Logopediutdanningen ved UiT utredes

Masterstudiet i logopedi blir ikke nedlagt, men skal ikke lyses ut for opptak av studenter i studieåret 2022/2023.  Det bestemte styret for UiT Norges arktiske universitet da de behandlet saken i dag.

Rektor UiT logopedi
STØTTE FRA STYRET: Rektor Dag Rune Olsen ved UiT anbefalte at universitetsstyret ikke skulle vedta nedlegging av master i logopedi. Det skal igangsettes et utredningsarbeid, og i påvente av det vil det ikke bli tatt opp nye masterstudenter i logopedi i 2022/2023. Foto: /UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.11.21 14:00 Oppdatert: 25.11.21 22:23
Om UiT Pedagogikk Studentliv / Studier Tromsø

Styret ber videre rektor utrede forutsetningene for videreføring av studietilbudet i logopedi med henblikk på å dekke landsdelens behov. Utredningen må vurdere sammensetning av fagmiljø, ressursbruk, organisatorisk plassering og prosess knyttet til autorisasjon, heter det i styrets vedtak.  

Stor etterspørsel etter logopeditjenester

Universitetsstyret var i sin behandling av saken opptatt av universitetets samfunnsoppdrag, og viktigheten av at UiT har gode og relevante studietilbud, herunder også innenfor logopedi.  Samtidig er sterke og robuste fagmiljø og gode studiemiljø viktige bærebjelker ved alle UiT sine utdanningstilbud. I denne sammenheng er det nødvendig også å styrke tilgjengelige ressurser i fagmiljøet ved logopediutdanningen, heter det i styrevedtaket.

Behov for å styrke fagmiljøet

Styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning vurderer fagmiljøet knyttet til programmet til å være for lite. De finner ikke rom for å bygge opp et fagmiljø innenfor gjeldende økonomiske rammer, og har derfor anbefalt en nedleggelse. Samtidig pågår det en nasjonal prosess for autorisasjon av logopeder, som vil få betydning for hvilke krav som stilles til et videre studietilbud i logopedi ved UiT. Det er derfor gode grunner til å gjennomføre en bredere vurdering.

Det er universitetsstyret som oppretter og nedlegger studieprogram, og har det overordnende strategiske ansvaret for utviklingen av den samlede studieprogramporteføljen til UiT. Rektor anbefalte at universitetsstyret ikke skulle vedta nedleggelse av master i logopedi, men at det skal igangsettes et utredningsarbeid, og i påvente av dette arbeidet vil det ikke bli tatt opp nye masterstudenter i logopedi i 2022/2023.

Bakgrunn

Universitetsstyret vedtok i 2010 å opprette master i logopedi ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning med 15 studieplasser. Programmet ble finansiert via frie studieplasser som UiT ble tildelt i statsbudsjettet for 2011. Det har vært tatt opp fire kull med studenter på programmet i 2011, 2012, 2014, og 2017. Programmet har hatt gode søkertall de årene det har vært lyst ut, studentene har vært godt fornøyd med utdanningen, og kandidatene er i all hovedsak i relevant jobb i landsdelen.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.11.21 14:00 Oppdatert: 25.11.21 22:23
Om UiT Pedagogikk Studentliv / Studier Tromsø
Vi anbefaler