig ansatte

IG, CAGE God kjønnsbalanse på instituttet, især CAGE

Institutt for kjemi har fokus på å arbeide for kjønnsbalanse innen akademia generelt, og realfagene spesielt. Instituttet er partner i følgende prosjekt og initiativ:

Det helsevitenskapelige fakultet

Studier Forskere Prosjekter Annet
 

Natasa Skalko-Basnet (IFA)

May-Wenche Jøraholmen (IFA)

Female Football Centre

Kvinner og kreft (NOWAC)

Forsking innen kvinnesykdommer (IFA)

Opprykksprosjektet