Viktig seminar om urfolksperspektiver i sosialt arbeid

Som en opptakt til markeringen av Samefolkets dag/Samenes nasjonaldag ved UiT Campus Alta, arrangerer institutt for barnevern og sosialt arbeid et seminar den 4. februar om urfolksperspektiver innen sosialfagene.

viserektor haug studenter kafe Tamsøy
BETYDNINGSFULL: Viserektor ved UiT, Bente Haug, understreker hvor viktig den forskningen som skjer ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid er. Og nå ønsker hun velkommen til seminar 4.februar som en forsmak på UiTs hovedmarkering for samenes nasjonaldag 6.februar. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.01.22 13:00 Oppdatert: 25.01.22 13:02
Arktis Bærekraft Helse og velferd Om UiT Urfolk Alta

Her blir det lagt vekt på sosialfag i utdanning, praksis og forskning i et urfolksperspektiv.

Betydelig kompetanse

Viserektor Bente Haug vil åpne seminaret og sammen med leder av campusadministrasjonen ønske velkommen både til seminaret og til UiT sin markering av 6.februar – som i år skjer fredag 4.februar.

– Som viserektor ved UiT med ansvar for Nord-Troms og Finnmark er det med stolthet jeg kan slå fast at instituttet for barnevern og sosialt arbeid, i mange år, har hatt urfolksperspektiver med seg i utdanning og forskning. Med sin tilstedeværelse i Tromsø, Alta og Harstad, er IBS en viktig faglig kraft for å synliggjør urbefolkningsperspektiver og utfordringer til et stort omland, og et viktig institutt for UiT Norges arktiske universitet.  Den kunnskapen og kompetansen som ansatte ved instituttet har vil bli presentert i seminaret gjennom mange av innleggene, sier viserektor Bente Haug. For å synliggjøre omfanget av de faglige perspektivene er innleggene korte, slik at vi får del i den store bredden av innsikt som instituttet representerer.

Samiske strategier

Hun viser til at det allerede da Senter for samiske studier ble opprettet ved universitetet ble laget en samisk strategiplan som listet opp en rekke faktorer som UiT skulle oppfylle og arbeide etter:

  • Økt forskning og undervisning om samiske forhold
  • Å styrke rekruttering til samisk forskning ved UiT
  • Stimulere til samarbeid på tvers av faggrenser
  • Samordne undervisning og forskning om samiske forhold ved UiT.
  • Gi informasjon og fremme kontakt nasjonalt og internasjonalt om samiske forhold

Og heller ikke i strategidokumentet «Drivkraft i nord» er det samiske eller urfolkselementet uteglemt. Der heter det blant annet «Attraktive samfunn i nord betinger gode skoler, helsetjenester og andre tjenester som fremmer folks livskvalitet. UiT skal utvikle kunnskap om samiske språk, kultur og livskvalitet.»

UiT, har sammen med Samisk Høgskole, startet samisk sykepleierutdanning, et konkret uttrykk for behovet for mer spesialisert kompetanse for å styrke helsetilbudet til det samiske folket.

Læring i nordområdene

I seminaret som IBS -Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal arrangere, får vi høre om mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell, og vi får nytt om følgeforskningen rundt Sannhets- og forsoningskommisjonen. Så er det et innlegg om det å kunne samisk, godt nok eller å kunne det bedre. Et eget innlegg handler om mandat og utfordringer for praksisfeltet knyttet til sosialarbeiderutdanningens læringsmål i nordområdene. En representant fra SANKS fra Karasjok, (Samisk Nasjonalt Kompetansesenter) vil fortelle hva kompetansesenteret kan bidra med som utdanningsinstitusjon og behandlingstjeneste. Og til slutt blir det et bildespill som presenterer boka «Coming of age in Indigenous societies», der folk i urfolkssamfunn forteller hverdagshistorier fra ulike deler av verden.

– For meg som viserektor er det særdeles viktig å understreke betydningen den forskningen som ansatte ved sosialarbeiderutdanningen i Alta, Harstad og Tromsø gjør. Jeg ser fram til å lære mye nytt gjennom seminaret, sier viserektor Bente Haug.

Les mer om programmet

Det vil være mulig å følge seminaret som blir strømmet

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.01.22 13:00 Oppdatert: 25.01.22 13:02
Arktis Bærekraft Helse og velferd Om UiT Urfolk Alta
Vi anbefaler