UiT ber ansatte redusere bruk av kollektivtrafikk / UiT asks employees to reduce the use of public transport

Skolestart vil øke presset på kollektivtrafikken og gjøre det krevende å opprettholde godt smittevern. UiT ber ansatte som kan om å vike plassen for skolebarna og vurdere alternative måter for å komme seg på jobb.

Rolland, Tomas
Publisert: 14.08.20 14:18 Oppdatert: 17.08.20 09:56
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard Bodø Mo i Rana

(Scroll down for English version)

Mann venter på buss
Unngå overfylte busser og hold minst 1 meter avstand. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

Neste uke øker presset på kollektivtransporten når skolene starter opp igjen etter sommerferien. For å redusere presset og sikre at skolebarn får tilstrekkelig plass har regjeringen oppfordret alle andre som kan om å gå eller sykle til jobb, samt bedt arbeidsgivere legge til rette for at færre trenger å reise kollektivt.

– Vår hovedregel er fortsatt at ansatte skal arbeide på sin vanlige arbeidsplass på campus og at det er vanlige regler om arbeidstid gjelder, hvis ikke annet er bestemt for den enkelte, sier Jørgen Fossland, universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet.

UiT ønsker samtidig å følge opp regjeringens anbefalinger om å bidra til å redusere presset på kollektivtransport i rushtiden.

– Vi oppfordrer først og fremst våre ansatte til å unngå å benytte busser som virker overfylte, og hvor det ikke synes mulig å opprettholde krav til minst 1 meter avstand til andre. Vi ber flere vurdere om de kan gå eller sykle til arbeidsstedet, hvis og når det er mulig, sier Fossland.

For de som ikke har andre muligheter er det bestemt at det skal legges til rette for fleksible løsninger.

– For de ansatte som er avhengig av å bruke kollektivtransport i rushtiden og som ikke kommer seg på jobb ved å benytte alternative transportmetoder, så er det åpnet for at det etter nærmere avtale med leder kan legges til rette for bruk av hjemmekontor, forskjøvet arbeidstid og digitale møter, sier Fossland.

Ordningen er midlertidig og vurderes fortløpende etter som situasjonen utvikler seg.

Her kan du lese mer om hvilke tiltak UiT har satt i gang for å begrense smittespredningen og mer generell informasjon om korona på uit.no/korona.

-----------------------------------------------------------------------

As schools start, the pressure on public transport will increase. This will make it demanding to maintain reasonable infection control. UiT asks employees to consider alternative ways to get to work and make room on buses for school children.

Next week, public transport pressure will increase when schools start up again after the summer holidays. To reduce the number of travelers and ensure that school children have sufficient space, the government has encouraged everyone else to walk or cycle to work. They also encourage employers to make adjustments for employees so that fewer people need to travel by public transport.

– It is still our main rule is that employees must work at their regular workplace on campus. The ordinary rules for working hours also apply unless otherwise decided for the individual, says Jørgen Fossland, university director at UiT The Arctic University of Norway.

At the same time, UiT wants to follow up on the government's recommendations to reduce the pressure on public transport during rush hour.

– First and foremost, we encourage our employees to avoid using buses that seem overcrowded and where it does not seem possible to maintain requirements for at least 1-meter distance to others. We ask more people to consider whether they can walk or cycle to the workplace, if and when possible, says Fossland. 

For those who have no other options, it has been decided that flexible solutions will be facilitated.

– Employees depending on public transport during rush hour and who are not able to get to work by using alternative transportation methods should contact their manager to facilitate the use of home-office, shifted working hours, and digital meetings, says Fossland. Any alternative work arrangement is temporary and will be assessed on an ongoing basis as the situation develops.

You can read more about what measures UiT has initiated to limit the spread of infection and more general information about corona at uit.no/corona.

Rolland, Tomas
Publisert: 14.08.20 14:18 Oppdatert: 17.08.20 09:56
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard Bodø Mo i Rana
Vi anbefaler