Tidenes største arkeologiprosjekt i nord

Veiprosjektet Hålogalandsveien utløser det største arkeologiske utgravningsprosjektet i Nord-Norge noensinne. Arkeologer fra Norges arktiske universitetsmuseum er på plass i felt. Arbeidet skal være ferdig høsten 2022.

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 25.06.20 10:45 Oppdatert: 13.07.20 10:34

Arkeologer fra Norges arktiske universitetsmuseum er i gang med undersøkelser langs traseen til den såkalte Hålogalandsveien. Utgravningsprosjektet er det største noensinne i Nord-Norge. Bildet er hentet fra en tidligere utgravning.

– Prosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsveien» er det største arkeologiske prosjektet i Nord-Norges historie og i tillegg et av de største som har vært gjennomført på landsbasis, forteller prosjektleder Inga Malene Bruun ved Norges arktiske universitetsmuseum.

82 kilometer ny vei

Bakgrunnen for prosjektet er den såkalte Hålogalandsveien, der Statens vegvesen delvis bygger ny og delvis utbedrer eksisterende vei på strekningen Harstad–Evenes–Sortland. Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt ni tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veilinje mens 20 kilometer legges i ny veilinje.

I første omgang er det lagt opp til utbygging og utbedring på E10-strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.

Allerede tidlig i vår var Statens vegvesen i gang med forarbeider knyttet til de arkeologiske undersøkelsene. Blant annet er det ryddet vegetasjon og anlagt anleggsveier til områder som skal undersøkes.

Har registrert 32 kulturminner

Langs den planlagte veitraséen er det registrert i alt 32 kulturminner som vil bli berørt av utbyggingen. Disse kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminneloven og vil bli undersøkt av Norges arktiske universitetsmuseum før veiarbeid kan igangsettes. Feltarbeidet kommer til å pågå i perioden 2020–2022.

Kulturminnene omfatter boplasser og ulike kulturminnetyper i et vidt tidsspenn, fra eldre steinalder og fram mot nyere tid. Blant kulturminnene er et mulig gravfelt og et omfattende bosetnings- og produksjonsområde fra jernalderen. 12 av lokalitetene representerer samisk bosetning.

– Vil gi ny kunnskap

Prosjektleder Inga Malene Bruun, Norges arktiske universitetsmuseum. Foto: Privat

– I løpet at de tre årene med utgravninger kommer vi til å undersøke kulturminner fra et nesten 10 000 år langt tidsrom. Spesielt tenker vi at undersøkelsene av steinalderlokaliteter og de samiske kulturminnene vil være spennende. Fra regionen er det så godt som ikke gjort utgravninger av kulturminner fra steinalder, mens i dette prosjektet kommer vi til å undersøke mange lokaliteter fra steinbrukende tid, sier prosjektleder Inga Malene Bruun.

Når det gjelder samiske kulturminner, så har de vært lite undersøkt, ikke bare i Tjeldsundet men over hele Sápmi, påpeker Bruun. Det omfattende arbeidet som museet nå legger opp til, vil også av den grunn være ekstra interessant.

– Siden vi skal grave et stort antall kulturminner, med et stort tidsspenn, er vi sikre på at vi kommer til å frembringe mye ny kunnskap, og vil kunne si mye om forhistorien i Tjeldsund-regionen, sier hun.

Årets feltarbeid vil pågå fra 22. juni til 18. september, og universitetsmuseet vil ha om lag 30 personer i virksomhet i felt. Arbeidet vil foregå på åtte lokaliteter (se bildet lenger opp i saken) mellom Tjeldsundbrua og Kåringen i Lødingen kommune.

Følg med på arkeologenes arbeid og funn under prosjektet på Facebook: Arkeolologi langs Hålogalandsvegen

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 25.06.20 10:45 Oppdatert: 13.07.20 10:34
Vi anbefaler