Skip to main content

Nå åpner universitetene, høyskolene og fagskolene igjen / Universities, colleges and vocational schools set to reopen


Fra 15. juni åpnes alle utdanningsinstitusjonene i Norge helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern.

(Scroll down for English version)

– Endelig kan både studenter og ansatte få en mer normal studie- og arbeidshverdag med åpne dører til studiestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Etter at alle fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner måtte stenge fysisk fra 12. mars på grunn av korona, har de siden begynnelsen av mai gradvis åpnet opp igjen for studenter som har vært avhengige av fysisk tilgang for ikke å bli forsinket i studiene. Nå tilsier smittesituasjonen og øvrig gjenåpning av samfunnet at det er trygt å åpne universiteter, høyskoler og fagskoler helt, så lenge de generelle smittevernreglene overholdes.  

Tidslinje

  • Mars: Fagskoler, høyskoler og universiteter ble stengt for fysisk tilgang.
  • April: Institusjonene ble gradvis og kontrollert åpnet opp for studenter og stipendiater/postdoktorer med behov for tilgang for å fullføre utdanningen eller forskningen. Dette angikk om lag seks prosent av studentene i høyere utdanning og to tredjedeler av fagskolestudentene.
  • Uke 20 (11.–15. mai): Institusjonene ble ytterligere åpnet opp for studenter med behov for tilgang til lærestedet for å ikke bli forsinket i studiene. Omfattet om lag 25–30 prosent av studentene i høyere utdanning og to tredjedeler av fagskolestudentene.
  • Juni: full gjenåpning så langt smittevernbestemmelsene tillater.

Hold deg oppdatert på uit.no/korona

– Denne våren har vært krevende for både studenter og ansatte. Kombinasjonen av hjemmebarnehage, hjemmeskole og hjemmekontor eller det å sitte helt alene på hybelen dag inn og dag ut har på ingen måte vært en god situasjon for mange. Det sosiale er en viktig del av studentlivet, og jeg har stor forståelse for at mange har behov for å komme tilbake nå, sier Asheim i pressemeldingen.

Selv om det går mot sommerferie og mange studenter er ferdige for semesteret, betyr åpningen at institusjonene kan komme i gang med forberedelsene til semesterstart hvor flest mulig studenter og ansatte kan være tilstede på campus. I tillegg er det nyttig for flere som trenger tilgang til lokalene i sommer.

Mener førsteårsstudentene bør prioriteres

– Det å møtes fysisk er spesielt viktig for de nye studentene slik at de får en god start både faglig og sosialt. Selv om lokalene åpner nå, er det ikke sikkert semesterstart blir helt som vanlig. Hvis smittevernhensyn gjør at ikke alle kan være tilstede ved semesterstart, bør institusjonene prioritere førsteårsstudentene, sier Asheim.

Se også: Velkommen til studiestart 2020

Dessuten er det fortsatt begrensninger på gjennomføring av arrangementer, som blant annet kan få betydning for fadderuken og andre arrangementer.

Skal følge smittevernrådene for arbeidslivet

Mens det er egne smittevernveiledere for barnehager og skoler, skal ansatte og studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet. Det betyr blant annet, slik anbefalingene er nå, at alle må holde minst én meter avstand til hverandre.

I områder der ansatte og studenter er avhengige av å bruke offentlig transport, skal det fortsatt legges til rette for hjemmekontor og digitale møter. I mai ba Kunnskapsdepartementet universiteter, høyskoler og fagskoler om å lage egne smittevernveiledere tilpasset ulike studiesteder, studieprogram og forskningsaktiviteter, og disse skal oppdateres ved behov.

-----------------------------------------------------------

As of 15 June, all Norwegian institutions of education will completely reopen, as long as they uphold the current rules and advice concerning infection control.

– Finally, both students and employees can enjoy a more normal study- and workday with open doors to the different campuses, Minister for Research and Higher Education Henrik Asheim (H) says in a press statement from the Ministry of Education and Research (only available in Norwegian).

Following the 12 March shut-down of all vocational schools and institutions of higher education due to corona, the institutions have since May gradually reopened their premises for students who have depended on physical access as to not get delayed in their studies. As of now, the situation in regards to infection control and the general reopening of society makes it safe to fully reopen universities, colleges, and vocational schools, as long as the general rules in regards to infection control are upheld.

Keep updated at en.uit.no/corona

– This spring has been demanding for both students and employees. The combination of home child care, home school, and home office or just sitting all alone in your dorm room day in and day out has taken its toll on many. The social aspect is an important part of being a student, and I do understand that many now need to return, Asheim explains in the press statement.

Even as we move toward the summer holidays and many students are done for the semester, the opening means that the institutions can start planning for the start of the semester to ensure that as many students and employees as possible can be present at campus. It will also be helpful for others who need access to the facilities during summer.

First-year students should have priority

– Meeting in person is especially important for the new students to ensure that they get a good start both academically and socially. Even if the facilities are reopening, we cannot guarantee that the start of the semester will be conducted as usual. If the concerns to infection control make it impossible for everybody to be present at the start of the semester, the institutions should prioritize first-year students, Asheim says.

You can also check out: Student Portal

Additionally, there are still limitations concerning events, which might affect «fadderuken» and other events.

Advice on infection control for workplaces are to be followed

While there are separate infection control guidelines for kindergartens and schools, employees and students at vocational schools, colleges and universities are to follow the same advice on infection control as other workplaces. That means among other things, as it stands at the moment, that everyone needs to keep a minimum distance on one meter from other people.

In areas where employees and students are dependent on public transport, adaptions are needed to ensure people can work from home and conduct digital meetings. In May, the Ministry of Education and Research asked universities, colleges, and vocational schools to make their own infection control guidelines adapted to individual campuses, study programs, and research activities, and these will be updated when needed.

På Twitter   #norgesarktiske